Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

PPE am ddim i helpu i gadw gyrwyr tacsis yn ddiogel

Mae offer PPE am ddim yn cael ei gynnig i bobl sy'n gyrru tacsis a cherbydau hurio preifat ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg i'w diogelu nhw rhag lledaeniad Covid-19.

Chwefror 10fed, 2021

Mae hyn yn rhan o fenter barhaus gan Lywodraeth Cymru, sy'n cydnabod y cyfraniad pwysig mae gyrwyr tacsis a cherbydau hurioTaxi driver mask preifat yn ei wneud i drafnidiaeth gyhoeddus o fewn cymunedau ledled Cymru. Mae'r cynllun yn darparu pecyn PPE am ddim i yrwyr trwyddedig, yn cynnwys gwerth chwe mis o gynnyrch glanhau a hylendid, gyda'r mwyafrif yn dod o fusnesau yng Nghymru.

Mae bob pecyn werth mwy na £73 yr un, yn cael eu postio am ddim ac wedi'u dylunio i sicrhau bod cerbydau mor ddiogel â phosib i yrwyr a theithwyr, ac yn cyflwyno mesurau sydd eisoes wedi cael eu cyflwyno ar fathau eraill o drafnidiaeth, i dacsis a cherbydau hurio preifat.

Dywedodd y Cynghorydd Dhanisha Patel, Aelod Cabinet dros Lesiant a Chenedlaethau'r Dyfodol: "Bydd gyrwyr sy'n manteisio ar y fenter am ddim hon yn derbyn pecyn sy'n cynnwys pum litr o ddiheintydd aml-bwrpas, potel chwistrellu, chwe diheintydd dwylo ewyn 500ml, 100 o lieiniau wedi'u plygu, dau orchudd wynebu meddygol y gellir eu golchi, bocs gyda 50 gorchudd wynebu y gellir eu taflyd, a bron i 500 o weipiau glanhau.

"Felly, mae'n werth treulio rhai munudau'n cofrestru, ac rwy'n gobeithio y bydd gyrwyr tacsis a cherbydau hurio preifat yn manteisio ar y cymorth diweddaraf hwn." 

Dysgwch fwy ac ymgeisiwch ar gyfer y cynllun ar wefan We Are Lyreco cyn y dyddiad cau ar 26 Mawrth 2021.