Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Cafodd perchennog nifer o geiliogod a oedd yn clochdar a pherchennog ci eu dirwyo am fethu â rheoli problemau aflonyddwch sŵn 

Mae perchennog nifer o geiliogod a oedd yn clochdar yn ddyddiol o bedwar o’r gloch bob bore wedi'i ddirwyo am beidio ag atal yr adar rhag aflonyddu preswylwyr sy'n byw gerllaw. 

Mawrth 6ed, 2020

Gorchmynnwyd Malcolm Hughes, o Nant-y-moel, i dalu cyfanswm o £1,210 gan ynadon ar ôl iddo bledio'n euog i dorri hysbysiad i leihau'r sŵn. Cafodd Mr Hughes o Deras Oakfield ei gyflwyno â'r hysbysiad cyntaf i leihau sŵn ym mis Mai 2019 yn dilyn cwyn hirdymor gan breswylwyr cyfagos. 

CockerelOnd parhaodd y cwynion, a phan ymwelodd swyddogion gorfodi er mwyn cynnal arolwg sŵn ym mis Gorffennaf, roedd y ceiliogod yn clochdar bob ychydig eiliadau rhwng 4.40am a 5.10am. Pan ymwelodd swyddogion eto ym mis Hydref, gwnaeth y ceiliogod glochdar 13 o weithiau rhwng 6.15am a 6.20am – a 104 o weithiau eto rhwng 6.45am a 7.20am, gyda phob clochdar yn para am ychydig eiliadau. 

Plediodd Mr Hughes (60) yn euog ar 27 Chwefror i dorri'r hysbysiad i leihau'r sŵn yn Llys Ynadon Caerdydd a chafodd ei ddirywio £600 gan ynadon, a'i orchymyn i dalu £300 mewn costau cyfreithiol, £250 ar gyfer costau ymchwilio a gordal dioddefwr o £60. 

 

Mewn achos gwahanol a gafodd ei glywed yn Llys Ynadon Caerdydd ar yr un diwrnod, cafodd perchennog ci o Fryncethin ei orchymyn i dalu mwy na £2,700 ar ôl torri hysbysiad i leihau sŵn oherwydd bod ei gi yn cyfarth yn ormodol.  

Cafodd Mark Scallan o Bakers Way yn euog yn ei absenoldeb ar ôl iddo fethu â mynychu'r gwrandawiad. Cafodd hysbysiad i leihau sŵn ei gyflwyno gyntaf o dan Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 ym mis Gorffennaf 2019 ar ôl clywed y ci yn cyfarth am gyfnodau estynedig, yn bennaf yn ystod y dydd. 

Ond parhaodd y cwynion, a phan gafodd swyddogion eu galw allan i dystio'r sŵn, cofnodant gyfarth “bron yn barhaus” dros gyfnod o 20 munud yn gynnar gyda'r hwyr ar un achlysur a chyfanswm o 565 cyfarthiad dros gyfnod 30 munud ar achlysur arall am oddeutu 11am. 

Dywedodd swyddogion o'r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir fod Mr Scallan wedi'i erlyn ar ôl iddo fethu â chydymffurfio â'r hysbysiad i leihau'r sŵn ar ddau achlysur gwahanol a methu â mynychu cyfweliad dan rybuddiad. Cafodd ei ddirwyo £1,760 gan ynadon a'i orchymyn i dalu £350 mewn costau cyfreithiol, £450 o gostau ymchwilio a gordal dioddefwr o £176. 

Dywedodd y Cynghorydd Dhanisha Patel, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr sydd â phortffolio sy'n cynnwys Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir: “Yn y ddau achos hyn, roedd y sŵn yn glywadwy iawn ac yn fewnwthiol o fewn eiddo'r achwynydd. 

“Rhoddwyd pob cyfle i'r perchnogion ddatrys y materion hyn gyda swyddogion yn gyntaf, a wnaeth geisio datrys y gŵyn mewn modd anffurfiol. Fodd bynnag, methodd y ddau berchennog i gymryd camau gweithredu priodol i atal aflonyddwch pellach a pharhaodd y cwynion.

“Mae gan yr awdurdod lleol ddyletswydd i gyflwyno hysbysiad i leihau sŵn os penderfynir bod yr aflonyddwch sŵn yn achosi niwsans statudol o dan Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd 1990. Os na chydymffurfir â'r hysbysiad, mae'r perchnogion yn wynebu achos llys lle gellir gosod dirwyon diderfyn ar gollfarn ddiannod.”