Mae'r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur neu eich dyfais symudol i wella'r wefan hon. I ddeall mwy am y cwcis, gweler ein hysbysiad preifatrwydd
Dyma lle'r ydych chi:

Canllawiau Covid19 ar gyfer busnesau yn y sector iechyd a harddwch

Mae busnesau yn y sector iechyd a harddwch, Trinwyr Gwallt,Hair salon with visor Barbwyr, Prydferthwyr, Bariau Ewinedd, Therapyddion Tylino ac Ymarferwyr Lles  o dan ddyletswydd gyfreithiol i gymryd mesurau rhesymol i leihau'r risg o ddod i gysylltiad â choronafeirws. Gallai methu â gwneud hynny arwain at gamau gorfodi.

Ebrill 14eg, 2021

Canllawiau Llywodraeth Cymru

 Cardiau cleientiaid

Rhestrau gwirio

 

Asesiad Risg Safle / COVID-19

 • Aseswch eich adeilad i sicrhau eich bod yn ddiogel i agor
 • Ymgymerwch â glanhawr trylwyr a gosodwch glanweithyddion dwylo mewn sawl lleoliad cyn ailagor
 • Cyflawnwch asesiad risg COVID-19 ar gyfer eich busnes (nid oes angen ysgrifennu hyn i lawr os oes gennych lai na 5 gweithiwr neu os ydych chi'n hunangyflogedig - gweler wefan Llywodraeth Cymru am fwy o wybodaeth

Gweithwyr

 • Dim gweithwyr i fynychu'r gweithle: os oes ganddynt symptomau COVID-19, eu bod yn achos cadarnhaol wedi'i gadarnhau, eu bod yn aelod o'r un cartref â rhywun sydd â COVID-19, dywedwyd wrthynt am hunan-ynysu gan dîm Profi, Olrhain, Diogelu neu wedi bod mewn cysylltiad agos yn ddiweddar ag achos cadarnhaol a gadarnhawyd
 • Mae'n orfodol iddyn nhw wisgo gorchudd wyneb os ydyn nhw'n teithio i'r gwaith ar drafnidiaeth gyhoeddus neu os oes rhaid iddyn nhw rannu car
 • Sicrhewch fod gweithwyr yn darllen, yn deall ac yn cydymffurfio'n llawn â'ch gweithdrefnau diogelwch sy’n gysylltiedig â COVID-19

PPE / Gorchuddion Wyneb

 • Staff i wisgo mwgwd math II A fisor clir ar gyfer torri gwallt a thriniaethau i'r corff
 • Wrth gwblhau triniaethau cyswllt agos risg uchel ar yr wyneb (gweler y rhestr yn y ddolen uchod), gwisgwch fasg wyneb llawfeddygol math IIR sy'n gwrthsefyll hylif (FRSM) ynghyd â diogelwch llygaid a menig tafladwy a ffedog - bydd hyn yn caniatáu i'r cleient dynnu ei orchudd wyneb dros dro ar gyfer triniaethau ar yr wyneb.
 • Sicrhewch bod staff wedi'u hyfforddi ar sut i wisgo / tynnu PPE.
 • Cleientiaid / ymwelwyr (11 oed a hŷn) i wisgo gorchudd wyneb (gofyniad cyfreithiol) oni bai bod ganddyn nhw esgus rhesymol i beidio â gwisgo un
 • Defnyddiwch eitemau tafladwy lle bo hynny'n bosibl / sicrhewch bod eitemau na ellir eu taflu yn cael eu glanhau a'u golchi rhwng defnyddiau

Pellter Corfforol

 • Sicrhewch fod gweithwyr yn cynnal pellter cymdeithasol o 2 fetr bob amser (gan gynnwys seibiannau)
 • Aildrefnwch adeiladau fel bod gweithfannau 2 fetr oddi wrth ei gilydd
 • Gan na allwch gynnal pellter cymdeithasol wrth wasanaethu cleient, cynyddwch amlder golchi dwylo a glanhau wyneb
 • Dylech osgoi gweithio wyneb yn wyneb pryd bynnag y bo modd
 • Gosodwch sgriniau wrth ddesgiau talu
 • Defnyddiwch farciau llawr ac arwyddion i atgoffa gweithwyr / cleientiaid i gynnal pellter corfforol lle bynnag y bo modd
 • Peidiwch â darparu man aros oni bai y gellir cynnal pellter corfforol

Apwyntiadau / Cadw Cofnodion

 • Apwyntiadau i'w harchebu ymlaen llaw - dim cerdded i mewn a chynghori cleientiaid i gyrraedd yr amser a drefnwyd
 • Cadwch fanylion cyswllt cleientiaid ac ymwelwyr am 21 diwrnod – at ddibenion Profi, Olrhain, Diogelu, os na chânt eu darparu, peidiwch â'u gadael yn eich adeilad
 • Gofynnwch gwestiynau i gleientiaid wrth gyrraedd er mwyn sicrhau nad ydyn nhw’n: profi unrhyw symptomau COVID-19, aros am ganlyniad prawf coronafeirws neu wedi profi'n bositif

Hylendid / Glanhau

 • Sicrhewch fod cleientiaid yn defnyddio glanweithydd dwylo wrth gyrraedd
 • Sicrhewch fod cynhyrchion glanhau / diheintio yn briodol at y diben
 • Cyfeiriwch bob amser at gyfarwyddiadau ar gyfer gwanhau ac amseroedd cyswllt cynhyrchion glanhau
 • Datblygwch brotocol glanhau gwell ar gyfer achosion lle mae halogiad o achosion a ddrwgdybir / a gadarnhawyd; defnyddio cynnyrch glanhau sy'n cydymffurfio â BS EN 14476 (virucidal) neu clorin 1000ppm a sicrhewch bod PPE a ddefnyddir ar gyfer glanhau o'r fath yn cael ei symud yn ddiogel, ei fagio’n ddwbl a'i storio am 72 awr cyn ei waredu
 • Glanhawyr i fod â PPE priodol ar gael h.y. menig a ffedogau tafladwy (gogls i'w gwisgo os ydynt yn decantio cemegolion lle mae risg o dasgu)
 • Sicrhewch fod digon o amser rhwng apwyntiadau i ganiatáu glanhau ardaloedd gwaith yn aml, gan gynnwys cadeiriau cleientiaid, gwelyau triniaeth a seddi gwesteion
 • Glanhewch offer a rennir rhwng defnyddwyr
 • Darparwch dyweli a gynau glân i bob cwsmer os oes angen eu defnyddio
 • Glanhewch gwrthrychau ac arwynebau yn aml, yn enwedig y rhai sy'n cael eu cyffwrdd yn rheolaidd
 • Sicrhewch fod toiledau cyhoeddus yn cael eu cadw ar agor, eu rheoli'n ofalus (gan gynnwys tyweli papur / sychwr dwylo) a'u hawyru'n dda
 • Defnyddiwch arwyddion a phosteri i godi ymwybyddiaeth o dechnegau golchi dwylo da
 • Tynnwch wastraff o'r ardal waith ar ddiwedd shifft
 • Peidiwch â darparu deunyddiau darllen fel cylchgronau
 • Anogwch staff i beidio â gwisgo eu gwisgoedd gartref neu i / o'r gwaith, i newid gwisgoedd yn ddyddiol ac i olchi yn syth ar ôl eu defnyddio
 • Sicrhewch fod meinweoedd ar gael i gleientiaid rhag ofn bod angen iddynt besychu neu disian, eu taflu mewn bin a golchi eu dwylo
 • Peidiwch â rhannu llestri, cyllyll a ffyrc na bwyd
 • Storiwch eitemau personol ar wahân i bobl eraill