Mae'r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur neu eich dyfais symudol i wella'r wefan hon. I ddeall mwy am y cwcis, gweler ein hysbysiad preifatrwydd
Dyma lle'r ydych chi:

Prynwch â Hyder

Cynllun annibynnol cenedlaethol yw Prynwch â Hyder - ‘Buy with Confidence’ - sy’n dangos i gwsmeriaid bod cwmni yn agored, yn onest, yn gweithredu o fewn cyfraith fasnachol ac yn gwasanaethu cwsmeriaid yn dda.

bwc-logo-2017-welsh-750px

Mae’r holl fusnesau ar gofrestr Prynwch â Hyder wedi eu harchwilio’n fanwl a’u cymeradwyo gan Swyddogion Safonau Masnach i sicrhau eu bod yn gweithredu mewn modd cyfreithiol, gonest a theg.  

Mae’r busnesau hyn yn parhau i gael eu monitro i helpu i sicrhau eich bod yn derbyn gwasanaeth o ansawdd, ac i gynnal cywirdeb y cynllun.  Mae gennych dawelwch meddwl hefyd y cewch gefnogaeth gan yr adran Safonau Masnach i wneud iawn am bethau os aiff rhywbeth o’i le sy’n annhebygol.

Manteision i Fusnesau

Bydd y cwmnïau sy’n ymuno â Prynwch â Hyder wedi cael eu hystyried fel rhai sy’n cynnig gwasanaeth cwsmeriaid o safon uchel iawn, ac yn gyfnewid am hynny bydd modd iddyn nhw gael cyngor arbenigol ar safonau masnach.

Caiff eich busnes ei restru ar wefan Prynwch â Hyder i gwsmeriaid posib ddod o hyd i chi, a chewch dystysgrif aelodaeth y gallwch arddangos yn eich safle. Cewch ddeunydd hyrwyddol i hysbysebu eich aelodaeth o’r cynllun.

Mae Prynwch â Hyder yn arbennig o ddefnyddiol i fusnesau y mae cwsmeriaid ond yn eu defnyddio o dro i dro, fel plymwyr neu drydanwyr, lle nad ydynt yn gwybod sut i ddewis rhwng masnachwyr sy’n cystadlu yn erbyn ei gilydd, ond sydd am deimlo bod ganddynt hyder ynddynt.

Mae aelodaeth Prynwch â Hyder yn gyfle i bob busnes gael sylw amlwg, a’r hawl i ddweud eu bod ymhlith y GORAU o ran gwasanaeth i gwsmeriaid.

Ein aelodau lleol

NAC Property Clearance

N A C House Clearance logoCwmni clirio tŷ a swyddfa proffesiynol â thrwydded ac yswiriant llawn ar gyfer De Cymru. Mae’r busnes yn arbenigo mewn gwasanaethau clirio tai, fflatiau a swyddfeydd di-straen, unrhyw le o Gasnewydd, Abertawe, a Chaerdydd i Flaenau’r Cymoedd, Bro Morgannwg, Llanelli, a Phenrhyn Gŵyr.

Mae'r busnes yn cael ei redeg o Borthcawl gan Mark Parry, sy'n dweud: "Nid ydym yn honni mai hwn yw'r gwasanaeth clirio tai a swyddfa mwyaf proffesiynol, effeithlon a dibynadwy ar gyfer ardal De Cymru ond byddwn yn rhoi cynnig arni. gwybod nad dim ond mater o gael yr offer cywir a bod yn dda yn y swydd yw hyn, mae hefyd yn ymwneud â pharchu a thrin ein cwsmeriaid yn iawn.”

 

AW Plumbing Services

Gweithredir gan AlAlan Wragg BWCan Wragg, plymwr a pheiriannydd gwresogi yn ardaloedd Pen-y-bont ar Ogwr a Phorthcawl. Mae Alan yn rhedeg busnes gwresogi a phlymio cyffredinol ac mae'n arbenigo mewn gosod a gwasanaethu boeleri nwy a systemau gwres canolog. Mae gan Alan dros 20 mlynedd o brofiad mewn gosodiadau nwy, a dywed: "Rwy'n ymfalchïo mewn darparu gwasanaeth heb ei ail."

Mae Alan wedi'i leoli ym Mynydd Cynffig ac mae wedi'i gofrestru gyda Gas Safe.

Access Training (Wales) Limited

Access Training logoMae Access Training (Wales) Limited yn darparu ystod gynhwysfawr o gyrsiau achrededig ar gyfer unigolion sydd am ddod yn grefftwyr proffesiynol, gan gynnwys gosodwyr ceginau, peirianwyr Gas Safe a thrydanwyr medrus. Gyda’i brif swyddfa yn Ystâd Ddiwydiannol Llandochau Fach ym Mro Morgannwg mae gan y cwmni gysylltiadau cryf o fewn y diwydiant sy’n rhoi cyfle i’w gleientiaid wneud y mwyaf o’u buddsoddiad.
 

AE Energy Solutions Ltd

Mae AE Energy Solutions yn dîm o ymgynghorwyr ynni adnewyddadwy annibynnol o Gaerdydd, sy'n arbenigo mewn gosod boeleri,AE ES logo insiwleiddio waliau allanol a mewnol..

Sut i ymuno 

buywithconfidence.gov.uk

Gall busnesau sydd wedi bod yn masnachu am o leiaf chwe mis wneud cais i ymuno, a chânt eu harchwilio cyn cael eu derbyn. 

Bydd hyn yn cynnwys edrych ar ddull y cwmni o roi gwasanaeth i gwsmeriaid, sicrhau ei fod yn gweithredu o fewn cyfraith defnyddwyr, bod ganddo’r yswiriant priodol ac nad yw’n ffonio pobl ar hap. Os yw busnes yn mynd i gartrefi pobl, neu’n cysylltu’n rheolaidd â phlant neu oedolion bregus, bydd rhaid i gyflogeion gytuno i wiriad GDG.

Os oes problemau gallwn gynghori ar yr hyn sydd angen i gyflawni safon Prynwch â Hyder.