Mae'r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur neu eich dyfais symudol i wella'r wefan hon. I ddeall mwy am y cwcis, gweler ein hysbysiad preifatrwydd
Dyma lle'r ydych chi:

Cam-ddisgrifiodd ffermwr ei ieir ar werth fel rhai 'buarth'

Mae Martyn David o Forge Cottage, Picketston, Bro Morgannwg wedi cael dirwy am ystod o droseddau hylendid bwyd, a darganfuwyd ei fod yn gwerthu cyw iâr a ddisgrifiwyd ar gam fel ‘buarth’ mewn cysylltiad â’i fusnes ar y fferm, Picketston Meats

Gorffennaf 30ain, 2021

Chickens at Picketston MeatsYn ystod ymweliadau hylendid bwyd arferol â'r tyddynnwr ym Mhicketston ym mis Chwefror a mis Mawrth 2020, canfu swyddogion o Wasanaethau Rheoliadol a Rennir fod dofednod byw y bwriedir eu lladd yn cael eu cartrefu mewn amodau budr. Roedd yr ystafell brosesu bwyd a'r ystafell ladd a'r offer yn fudr ac wedi'u gorchuddio â gwaed; nid oedd bwydydd yn cael eu hamddiffyn rhag halogiad; nid oedd carcasau anifeiliaid a gwastraff yn cael eu storio na'u gwaredu'n briodol.

Roedd angen ymyrraeth ar unwaith yn y busnes pan gaeodd Mr David yn wirfoddol a gweithiodd gyda swyddogion i sicrhau gwelliannau.

Fodd bynnag, yn ddiweddarach yr un flwyddyn, ym mis Hydref 2020, roedd safonau wedi dirwyn i ben, gydag arferion gwael yn digwydd eto. Er bod gan Mr David system Rheoli Diogelwch Bwyd wedi'i dogfennu ac amserlenni glanhau, nid oeddent yn cael eu gweithredu.

Pan ofynnwyd iddynt, nid oedd gwybodaeth ar gael mewn perthynas ag olrhain bwydydd, gan gynnwys o ble y daeth bwydydd, a phwy y cawsant eu cyflenwi iddynt. Rhwng Mai a Thachwedd 2020, honnwyd bod cyw iâr yn dod yn lleol o fferm Mr David ei hun a'i ladd a'i brosesu yn ei gyfleuster ei hun ar y fferm pan nad oedd. Ym mis Hydref 2020, gwerthodd Mr David gyw iâr a oedd yn cynnwys label a oedd yn ei ddisgrifio ar gam fel ‘iar buarth’ pan nad oedd.

Plediodd Mr David yn euog i ystod o droseddau o dan ddeddfwriaeth yn ymwneud ag agweddau hylendid gwael a chamddisgrifiad yr achos. Cafodd ddirwy o £ 3500, gorchymyn i dalu costau o £ 2000 a gordal dioddefwr o £ 190. Cafodd ei wahardd rhag cynhyrchu dofednod ar sail fasnachol am bum mlynedd. Wrth ei ddedfrydu, rhoddodd Ei Anrhydedd Barnwr Rhanbarthol Harmes bwyslais penodol ar fethiant Mr David i weithredu gweithdrefnau parhaol yn seiliedig ar egwyddorion HACCP.

Dywedodd y Cynghorydd Michael Michael, Cadeirydd Cyd-bwyllgor Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir: “Roedd Mr David yn manteisio ar y galw am fwyd buarth a gynhyrchir yn lleol ond nid oedd yn gweithredu’r systemau i redeg busnes bwyd diogel. Mae'n sylfaenol bod busnesau'n meddwl am yr hyn maen nhw'n ei wneud, sut maen nhw'n ei wneud yn ddiogel a pheidio â chamarwain y cyhoedd.

Mae swyddogion Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir yn gweithio’n galed i sicrhau cydymffurfiaeth o fewn busnesau bwyd ledled Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg. Erlyn yw'r dewis olaf fel arfer ar ôl cynnig cyngor ac arweiniad. Mae’r achos hwn yn dangos, er gwaethaf ymdrechion gorau swyddogion, bod rhai busnesau yn methu â chadw at gyfreithiau diogelwch bwyd ac felly’n peryglu iechyd y cyhoedd"

I gael cyngor ac arweiniad pellach mewn perthynas â rhedeg ymweliad busnes bwyd presennol neu newydd, gan gynnwys sut i dderbyn cyngor ar systemau rheoli diogelwch bwyd, ewch i dudalennau cyngor hylendid bwyd GRhR.