Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:
Yn sgil cynnal a chadw hanfodol, ni fydd y wfan hon ar gael o 10/07/20, 7.00pm – 11.00pm.

Cyngor a gwybodaeth ar gyfer Gyrwyr Hacni a gyrwyr llogi preifat mewn perthynas â Choronafeirws

Mae Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir wedi bod yn derbyn galwadau yn gofyn a all gyrwyr Cerbydau Hacni a llogi preifat wrthod cludo rhai teithwyr oherwydd ofn haint.

Mawrth 20fed, 2020

Hackney carriageMae llawer iawn o bobl yn gweithio yn y diwydiannau cerbydau hacni a llogi preifat ac mae hyd yn oed mwy o bobl yn dibynnu ar gerbydau hacni a cherbydau hurio preifat i'w cludo. Er y gallai fod dirywiad sylweddol wedi bod yn y gweithgaredd hwn o ganlyniad i'r argyfwng hwn, bydd cerbydau hacni a cherbydau hurio preifat yn dal i fod yn fath hanfodol o gludiant i lawer, gan gynnwys yn ôl ac ymlaen i ysbytai, meddygon teulu ac i fynd i siopa.

Cerbydau Hacni

Dim ond os oes esgus rhesymol y gall gyrrwr cerbyd hacni sy'n sefyll i'w logi (hynny yw mewn safle tacsi neu rywle arall ar y briffordd) wrthod llogi ar gyfer taith yn yr ardal. Mae'n ymddangos ei fod yn esgus rhesymol i wrthod cludo darpar deithiwr sydd â symptomau amlwg o coronafeirws, ond mae'n rhaid i yrwyr sydd â symptomau amlwg o coronafirws, ond rhaid i yrwyr fod yn ofalus. Ni ddylid gwneud rhagdybiaethau ynghylch darpar ddioddefwyr, ac yn sicr ni ddylid eu seilio ar ystrydebu hiliol amrwd. Byddai'n anodd gweld sut y gallai gyrrwr wrthod cario teithiwr nad oedd yn arddangos symptomau o dan yr amgylchiadau hyn yn gyfreithlon.

Cerbydau Llogi Preifat

Nid oes unrhyw rwymedigaeth ar weithredwr llogi preifat i ymrwymo i gontract i ddarparu cerbyd hurio preifat i unrhyw un, ar yr amod nad yw unrhyw wrthod o'r fath yn seiliedig ar nodwedd warchodedig o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010. Ar ôl derbyn yr archeb, mae contract ar waith i ddarparu cerbyd ar gyfer y llogi hwnnw. Os yw'r gyrrwr, wrth gyrraedd y man codi, yn gweld bod y teithiwr yn arddangos symptomau amlwg coronafirws yna gallant deimlo nad yw'n ddiogel cludo'r teithiwr hwnnw. Byddai angen i'r gyrrwr drafod hynny gyda'r gweithredwr, oherwydd bod y contract i'w logi rhwng y llogwr a'r gweithredwr (mae yna gontract hefyd rhwng y gweithredwr a'r gyrrwr y bydd angen ei ystyried hefyd).

Ar gyfer gyrwyr eu hunain, ni ddylent weithio os oes ganddynt beswch parhaus newydd a / neu dwymyn uchel a dylent ar yr adeg honno hunan-ynysu. Os yw gyrwyr yn parhau i weithio, mae gan yrrwr a pherchennog y cerbyd gyfrifoldeb i sicrhau, hyd eithaf eu gallu, bod y cerbyd yn ddiogel. Er bod hynny fel arfer yn ymwneud â diogelwch mecanyddol, mae'n amlwg bod diogelwch yr amgylchedd hefyd yn hanfodol. Yn ddelfrydol, dylid diheintio pob cerbyd yn llawn ar ôl pob llogi, ond mae'n amlwg nad yw hyn yn ymarferol bosibl. Fodd bynnag, byddai'n bosibl sicrhau bod rhyw fath o lanhau ardaloedd amlwg yn digwydd - dolenni drysau, gwregysau diogelwch a byclau ac unrhyw arwyneb caled amlwg arall a allai fod wedi ei gyffwrdd gan deithiwr.

Byddai hyn yn cynnwys ardaloedd a allai fod wedi'u heintio yn dilyn teithiwr yn pesychu neu'n tisian fel rhaniadau corfforol rhwng blaen a chefn y cerbyd, cefn y seddi blaen ac ati. Yn yr hinsawdd sydd ohoni, nid oes unrhyw weithgaredd yn ddi-risg: yr allwedd yw cymryd pob rhagofal rhesymol synhwyrol i amddiffyn gyrwyr a theithwyr.trydebu hiliol amrwd. Byddai'n anodd gweld sut y gallai gyrrwr wrthod cario teithiwr nad oedd yn arddangos symptomau o dan yr amgylchiadau hyn yn gyfreithlon.