Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Atafaelwyd gwerthwr tybaco anghyfreithlon dros £7000 mewn arian parod o'i siop yng Nghaerdydd

Mae perchennog siop yng Nghaerdydd wedi cael ei erlyn ar ôl i Swyddogion Safonau Masnach ddod o hyd i stash fawr o dybaco, ac arian parod, yn ei siop.

Chwefror 12fed, 2020

Tobacco - King Star 3Plediodd Esam Yacoub Amam yn euog i 1 trosedd o dan Reoliadau Tybaco a Chynhyrchion Cysylltiedig 2016 ac i 2 drosedd o dan Ddeddf Nodau Masnach 1994, ar ôl i swyddogion o’r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir archwilio King Star o 117 Clifton Street, Caerdydd ym mis Rhagfyr 2018.

Yn ystod yr ymweliad, atafaelodd swyddogion 117 o becynnau o ugain sigarét ac 17 codiad o Snuff, cyn darganfod £ 7200 mewn arian parod yn yr adeilad. Atafaelwyd yr arian parod hefyd ac mae bellach yn destun gwrandawiad Elw Troseddau.

Rhestrwyd yr achos gerbron Llys Ynadon Caerdydd ar 23 Ionawr 2020. Dywedodd cyfreithiwr y ‘diffynyddion’ fod Mr Amam yn ddi-waith ar hyn o bryd ar ôl colli ei swydd gydag archfarchnad ym mis Mawrth 2019 ac felly’n hawlio credyd cyffredinol.

Fe wnaeth yr ynadon ystyried ple euog cynnar Mr Amam a'i incwm o £ 120 yr wythnos. Cafodd ddirwy o £ 80, gorchymyn i dalu costau o £ 400 a gordal dioddefwr o £ 30.

Dywedodd Cadeirydd y Cydbwyllgor ar gyfer Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir, y Cynghorydd Eddie Williams: “Dyma’r ail erlyniad o’r math hwn yr ydym wedi’i gymryd yn ystod y misoedd diwethaf, sy’n dangos ein hymrwymiad i fynd i’r afael â phroblem gwerthu tybaco rhad, anghyfreithlon. Mae'r sigaréts hyn yn cael effaith sylweddol ar iechyd pobl, yn enwedig wrth eu gwerthu i blant ac oedolion ifanc.

“Rwyf hefyd yn falch bod ein swyddogion wedi gallu atafaelu swm mor fawr o arian parod yn ystod yr ymweliad hwn, sy'n debygol iawn o fod yn gysylltiedig â gweithgaredd troseddol yr unigolyn hwn."