Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Cyngor Marc Purdeb Prydain yn canmol Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir.

Mae Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir (GRhR) wedi eu canmol yn fawr yng Ngwobrau Touchstone 2018 Cyngor Marc Purdeb Prydain yn dilyn ymgyrch lwyddiannus dros gydymffurfio yn cynnwys allfeydd gwerthu gemwaith.

Medi 2018

Mae’r Gwasanaeth a Rennir yn drefniant rhwng Cynghorau Pen-y-Bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg, ac mae’n darparu gwasanaethau iechyd yr amgylchedd, safonau masnach a thrwyddedu trwy’r rhanbarth. 

SRS Trading Standards OfficersCynhaliwyd ymarfer gorfodi rai blynyddoedd yn ôl a chanfu hwnnw nifer o faterion yn gysylltiedig â gemwaith heb farc purdeb ac wedi ei gam-ddisgrifio.

Ar y pryd, bu nifer o allfeydd yn destun ymchwiliad pellach a chawsant i gyd gyngor a gwybodaeth am gydymffurfio yn y dyfodol.Aeth y gwaith arolygu rhagddo yn niwedd 2017 a dechrau 2018 ac arweiniodd o waith blaenorol y Gwasanaeth yn ogystal â chynnwys nifer o fusnesau newydd, stondinau Nadolig a busnesau y derbyniwyd cwynion amdanynt gan gwsmeriaid. 

Cynhaliodd swyddogion arolygon ar y busnesau perthnasol, yng nghwmni cynrychiolydd o'r Swyddfa Brofion i roi cymorth ac arbenigedd ar emwaith newydd ac ail-law, gemau ac arian. Archwiliwyd ystod o ddarnau o emwaith i bennu a oeddent yn wir ac yn cyfateb i’r disgrifiad, ac o ganlyniad, tynnwyd 77 eitem oddi ar y silff, rhoddwyd 10 rhybudd llafar a chofrestrodd un gemydd  â’r Swyddfa Brofion. Yn ogystal, mae un achos yn dal i fynd rhagddo.

Dywedodd y Cyng. Michael Michael, Cadeirydd Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir: “Mae’n benodol braf clywed canmoliaeth i’n timau gan y dyfarnwyr am y gwaith cynllunio trylwyr a'r gweithredu effeithiol a fu’r tu cefn i’r ymgyrch i sicrhau cydymffurfio yn y sector gemwaith.  

“Mae swyddogion wedi cynnal ymweliadau dilynol effeithiol â'r busnesau perthnasol, a gwelwyd hyn fel ffactor sylweddol yn llwyddiant y Gwasanaeth yng ngwobrau Touchstone eleni. 

“Mae’n bwysig nas gwerthir cynnyrch ar gam i breswylwyr, ac mae’r GRhR yn parhau i addysgu a chynghori busnesau ynghylch gofynion marciau prawf a cham-ddisgrifio cynnyrch.”