Mae'r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur neu eich dyfais symudol i wella'r wefan hon. I ddeall mwy am y cwcis, gweler ein hysbysiad preifatrwydd
Dyma lle'r ydych chi:

A - Y

D

Daethpwyd o hyd i fwy nag 20 o eitemau bwyd ar werth y tu hwnt i ddyddiadau 'dod i ben' mewn siop ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Description
A shop owner from Bridgend has been found guilty of selling food beyond their 'use by' dates, potentially causing harm to customers in the process.

Daniel Cassar yn cael ei garcharu am dwyllo pobl allan o flaendaliadau am waith garddio nad oedd yn bwriadu ei wneud

Description
Twyllwr, a hyrwyddodd ei fusnes garddio drwy Facebook gan gymryd arian oddi ar ei ddioddefwyr heb unrhyw fwriad o wneud y gwaith, yn cael ei garcharu

Darganfod pla Chwilod Duon Almaenig mewn siop tecawê yng Nghaerdydd

Description
Cafwyd hyd i chwilod duon wrth ymyl bag agored o flawd, baw a bryntni ar y llawr, y waliau a'r offer, yn ogystal â bagiau gwastraff agored a adawyd mewn ardaloedd paratoi bwyd.

Deddf Masnachu ar y Sul

Description
Bydd angen i fân-werthwyr sy'n dymuno masnachu ar y Sul gydymffurfio â Deddf Masnachu ar y Sul 1994

Deddf sy'n sicrhau ffioedd gosod tecach i denantiaid yn dod i rym

Description
Deddf newydd gan Lywodraeth Cymru sy'n anelu at wneud pethau'n symlach ac yn decach i denantiaid yn dod i rym

Dedfryd ohiriedig ar gyfer masnachwr twyllodrus

Description
Mae töwr a gamarweiniodd gwsmeriaid, ac a dderbyniodd filoedd o bunnoedd heb gwblhau neu wneud gwaith, wedi pledio'n euog i dwyllo.

Dedfryd ohiriedig i fasnachwr twyllodrus Pen-y-bont ar Ogwr

Description
Masnachwr twyllodrus a gymerodd £6,000 gan un o drigolion oedrannus Pen-y-bont ar Ogwr wedi ei gael yn euog

Defnydd Uchelseinyddion Allanol ar Safleoedd Busnes

Description
Mae gan y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir (GRhR) bwerau i reoleiddio defnydd uchelseinyddion allanol ar safleoedd busnes.

Diogelwch & Safonau Bwyd

Description
Rhaid i bob safle lle mae bwyd yn cael ei storio, ei baratoi, ei gynhyrchu, ei goginio neu ei werthu ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg, gydymffurfio â deddfwriaeth gyfredol diogelwch bwyd.

Diogelwch a Hylendid Bwyd

Description
Cyrsiau hylendid bwyd gan Wasanaethau Rheoliadol a Rennir

Diogelwch Nwyddau

Description
Diogelwch Nwyddau

Dirwy i berchennog busnes o Ben-y-bont ar Ogwr am werthu bwyd heibio dyddiad 'defnyddio erbyn'

Description
Daeth Swyddogion Safonau Masnach o hyd i 5 eitem ar werth yn Garth General Stores

Dirwy o £66,000 yn Llys Ynadon Caerdydd i'r cwmni y tu cefn i Coyote Ugly Salon yng Nghaerdydd

Description
Roedd yr achos yn ymwneud â dau ddigwyddiad ar wahân yn ymwneud ag aelodau staff yn anafu eu hunain ar ôl dawnsio ar far

Dirwywyd busnes o Gaerdydd am werthu lensys cyffwrdd Calan Gaeaf

Description
Busnes iechyd a harddwch yn cael dirwy am werthu lensys cyffwrdd a ddylai fod wedi cael eu cyflenwi gan optometrydd cofrestredig yn unig.

Dod yn gyfarwydd â'n Partneriaid Prif Awdurdod

Description
Meet Our primary Authority Partners

Dydych chi ddim ar eich pen eich hun. Rydyn ni yma i chi a gallwn eich helpu a'ch cefnogi.

Description
Mae sefydliadau wedi dod at ei gilydd i sicrhau bod pobl hŷn yn gallu cael y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt i'w cadw'n ddiogel ac wedi'u hamddiffyn yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Dyn o Benarth yn cael ei erlyn am werthu nwyddau ffug, colur anniogel a throseddau dilysnodi

Description
Dechreuodd Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir ymchwilio Sean Payter ar ôl derbyn cwyn gan y Swyddfa Brawf

Dyn o Dresimwn wedi ei ddedfrydu i chwe mis arall am droseddau lles anifeiliaid

Description
Mae dyn o Dresimwn wedi cael ei ddedfrydu i chwe mis o garchar am gam-drin ceffylau a chŵn a thorri gwaharddiad oes ar gadw anifeiliaid, a hynny yn dilyn erlyniad ar ran Cyngor Bro Morgannwg.

Dyn yn cael ei erlyn am storio tân gwyllt yn anghywir

Description
Dirwy sylweddol i ddyn busnes am fethu â storio tân gwyllt yn gywir yn dilyn ymchwiliad llwyddiannus safonau masnach

Dywedwch wrthym beth yw eich barn

Description
Rydym bob amser yn awyddus i wella'r gwasanaethau a ddarparwn ac yn gwerthfawrogi'r adborth a gawn.
Canfuwyd 20 o dudalennau