Mae'r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur neu eich dyfais symudol i wella'r wefan hon. I ddeall mwy am y cwcis, gweler ein hysbysiad preifatrwydd
Dyma lle'r ydych chi:

Dirwywyd busnes o Gaerdydd am werthu lensys cyffwrdd Calan Gaeaf

Mae busnes iechyd a harddwch yng Nghaerdydd wedi cael dirwy am werthu lensys cyffwrdd a ddylai fod wedi cael eu cyflenwi gan optometrydd cofrestredig yn unig.

Ionawr 20fed, 2020

Gwerthodd Beauty Lounge, sydd wedi’i leoli yn Arcêd y Frenhines, Caerdydd “lensys cyffwrdd Calan Gaeaf â phŵer sero” a “lensys cyffwrdd Cath Melyn” i Swyddogion Gorfodi Safonau Masnach yn ystod ymarfer prynu prawf ym mis Hydref 2018.

Y cynhyrchion dan sylw oedd lensys cyffwrdd cosmetig, sy'n lensys cyffwrdd lliw, patrymog neu newydd-deb a ddefnyddir at amrywiaeth o ddibenion, megis gwella ymddangosiad pobl, ar gyfer ffasiwn, effeithiau arbennig mewn ffilmiau, gwisg ffansi neu i guddio'r llygad. Yn ôl y gyfraith, dim ond optometrydd cofrestredig, optegydd dosbarthu neu ymarferydd meddygol y gallant eu cyflenwi.Halloween contact lenses

Gwnaed pryniant prawf ym mis Hydref 2018, ychydig ar ôl i Wasanaethau Rheoliadol a Rennir anfon cyngor ysgrifenedig at y busnes yn egluro bod y lensys yn ddarostyngedig i ofyniad i farcio rhybudd. Er gwaethaf y cyngor hwn, cyflenwyd y lensys i'r swyddogion yn ystod yr ymarfer prynu prawf.

Rhestrwyd yr achos gerbron Llys Ynadon Caerdydd ar 19 Rhagfyr 2019. Mynychodd cyfarwyddwr Candyland Ltd, sy'n berchen ar Beauty Lounge, y llys a phlediodd yn euog i un trosedd o dan Reoliad 20 (4) o Reoliadau Diogelwch Cynnyrch Cyffredinol 2005 ar gyfer y cwmni ac i un trosedd fel y cyfarwyddwr.

Wrth liniaru, honnodd y diffynnydd nad oedd wedi derbyn llythyr gan safonau masnachu a oedd yn cynnwys y cyngor, oherwydd y dryswch gyda'i gyfeiriad. Fe wnaeth y barnwr ystyried ei bled euog cynnar a'i gymeriad glân blaenorol. Cafodd y cyfarwyddwr a'r cwmni ddirwy o £183 yr un, gorchmynnwyd iddynt dalu costau o £220, a gordal dioddefwr o £30.

Gall defnyddio lensys cyffwrdd sy'n anaddas i'r llygaid, neu a ddefnyddir yn anghywir, achosi problemau llygaid difrifol gan gynnwys wlserau cornbilen a heintiau. Mewn rhai achosion, gall dallineb a cholli llygaid ddigwydd, yn ogystal â'r risg o lid yr ymennydd, chwydd y gornbilen, adweithiau alergaidd a llai o olwg.

Dywedodd y Cynghorydd Eddie Williams, Cadeirydd y Cydbwyllgor ar gyfer Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir:

“Roedd hwn yn ddiystyrwch amlwg o ran diogelwch defnyddwyr gan y busnes hwn, a fethodd â chadw at y cyngor yr oeddem wedi'i roi iddynt o'r blaen ynghylch gwerthu'r cynhyrchion hyn. Mae canlyniad yr achos hwn yn dangos ein hawydd i sicrhau bod y cyhoedd yn cael eu hamddiffyn rhag busnesau sy'n elwa o arferion sy'n annheg ac a allai fod yn anniogel. ”