Mae'r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur neu eich dyfais symudol i wella'r wefan hon. I ddeall mwy am y cwcis, gweler ein hysbysiad preifatrwydd
Dyma lle'r ydych chi:

Ymgynghori Cyhoeddus ar Geisiadau Trwyddedau Amgylcheddol

Rydym yn gofyn am eich sylwadau ar gais am drwydded amgylcheddol a dderbyniwyd gan fusnesau ym Mhen-y-Bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg

Beth allwn ni ei gymryd i ystyriaeth?

  • Gofynion rheoleiddio amgylcheddol a safonau technegol perthnasol.

• Gwybodaeth ar boblogaeth leol a safleoedd sensitif.

• Sylwadau ynghylch a yw'r broses gywir yn cael ei defnyddio ar gyfer y gweithgaredd, er enghraifft, ai'r dechnoleg hon yw'r un gywir.

• Siâp a defnydd y tir o amgylch y safle o ran ei effaith bosibl, a yw'r effaith honno'n dderbyniol a pha gamau i'w cymryd i reoli llygredd neu i'w atal.

• Caniatáu amodau drwy ddarparu gwybodaeth nad ydym wedi cael gwybod amdani yn y cais, neu drwy gywiro gwybodaeth anghywir yn y cais (e.e. monitro a thechnegau i reoli llygredd).

 

Beth na allwn ni ei gymryd i ystyriaeth?

• Materion y tu hwnt i'r rheini yn y rheoliadau amgylcheddol perthnasol.

• Unrhyw beth y tu allan i gylch gwaith y Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol, e.e. lleoliad arfaethedig y safle, a wneir gan yr awdurdod lleol drwy gynllunio defnydd tir.

• A ddylai safle gael dynodiad ffurfiol o dan y Gyfarwyddeb Cynefinoedd neu ddeddfwriaeth gadwraeth arall.

• A ddylid caniatáu'r gweithgaredd ai peidio fel mater o egwyddor. 

• Materion defnydd tir wrth benderfynu ar gais am drwydded, hyd yn oed pe bai newid lleoliad y gweithgaredd yn gwella ei berfformiad amgylcheddol.

• Effaith sŵn ac arogleuon o draffig sy'n teithio i'r safle ac oddi yno.

• Y broses a ddiffiniwyd yn gyfreithiol y byddwn yn ei dilyn i benderfynu ar drwydded.

• Rhoi trwydded/amrywiad os yw'r gweithredwr yn gallu dangos ei fod yn gallu cyflawni'r gweithgaredd heb risg sylweddol i'r amgylchedd neu iechyd dynol.

 

Ceisiadau cyfredol a dogfennau cysylltiedig yn gymwysiadol i Ben-y-Bont ar Ogwr

Ymgeisydd

Cyfeiriad ble mae'r gweithgaredd i gymeryd lle

Cais

Dyddiad olaf am sylwadau

Dogfennau Cysylltiedig

Shillibiers Ltd Plot 43, Heol Village Farm, Ystâd Ddiwydiannol Village Farm, Y Pîl CF33 6BN. Cais am drwydded 30ain Tachwedd, 2022 Cais a chynlluniau
       

 

Os hoffech wneud sylw, gyrrwch ebost yn defnyddio ein ffurflen arlein, neu ysgrifennwch atom: 

  • Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir, Gwasanaethau Cymdogaethol, Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-Bont ar Ogwr, CF31 4WB.

 

Ceisiadau cyfredol a dogfennau cysylltiedig yn gymwysiadol i Gaerdydd

Os hoffech wneud sylw, gyrrwch ebost yn defnyddio ein ffurflen arlein, neu ysgrifennwch atom: 

Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir, Gwasanaethau Cymdogaethol, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holton, Y Barri, CF63 4RU

Ymgeisydd

 

Cais

Dyddiad olaf am sylwadau

Dogfennau Cysylltiedig

 

 

 

Dim ceisiadau yn cael eu hystyried ar hyn o bryd       

   

       

 

 

Ceisiadau cyfredol a dogfennau cysylltiedig yn gymwysiadol i Fro Morgannwg

Os hoffech wneud sylw, gyrrwch ebost yn defnyddio ein ffurflen arlein, neu ysgrifennwch atom: 

Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir, Gwasanaethau Cymdogaethol, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holton, Y Barri, CF63 4RU

Ymgeisydd

Cais

Dyddiad olaf am sylwadau

Dogfennau Cysylltiedig

  Dim ceisiadau yn cael eu hystyried ar hyn o bryd.