Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Gwerthodd pedwar busnes yn y Barri gynhyrchion â chyfyngiadau oedran i rai dan 18 oed

Cynhaliodd swyddogion o'r Gwasanaeth Rheoleiddio a Rennir, gan weithio ar y cyd â Swyddogion o Heddlu De Cymru, ymgyrch gwerthu dan oed yn ardal y Barri yr wythnos diwethafBuying alcohol 

Gorffennaf 26ain, 2021

 

Roedd pedwar o'r adeiladau yr ymwelwyd â hwy yn gwerthu nwyddau â chyfyngiadau oedran, gan gynnwys cynhyrchion anadlu alcohol a nicotin i wirfoddolwr a oedd o dan 18 oed.

Mae SRS yn gwirio’n rheolaidd bod manwerthwyr yn cydymffurfio â’r gyfraith ar gynhyrchion â chyfyngiadau oedran a chymerir camau yn erbyn y rhai y canfyddir nad ydynt yn cydymffurfio.

Mae gan gynhyrchion â chyfyngiadau oedran isafswm oedran prynu gan eu bod yn cael eu hystyried yn niweidiol i blant a phobl ifanc yn eu harddegau.

Ydych chi'n gwybod pa gynhyrchion sydd â chyfyngiadau oedran? Dros wyliau'r haf bydd Safonau Masnach yn darparu cyngor ac arweiniad mewn perthynas â chynhyrchion â chyfyngiadau oedran

Os ydych chi'n gwybod am unrhyw le sy'n gwerthu cynhyrchion â chyfyngiadau oedran i unrhyw un dan oed, dywedwch wrthym beth rydych chi'n ei wybod, 100% yn ddienw, dros y ffôn ar 0800 555 111 neu ar-lein yn crimestoppers-uk.org.

CST0002-04-Age-Restricted-Sales-1200x900px-Facebook-ENG+WEL-AW