Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Glynwch wrth y rheolau i osgoi mynd i’r llys 

Gorchmynnwyd gyrrwr tacsi Cerbyd Hacni, Abdul Rehman o Clydach Street yn Grangetown, Caerdydd, i dalu bron i £1,000 yn Llys Ynadon Caerdydd ddydd Iau diwethaf (Ionawr 17) am dair trosedd. 

Ionawr 22ain, 2019

I ddechrau, am fethu â defnyddio’r mesurydd, yn ail am godi mwy na’r pris awdurdodedig ac yn olaf am fethu ag arddangos ei fathodyn gyrrwr.Er bod y diffinydd o gymeriad da yn flaenorol, nid oedd Rehman yn ‘dyst credadwy’ yn ôl yr Ynadon ac fe’i cafwyd yn euog o’r tri chyhuddiad.

Dywedodd y Cyng Norma Mackie, Cadeirydd Pwyllgor Amddiffyn y Cyhoedd:

“Mae’r Cyngor yn cydnabod fod y rhan fwyaf o yrwyr tacsi yn cynnig gwasanaeth hanfodol i sicrhau fod y cyhoedd ynHackney Carriage busy road gallu cyrraedd adref yn ddiogel wedi noson allan. Pan wneir cwynion, byddwn wastad yn ymchwilio ac yn cymryd camau ffurfiol os caiff tystiolaeth ei gofnodi a’i gyflwyno i ni. Mae’r Cyngor hefyd yn cynnal ymarferion siopa cudd.

 “Rydym yn falch fod y Llys wedi codi dirwy sylweddol am y troseddau hyn ac rydym yn gobeithio y bydd hyn yn gweithredu fel rhybudd i yrwyr eraill a allai gael eu temtio i weithredu y tu hwnt i amodau eu trwyddedau.

 “Gofynnwn i unrhyw un sydd am wneud cwyn yn erbyn gyrrwr ac sy’n barod i roi eu tystiolaeth ger bron y pwyllgor, i gysylltu a ni fel y gallwn weithredu.

“mae angen peth manylion arnom, megis rhif y gyrrwr (ar fathodyn ar y ffenest flaen), neu’r rhif cofrestru, dyddiad ac amser y digwyddiad ac adrodd amdano wrth trwyddedu@caerdydd.gov.uk

 “Os na fydd yr Adran Drwyddedu yn derbyn digon o wybodaeth ni allant gymryd unrhyw gamau, felly sicrhewch eich bod yn adrodd am y digwyddiadau hyn cyn gynted ag y bo modd.”

Cafodd Mr Rehman ddirwy o £360, a gorchmynnwyd iddo dalu costau o £600 a gordal dioddefwr o £30.