Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Diweddariad Covid19: Canolfannau Cymunedol Aml-ddefnydd

Ddydd Llun 10 Awst, cafodd y gofyniad y dylai canolfannau cymunedol aml-ddefnydd aros ar gau oni bai bod darparu gwasanaeth gwirfoddol hanfodol neu wasanaeth cyhoeddus ar gais Gweinidogion Cymru neu'r Awdurdod Lleol wedi'i ddileu. Mae hyn yn golygu nad oes angen i chi ofyn am ganiatâd i agor yr adeilad ar gyfer y gwasanaethau hyn mwyach.Community Centre Exercise 

Er y gall canolfan gymunedol aml-ddefnydd agor nawr mae'n rhaid i chi ddal i ystyried y gyfraith o ran cynulliadau dan do.Dywed y Rheoliadau yng Nghymru na all neb, heb esgus rhesymol, ymgynnull mewn adeilad y tu mewn gydag unrhyw un arall ar wahân i

(i) aelodau eu haelwyd, (ii) eu gofalwr, neu (iii) person y mae'n darparu gofal iddo.

Mae yna nifer o sefyllfaoedd sy’n cael eu diffinio fel ‘esgusodion rhesymol’. Ni fydd pob un o'r esgusodion rhesymol yn briodol ar gyfer canolfan gymunedol aml-ddefnydd ond maent yn cynnwys

  • sesiynau rhoi gwaed
  • gweithio neu ddarparu gwasanaethau gwirfoddol neu elusennol
  • cyrchu neu dderbyn gwasanaethau cyhoeddus
  • cyrchu gofal plant neu gymryd rhan mewn gweithgareddau dan oruchwyliaeth i blant
  • ymarfer gydag eraill, mewn cynulliad o ddim mwy na 30 o bobl.

Gellir gwirio'r rhestr lawn o esgusodion rhesymol yn Rheoliad 14 o Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafirws) (Rhif 2) (Cymru) 2020, fel y'u diwygiwyd.

Bellach gall unrhyw weithgareddau mewn canolfan gymunedol aml-ddefnydd sy'n dod o fewn unrhyw un o'r pwyntiau uchod ddigwydd heb fod angen caniatâd.

Yn anffodus, ni all unrhyw weithgareddau nad ydynt yn ffitio o fewn yr esgusodion rhesymol ailddechrau sy'n golygu na chaniateir grwpiau cymdeithasol gan gynnwys corau ar hyn o bryd. Dim ond oherwydd y gall canolfan gymunedol aml-ddefnydd agor ac y caniateir crynhoad dan do, nid yw hyn ynddo'i hun yn golygu y dylai'r grŵp neu'r dosbarth ddigwydd. Rhaid i reolwyr y ganolfan gymunedol aml-ddefnydd gynnal asesiad risg i sicrhau bod yr holl risgiau sy'n gysylltiedig â mynediad a defnydd yr adeilad wedi'u nodi.

Mae gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch dempled Asesu Risg a allai fod yn ddefnyddiol i chi ar gael trwy'r ddolen hon: 

Canllawiau bellach

Yn olaf, dylech hefyd sicrhau bod yr unigolyn sy'n gyfrifol am drefnu pob grŵp neu ddosbarth hefyd wedi cynnal asesiad risg mewn perthynas â'r risgiau sy'n gysylltiedig â'u gweithgareddau yn eich adeilad.Byddai'n arfer da adolygu asesiad risg eich defnyddwyr cyn rhoi caniatâd iddynt ailddechrau yn eich adeilad gan y gallai defnydd amhriodol o'ch cyfleusterau effeithio ar eich asesiad risg ac yn bwysicach fyth gallai achosi difrod i enw da pe byddech chi'n gysylltiedig â'r ffynhonnell achos.