Mae'r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur neu eich dyfais symudol i wella'r wefan hon. I ddeall mwy am y cwcis, gweler ein hysbysiad preifatrwydd
Dyma lle'r ydych chi:

A - Y

D

Darganfod pla Chwilod Duon Almaenig mewn siop tecawê yng Nghaerdydd

Description
Cafwyd hyd i chwilod duon wrth ymyl bag agored o flawd, baw a bryntni ar y llawr, y waliau a'r offer, yn ogystal â bagiau gwastraff agored a adawyd mewn ardaloedd paratoi bwyd.

Deddf Masnachu ar y Sul

Description
Bydd angen i fân-werthwyr sy'n dymuno masnachu ar y Sul gydymffurfio â Deddf Masnachu ar y Sul 1994

Dedfryd ohiriedig ar gyfer masnachwr twyllodrus

Description
Mae töwr a gamarweiniodd gwsmeriaid, ac a dderbyniodd filoedd o bunnoedd heb gwblhau neu wneud gwaith, wedi pledio'n euog i dwyllo.

Dedfryd ohiriedig i fasnachwr twyllodrus Pen-y-bont ar Ogwr

Description
Masnachwr twyllodrus a gymerodd £6,000 gan un o drigolion oedrannus Pen-y-bont ar Ogwr wedi ei gael yn euog

Defnydd Uchelseinyddion Allanol ar Safleoedd Busnes

Description
Mae gan y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir (GRhR) bwerau i reoleiddio defnydd uchelseinyddion allanol ar safleoedd busnes.

Diogelwch & Safonau Bwyd

Description
Rhaid i bob safle lle mae bwyd yn cael ei storio, ei baratoi, ei gynhyrchu, ei goginio neu ei werthu ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg, gydymffurfio â deddfwriaeth gyfredol diogelwch bwyd.

Diogelwch a Hylendid Bwyd

Description
Cyrsiau hylendid bwyd gan Wasanaethau Rheoliadol a Rennir

Diogelwch Nwyddau

Description
Diogelwch Nwyddau

Dirwy i berchennog busnes o Ben-y-bont ar Ogwr am werthu bwyd heibio dyddiad 'defnyddio erbyn'

Description
Daeth Swyddogion Safonau Masnach o hyd i 5 eitem ar werth yn Garth General Stores

Dirwy i berchennog bwyty am fethu ag arddangos sgôr hylendid bwyd

Description
Mae Blerdo Bros Limited a'i gyfarwyddwr Mr Sofoklis Christou yn gweithredu bwyty Colosseo ym Mhen-y-bont ar Ogwr a oedd wedi derbyn sgôr hylendid bwyd o 1

Dirwy i landlord am gyfres o fethiannau

Description
Mae landlord wedi derbyn dirwy yn Llys Ynadon Caerdydd am gyfres o fethiannau yn ymwneud â thŷ y mae hi'n berchen arno ac yn ei osod ar rent fel Tŷ Amlfeddiannaeth

Dod yn gyfarwydd â'n Partneriaid Prif Awdurdod

Description
Meet Our primary Authority Partners

Dyn o Dresimwn wedi ei ddedfrydu i chwe mis arall am droseddau lles anifeiliaid

Description
Mae dyn o Dresimwn wedi cael ei ddedfrydu i chwe mis o garchar am gam-drin ceffylau a chŵn a thorri gwaharddiad oes ar gadw anifeiliaid, a hynny yn dilyn erlyniad ar ran Cyngor Bro Morgannwg.

Dyn yn cael ei erlyn am storio tân gwyllt yn anghywir

Description
Dirwy sylweddol i ddyn busnes am fethu â storio tân gwyllt yn gywir yn dilyn ymchwiliad llwyddiannus safonau masnach

Dywedwch wrthym beth yw eich barn

Description
Rydym bob amser yn awyddus i wella'r gwasanaethau a ddarparwn ac yn gwerthfawrogi'r adborth a gawn.
Canfuwyd 15 o dudalennau