Mae'r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur neu eich dyfais symudol i wella'r wefan hon. I ddeall mwy am y cwcis, gweler ein hysbysiad preifatrwydd
Dyma lle'r ydych chi:

Rheoli Adeiladau Sydd wedi’u Rhoi o’r Neilltu / â Meddiannaeth Isel yn ystod Cyfnod Argyfwng COVID-19

Rheoli a Rheolaeth Legionella

LegionellaMae’n rhaid i ddeiliaid dyletswydd barhau i roi camau gweithredu rhesymol ymarferol ar waith i reoli risg Legionella drwy gydol cyfnod argyfwng COVID-19.  Mae perygl y gallai nifer sylweddol o achosion Legionella ddigwydd wedi’r pandemig COVID-19 pe byddai deiliaid dyletswydd yn methu rheoli’n effeithiol systemau oeri anweddol, systemau dŵr poeth ac oer a systemau eraill sy’n peri risg.

Pan fo adeiladau â meddiannaeth isel, neu wedi eu cau dros dro (wedi’u rhoi o’r neilltu), mae posibilrwydd y bydd bacteria Legionella’n ymledu yn y systemau dŵr yn cynyddu’n sylweddol; yn enwedig yn ystod misoedd cynhesach y flwyddyn. 

SYSTEMAU OERI ANWEDDOL: Disgwylir i’r systemau oeri anweddol gael eu gweithredu a’u cynnal a chadw yn ôl yr arfer, neu fel arall gael eu datgomisiynu’n ddiogel yn unol â’r cynllun rheoli ysgrifenedig sy’n benodol i’r adeilad.  Dylai fod gan yr holl systemau oeri anweddol weithdrefnau cadarn eisoes ar waith ar gyfer cynnau a diffodd.

ADEILADAU Â MEDDIANNAETH ISEL:  Pan fo adeiladau naill ai’n wag neu â lefel feddiannaeth is, rhaid adolygu’r asesiad risg sy’n benodol i’r safle er mwyn nodi pa fesurau rheoli ychwanegol sydd angen eu rhoi ar waith i fynd i’r afael â phroblem dŵr segur.  Rhaid dal ati i fflysio’r system, ond dylid cynnwys nawr systemau eraill nad ydyn nhw’n cael eu defnyddio’n aml hefyd.  Mae’n bosibl y bydd angen hefyd gynyddu pa mor aml y gwneir y fflysio er mwyn hybu trosiant dŵr.  Pan fo'n ymarferol, dylid lleihau lefelau dŵr mewn tanciau er mwyn lleihau faint o ddŵr a gaiff ei storio.  Mae angen parhau i gynnal a monitro tymheredd dŵr pryd bynnag y bo'n bosibl; fodd bynnag, os na ellir cyflawni hyn yn llawn oherwydd anawsterau mynediad, rhaid i'r asesiad nodi sut y bydd y risg o fod yn agored i aerosol halogedig yn cael ei reoli'n ddigonol.

ADEILADAU WEDI EU RHOI O’R NEILLTU:  Dylid dilyn paragraffau 2.50-2.52 HSG274 (Rhan 2).  Yn gyffredinol, ni ddylid draenio systemau a dylid cael gwared ar bob ffynhonnell gwres.  Ni ddylid ailddechrau defnyddio systemau dŵr oni bai bod proses ailgomisiynu briodol wedi'i dilyn.  Gall gwaith ailgomisiynu gynnwys:

 • Fflysio drwy systemau dŵr poeth ac oer syml gyda dŵr o'r prif gyflenwad;
 • Ar gyfer systemau adeiladu mwy sy'n cynnwys tanciau, cawodydd a chaloriffyddion, fflysio’n ehangach, ac yna glanhau a diheintio;
 • Pan wneir y glanhau a'r diheintio, monitro'r gostyngiad mewn lefel diheintio dros gyfnod yr amser cyswllt (gallai gostyngiad >40% fod yn arwydd o fioffilm yn y system);
 • Mae cynnydd mewn lefelau bacteria a bioffilm yn fwy tebygol yn ystod tywydd cynhesach.  Cynghorir diheintio'r system am awr gyda 50ppm clorin mewn amgylchiadau o'r fath.
 • Ar ôl ail-gomisiynu'r system, mae'n arfer da dangos tystiolaeth bod y broses wedi bod yn effeithiol. 

Dylid ystyried samplo i BS7592, gyda samplau'n cael eu cymryd 2-7 diwrnod ar ôl y broses ailgomisiynu. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn: ACoP L8 (4ydd Argraffiad; 2013) – Legionnaires’ Disease: The Control of Legionella Bacteria in Water SystemsHSG 274 rhannau 1-3  – The Control of Legionella Bacteria in Evaporative Cooling Systems; Hot and Cold Water Systems; In Other Risk Systems. Cydnabyddiaeth i Vector Air & Water a’r Gymdeithas Rheoli Legionella ar gyfer y wybodaeth a gynhyrchir yn y ddogfen hon.

Archwiliad Trylwyr Statudol a Phrofi Offer a Pheiriannau

Yn ystod cyfnod y Pandemig Coronafeirws, efallai y bydd deiliaid dyletswydd yn wynebu anawsterau o ran cyflawni eu rhwymedigaethau statudol i gwblhau archwiliad a phrofion trylwyr (TE&T) o beiriannau ac offer dan Reoliadau Gweithrediadau Codi ac Offer Codi (LOLER) a'r Rheoliadau Diogelwch Systemau Pwysedd (PSSR). 

Gall hyn fod oherwydd bod llai o beirianwyr ar gael; gwrthod mynediad i safle i beiriannydd; nid yw offer a pheiriannau ar gael i'w profi oherwydd bod adeiladau ar gau neu wrth i berchenogion adeiladau wrthod mynediad i beirianwyr. Mae'r rhwymedigaethau statudol yn dal i fod ar waith ac mae'n rhaid i ddeiliaid dyletswydd fabwysiadu dull gweithredu ar sail risg pan fydd pob ymgais i drefnu archwiliad a phrofion trylwyr wedi bod yn aflwyddiannus.

Rhaid i ddeiliaid dyletswydd wneud ymdrechion rhesymol i drefnu archwiliadau a phrofion trylwyr o fewn y terfynau amser statudol.

 • Gwneud apwyntiadau gyda pheirianwyr mewn da bryd i sicrhau y cynhelir archwiliad a phrofion trylwyr o fewn terfynau statudol.
 • Sicrhau peirianwyr o ddarparwr arall os nad yw'r corff archwilio arferol ar gael.
 • Hwyluso mynediad y peiriannydd at offer (e.e. os yw'r adeilad ar gau).
 • Sicrhau bod modd cyflawni mesurau ymbellhau cymdeithasol tra bo peiriannydd ar y safle.
 • Gwneud ymdrechion rhesymol i sicrhau bod darpariaethau hylendid ar gael ar gyfer golchi dwylo.
 • Gwneud ymdrechion rhesymol i sicrhau bod arwynebau'n cael eu glanhau/eu diheintio wedyn.

Lle nad yw deiliaid dyletswydd yn gallu trefnu archwiliad a phrofion trylwyr o fewn y terfyn amser statudol, rhaid ceisio cyngor cymwys gan eu corff archwilio i benderfynu a oes modd parhau i ddefnyddio offer/cyfarpar yn ddiogel y tu allan i'r drefn statudol.  Os na ellir parhau i ddefnyddio offer/cyfarpar yn ddiogel, rhaid peidio â’u defnyddio. Os oes modd parhau i ddefnyddio offer/cyfarpar yn ddiogel y tu allan i'w gyfnod profi statudol, rhaid i'r deiliad dyletswydd gofnodi:

 • Ymdrechion a wnaed i gael profion gosodiad/offer
 • Y broses benderfynu a ddilynwyd a ffactorau a ystyriwyd wrth ddod i'r penderfyniad hwn.
 • Mesurau ychwanegol a nodwyd i leihau unrhyw risgiau posibl yn  deillio o ddefnydd parhaus.
 • Cyflwyno archwiliad cadarn neu waith cynnal a chadw ychwanegol gan bersonau cymwys yn ystod y cyfnod interim.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn:

 

Rheoliadau Adrodd ar Anafiadau, Clefydau a Digwyddiadau Peryglus 2013

 • Digwyddiad Peryglus – digwyddiad anfwriadol yn y gwaith sydd wedi arwain at rywun yn cael ei beryglu o bosib neu’n wirioneddol drwy ddod i gysylltiad â choronafeirws.

 • Salwch Galwedigaethol – Mae gweithiwr wedi cael diagnosis o fod â COVID-19 ac mae tystiolaeth resymol ei fod wedi cael ei achosi gan amlygiad yn y gwaith. 

 • Marwolaeth - gweithiwr yn marw o ganlyniad i amlygiad i coronafeirws

COVID-19:  Glanhau mewn Lleoliadau nad Ydynt yn Rhai Gofal Iechyd 

Os bydd unigolyn â symptomau wedi bod yn y gweithle, rhaid dilyn protocol glanhau a diheintio dyfnach.

• Dylid gwisgo menig tafladwy da a ffedog untro o leiaf.  Dylai eich asesiad risg nodi'r angen am unrhyw gyfarpar diogelu personol ychwanegol.

• Rhaid glanhau a diheintio pob arwyneb y bu person â symptomau mewn cysylltiad ag ef.

• Rhaid defnyddio clytiau tafladwy, llieiniau papur a phennau mop tafladwy.

• Naill ai defnyddiwch ddiheintydd glanedydd mewn toddiad 1000 rhan i bob miliwn (ppm) o’r clorin sydd ar gael, NEU ddefnyddio glanedydd i glanhau arwynebau cyn diheintio gyda chynnyrch wedi'i wanhau i 1000 ppm o glorin, NEU ddefnyddio glanedydd i glanhau arwynebau cyn diheintio â chynnyrch sy'n effeithiol yn erbyn feirysau wedi'u hamgáu (darllenwch ganllawiau'r gwneuthurwr i gadarnhau hyn).

• Defnyddiwch bob diheintydd am y cyfnod cyswllt a ragnodir gan y gwneuthurwr ar gyfer y toddiad a ddefnyddir.

• Pan nad oes modd glanhau eitemau gyda chynnyrch sy'n seiliedig ar glorin (neu gyfateb), gellir glanhau ag ager.

• Rhaid bagio’n ddwbl bob gwastraff halogedig (cyfarpar diogelu personol, clytiau, ffedogau, meinweoedd ac ati), a’i sicrhau a'i farcio i'w storio am o leiaf 72 awr, neu nes bod canlyniadau profion yr unigolyn yn hysbys.

• Golchwch eich dwylo yn drylwyr am o leiaf 20 eiliad gyda dŵr cynnes a sebon hylif ar ôl i gyfarpar diogelu personol gael ei dynnu a thasgau glanhau wedi'u cwblhau.  Sicrhau bod dwylo'n cael eu sychu'n hylan.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn: