Mae'r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur neu eich dyfais symudol i wella'r wefan hon. I ddeall mwy am y cwcis, gweler ein hysbysiad preifatrwydd
Dyma lle'r ydych chi:

Busnesau a defnyddwyr i gael budd o gynllun yn hybu masnachu teg

Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir yw’r rheoleiddiwr diweddaraf i ymuno â’r cynllun Prynu’n Hyderus, sy’n rhoi gwybod i brynwyr pa fusnesau lleol sydd wedi ymrwymo i fasnachu’n deg

Awst 2il, 2019

Bydd busnesau ar hyd a lled Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg yn gallu gwneud cais i ymuno â’r cynllun, sy’n cael ei redeg gan y Gwasanaethau Safonau Masnach mewn dros 50 o Awdurdodau Lleol ledled y DU.

bwc-logo-2017-welsh-750pxEr mwyn ymuno’n llwyddiannus, bydd busnesau’n cael eu harchwilio gan dîm Safonau Masnach y GRhRh a bydd nifer o wiriadau’n cael eu cynnal cyn i fusnesau gael eu cymeradwyo’n aelodau. Nid yw cael yr hawl i ymaelodi’n hawdd, gan fod pob ymgeisydd yn cael gwiriadau ariannol, a’u hanes cwynion yn cael ei adolygu ac mae gofyn hefyd am eirdaon gan gwsmeriaid blaenorol. 

Rhaid i fusnesau gytuno i gadw at god ymddygiad y cynllun, sy’n gofyn iddyn nhw gadw at lythyren ac ysbryd y gyfraith. 

Meddai’r Cyng. Eddie Williams, Cadeirydd y Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir:

“Prif fantais y cynllun hwn yw bod holl aelodau Prynu’n Hyderus yn cael eu dilysu gan Weithiwr Safonau Masnach proffesiynol yn rhan o’r broses ymgeisio, ac mae ansawdd eu gwasanaeth yn cael ei fonitro drwy gydol y cyfnod y maen nhw’n aelodau.  

“Mae hyn yn rhoi hyder i ddefnyddwyr yn ein rhanbarth a’r tu hwnt eu bod yn dewis masnachwyr dibynadwy y gallan nhw ymddiried ynddyn nhw ac sydd wedi ymrwymo at fasnachu’n deg. 

 “Mae’r cynllun yn rhoi cymeradwyaeth ffurfiol gan Safonau Masnach i fusnesau, a gallai hynny gynyddu nifer eu cwsmeriaid. Mae pawb ar ei ennill, ac rydyn ni’n falch iawn o fod yn rhan o’r cynllun, achos mae’n dod â buddion i’r economi leol ac yn rhoi cronfa o fasnachwyr y gall preswylwyr ddewis ohoni"

Y busnes cyntaf i ymuno â’r cynllun yn y rhanbarth yw N.A.C. Property Clearance, sydd yn gweithio o Borthcawl. Dywedodd perchennog y busnes, Mark Parry: 

 

“Rwy’n fy ystyried fy hun yn fasnachwr y gall pobMark Parry Property Clearancel ymddiried ynddo, ac mae gennyf berthynas dryloyw ac agored gyda fy nghwsmeriaid, felly mae’r cynllun Prynu’n Hyderus yn ffordd berffaith i fi allu profi fy ngwerth.  

“Mae’r cyngor rwyf wedi ei dderbyn gan weithwyr proffesiynol Safonau Masnach y GRhRH yn rhan o’r broses ymgeisio wedi bod o help mawr iawn i fi, ac mae’n dda gwybod y gallaf alw arnynt am gyngor pan fo angen.  

“Mae cael logo ‘Cymeradwywyd gan Safonau Masnach’ ar fy ngwefan a fy nogfennau eisoes wedi cael effaith gadarnhaol ar fy musnes.” 

Os ydych chi’n falch o’ch busnes ac am ymuno er mwyn gallu’ch hysbysebu’ch hun fel busnes sydd wedi ei gymeradwyo gan Safonau Masnach, ewch i www.buywithconfidence.gov.uk i ddarllen mwy.