Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Caniateir i westai agor yng Nghymru ond mae'r cyfyngiadau yn parhau yn eu lle

Hotel room cleaningAr 10 Gorffennaf 2020 daeth rheoliadau newydd mewn perthynas â chyfyngiadau Coronavirus i rym yng Nghymru. Mae'r rheoliadau newydd bellach yn caniatáu i westai ailagor i westeion, fodd bynnag, mae rhai cyfyngiadau yn dal i fod ar waith, ar yr amod:

1. Fod bwyd naill ai'n cael ei ddarparu fel gwasanaeth ystafell (gan staff gwestai neu wasanaeth dosbarthu bwyd) neu gall gwesteion fwyta bwyd a diod y tu allan ar yr amod bod pellter cymdeithasol yn cael ei gynnal

2. Mae protocolau pellhau cymdeithasol a glanhau effeithiol yn ogystal â mesurau rheoli coronafirws eraill ar waith ledled y gwesty. Gallwch ddarllen gwybodaeth bellach ar ein tudalennau Coronavirus.

3. Rhaid cadw cofnodion gwestai addas am 21 diwrnod er mwyn galluogi olrhain cyswllt pe bai unigolyn heintiedig yn cael ei adnabod wedi hynny. Dylai’r cofnodion hyn gynnwys enwau cwsmeriaid neu ymwelwyr, neu os yw’n grŵp o bobl, enw un aelod o’r grŵp - yr ‘aelod arweiniol’. Rhif ffôn cyswllt ar gyfer pob cwsmer neu ymwelydd, neu ar gyfer aelod arweiniol grŵp o bobl. Dyddiad yr ymweliad a'r amseroedd cyrraedd a gadael. **

4. Dylech gadw cofnod o'r aelodau staff sy'n gweithio yn yr adeilad. Dylai'r cofnodion hyn gynnwys enwau staff sy'n gweithio yn yr adeilad, rhif ffôn cyswllt ar gyfer pob aelod o staff a'r dyddiadau a'r amseroedd yr oedd staff yn gweithio. **

** Mae canllawiau ychwanegol ar y rhesymau dros gadw'r wybodaeth hon a'r agweddau cyfreithiol i'w gweld isod


Rhaid i fwytai a bariau cymunedol y tu mewn aros ar gau oni ddarperir bwyd a diod i'w fwyta yn yr awyr agored Rhaid i fannau cymunedol eraill fel campfeydd dan do, pyllau nofio, llyfrgelloedd, ardaloedd eistedd ac ati hefyd aros ar gau am y tro. Cyhoeddwyd rhestr wirio yn ddiweddar gan Lywodraeth Cymru i'ch helpu chi i ystyried yr holl fesurau priodol mewn perthynas â lleihau'r risg o Coronafeirws. Mae hwn ar gael i'w lawrlwytho:

Yn ddiweddar, mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi diweddaru eu cyngor yn ymwneud â mesurau rhesymol i leihau'r risg o ddod i gysylltiad â coronafirws mewn gweithleoedd ac adeiladau sy'n agored i'r cyhoedd y byddwch efallai am ymgyfarwyddo â nhw. Rhaid i chi sicrhau bod mesurau rheoli a phrotocolau glanhau priodol yn cael eu cynnal i leihau trosglwyddiad Coronafeirws. Fe'ch cynghorir i archwilio'r rheoliadau newydd yn fanwl er mwyn ymgyfarwyddo â'r gofynion cyfreithiol cyfredol. Mae'r ddeddfwriaeth ar gael i'w lawrlwytho.


Ar ôl i chi ddarllen y rheoliadau, os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os hoffech gael cyngor pellach, cysylltwch â ni: