Mae'r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur neu eich dyfais symudol i wella'r wefan hon. I ddeall mwy am y cwcis, gweler ein hysbysiad preifatrwydd
Dyma lle'r ydych chi:

Coronafeirws: Diogelwch Bwyd

Rydym yn deall yr anawsterau y mae busnesau bwyd ledled Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg yn eu hwynebu ar yr adeg hon a hoffem eich sicrhau ein bod yma i helpu a chynghori pryd bynnag y gallwn.

Coronafeirws a bwyd

Mae'n annhebygol iawn y gallwch chi ddal coronafirws o fwyd, fodd bynnag, gall oroesi ar arwynebau caled. Mae COVID-19 yn Food Hygiene in Cafe Kitchensalwch anadlol. Ni ddylai unrhyw drinwr bwyd sy'n sâl fod yn y gwaith. Os oes ganddynt symptomau, dylent ddilyn cyngor y llywodraeth ac aros gartref.

Er ei bod yn annhebygol iawn bod coronafirws yn cael ei drosglwyddo trwy fwyd, fel arfer hylendid da, dylai unrhyw un sy'n trin Hylendid Bwyd yn Cafe Kitchenfood olchi eu dwylo yn aml gyda sebon a dŵr am o leiaf 20 eiliad.

Dylid gwneud hyn fel mater o drefn, cyn ac ar ôl trin bwyd, ac yn enwedig ar ôl bod mewn man cyhoeddus, chwythu eu trwyn, pesychu, neu disian.

Mae angen i chi leihau cyfleoedd i'r firws ledaenu trwy gynnal pellter o 2 fetr rhwng unigolion. Mae'r cyngor hwn yn berthnasol i'r tu mewn i'r busnes bwyd ac yn yr ardaloedd cyhoeddus allanol lle gallai fod angen i gwsmeriaid giwio.

Cliciwch ar y blychau isod i gael arweiniad pellach sy'n effeithio ar fusnesau bwyd mewn perthynas â Coronavirus:

 

 

 


 

Cofrestru Busnes Bwyd

Os nad ydych eisoes wedi cofrestru gyda'r Cyngor fel busnes bwyd, rhaid i chi lenwi ffurflen gofrestru yn y ddolen isod

Os ydych chi eisoes wedi cofrestru ond yn bwriadu newid eich gweithrediad bwyd i gynnwys danfon, neu unrhyw newid sylweddol arall, er enghraifft cyflenwi grwpiau bregus, mae angen i chi roi gwybod i ni.

Os oes angen unrhyw gyngor neu arweiniad pellach arnoch, cysylltwch â'r swyddfa Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir ar gyfer eich ardal:

Pen-y-bont ar Ogwr a Bro Morgannwg - Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Swyddfeydd Dinesig, Holton Road, Y Barri CF63 4RU,

Ffôn: 0300 123 6696 (Foodsafetybridgendvale-srswales@valeofglamorgan.gov.uk)

Caerdydd - Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Neuadd y Sir, Caerdydd, CF10 4UW

Ffôn: 0300 123 6696 (FoodSafetyCardiff-SRSWales@valeofglamorgan.gov.uk)