Mae'r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur neu eich dyfais symudol i wella'r wefan hon. I ddeall mwy am y cwcis, gweler ein hysbysiad preifatrwydd
Dyma lle'r ydych chi:

A - Y

C

Cam-ddisgrifiodd ffermwr ei ieir ar werth fel rhai 'buarth'

Description
Derbyniodd Martyn David ddirwy am ystod o droseddau hylendid bwyd mewn cysylltiad â'i fusnes ar y fferm, Picketston Meats

Cartrefi Gwag

Description
Rheoli cartrefi gwag ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg.

Ceffylau

Description
Gwybodaeth ynghylch Dogfennau Adnabod Ceffylau (Pasborts Ceffylau) a phori anghyfreithlon.

Clefydau Heintus a Gwenwyn Bwyd

Description
Clefydau Heintus.

Cludo a Chofnodi Anifeiliaid

Description
Mae angen trwyddedau cludiant ar gyfer rhai mathau o anifeiliaid fferm er mwyn cofnodi eu lleoliad.

Cofrestru Busnes Bwyd

Description
Cofrestru busnesau sy'n ymwneud â bwyd, yn cynnwys storio, gwerthu, paratoi, coginio a dosbarthu bwyd.

Construction Site Advice

Description
Construction Site Advice

Coronafeirws: Iechyd a Diogewlch

Description
Cyngor iechyd a diogelwch ar coronafeirws

Coronafeirws: Llygredd Sŵn

Description
Cyngor ar gwynion swn yn ystod coronafeirws

Coronafeirws: Sgamiau

Description
Cyngor a chanllawiau ar sut i osgoi sgamiau ar coronafeirws

Coronafeirws: Tai

Description
Gwybodaeth a chyngor mewn perthynas â coronafeirws i breswylwyr sy'n byw mewn llety preifat, cyngor landlord, morgais a dyled a chartrefi gwag

Covid19: Llythyr at gyflogwyr mawr a busnesau lletygarwch

Description
Anfonwyd llythyr at fusnesau mawr ar Ragfyr 7fed, yn annog staff i fod yn effro i symptomau Covid-19

Cwmni bwyd a'i gyfarwyddwyr yn derbyn dirwyon uchel am dorri deddfau hylendid bwyd

Description
Business owners failed to comply with two hygiene improvement notices

Cwynion am Fwyd a Hylendid

Description
Cyngor a chanllawiau i'r cyhoedd am wneud cwynion am fwyd a hylendid.

Cyflenwadau yn dychwelyd i normal ar ôl byrstio prif gyflenwad dŵr yn Llanedern

Description
Mae Dŵr Cymru wedi dweud bod prif bibell ddŵr wedi byrstio yn Llanedern, sy'n debygol o fod wedi effeithio ar y cyflenwad dŵr i lawer o eiddo yn yr ardal.in the area.

Cyngor Bro Morgannwg wedi erlyn bridwyr cwn

Description
Cwpl o Dresimwn oedd yn bridio cŵn yn anghyfreithlon wedi cael gorchymyn i dalu mwy na £450,000 yn dilyn erlyniad llwyddiannus gan Gyngor Bro Morgannwg.

Cyngor i Ddefnyddwyr

Description
Pan fyddwch chi'n prynu nwyddau neu wasanaethau, mae'r gyfraith yn rhoi hawliau i chi fel defnyddiwr. Mae'r rhain yn eich amddiffyn rhag cael eich trin yn annheg gan fasnachwr.

Cyngor i Fusnesau

Description
Mae pob busnes, waeth beth ydy ei faint, o dan reolaeth ystod eang o ddeddfwriaeth wedi ei chynllunio i amddiffyn y defnyddiwr.

Cyngor yn lansio Cynllun Gweithredu Ansawdd Aer ar gyfer Stryd y Parc ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Description
Ar Dydd Llun 5 Medi 2022, lawnsiodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ymgynghoriad cyhoeddus ar Gynllun Gweithredu Ansawdd Aer Drafft ar gyfer Stryd y Parc ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd

Description
Food Hygiene Rating Scheme

Cyrsiau Hyfforddiant

Description
Training Courses

Cyrsiau Hyfforddiant

Description
Cyrsiau hyfforddiant a gynigir gan Wasanaethau Rheoliadol a Rennir ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg

Cysylltwch â ni am faterion Covid-19

Description
Contact us regarding any matters relating to Covid19 that fall within our remit
Canfuwyd 23 o dudalennau