Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:
Yn sgil cynnal a chadw hanfodol, ni fydd y wfan hon ar gael o 10/07/20, 7.00pm – 11.00pm.

Masnachwr a alwodd yn ddiwahoddiad yn derbyn dirwy am fethu â rhoi hawliau canslo i ddefnyddwyr

Mae masnachwr o Bont-y-pŵl wedi cael ei erlyn gan Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir am fethu â darparu hawliau canslo i ddefnyddiwr ac am ddarparu cyfeiriad camarweiniol ar ei daflenni busnes.

Mawrth 13eg, 2020

Doorstep seller knocking

Plediodd William Bennett yn euog i 2 drosedd o dan Reoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008 mewn perthynas â gwaith garddio a wnaed yng nghartref dynes oedrannus o Gaerdydd.

Roedd Mr Bennett wedi galw’r i dŷ yr achwynydd tua Nadolig 2018 ac eto ym mis Ionawr 2019, a chytunodd i gael tocio coeden yn ei gardd am £80. Yna cynghorodd Mr Bennett iddi y dylid torri'r goeden i lawr a thalodd gyfanswm o £200. Ni ddarparwyd y gwaith papur gofynnol i'r achwynydd ac ni ddywedwyd wrthi fod ganddi hawl i ganslo'r gwaith pe bai'n dymuno gwneud hynny.

Darganfyddodd swyddogion Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir hefyd fod y cyfeiriad yn y taflenni hyrwyddo ‘busnes’ yn gamarweiniol gan nad oedd wedi’i leoli yno mewn gwirionedd.

Wrth liniaru, dywedodd cyfreithiwr yr amddiffyniad wrth y llys fod y diffynnydd wedi bod yn yr ardal yn gollwng taflenni a bod yr achwynydd wedi bod y tu allan pan roddodd daflen iddi. Cawsant drafodaeth am y goeden a'r ffaith bod ei gwreiddiau wedi gordyfu. Rhoddodd gyngor iddi ynglŷn â thynnu'r goeden a daeth yn ôl ychydig wythnosau'n ddiweddarach. Ni chysylltodd â hi yn ystod y cyfnod hwn.

Dywedwyd wrth y llys fod Mr Bennett yn gludwr gwastraff trwyddedig ac ar ôl torri'r goeden i lawr fe symudodd y cyfan o'r eiddo. Derbyniodd fod ochr gwaith papur ei fusnes yn brin gan nad yw'n gallu darllen nac ysgrifennu. Ni chafodd Mr Bennett unrhyw gollfarnau blaenorol ac roedd wedi pledio'n euog ar y cyfle cyntaf.

Dirwyodd yr ynadon £250 iddo am bob trosedd gan roi dirwy o £500. Gorchmynnwyd iddo hefyd dalu costau o £200 a gordal dioddefwr o £30. Dyfarnodd yr ynadon iawndal i'r achwynydd yn achos £20.

Dywedodd y Cynghorydd Eddie Williams, Cadeirydd y Cydbwyllgor ar gyfer Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir:

“Mae'r erlyniad hwn yn dangos ein hymrwymiad i fynd i'r afael â masnachwyr sy'n gwrthod cydymffurfio â'r gyfraith. Rydym wedi gweld achosion eraill lle mae masnachwyr sy’n galw heb wahoddiad yn dychwelyd dro ar ôl tro i eiddo defnyddiwr gyda'r nod o gymryd cymaint o arian â phosibl gan yr unigolyn hwnnw. Mae darparu hawliau canslo i ddefnyddiwr ar stepen y drws yn rhoi amser i'r unigolyn hwnnw feddwl a newid ei feddwl os yw'n dymuno.

“Rydyn ni hefyd eisiau cefnogi busnesau lleol, cyfreithlon sy'n gweithredu o fewn y gyfraith trwy roi hysbysiadau canslo i gwsmeriaid. Nid yw hwn yn ddewis i fusnesau, mae'n ofyniad.”

I adrodd gweithgaredd galw diwahoddiad yn eich ardal chi, ffoniwch y Gwasanaeth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505. Hysbysir Safonau Masnach am bob galwad o'r natur hon.