Mae'r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur neu eich dyfais symudol i wella'r wefan hon. I ddeall mwy am y cwcis, gweler ein hysbysiad preifatrwydd
Dyma lle'r ydych chi:

Mae gan bob un ohonom ran i’w chwarae yn diogelu pobl hŷn rhag cael eu cam-drin

Mae grŵp gweithredu yn gweithio i atal cam-drin pobl hŷn yn annog y cyhoedd i roi gwybod am unrhyw bryderon sydd ganddynt y gallai person hŷn fod mewn perygl neu eu bod yn cael eu cam-drin.

Mai 14eg, 2020

Elderly lady smilingO dan y mesurau cyfyngiadau symud presennol, mae llawer o’r cyfleoedd arferol i nodi camdriniaeth – drwy gyswllt gyda gweithwyr proffesiynol mewn apwyntiadau arferol, er enghraifft – wedi’u colli, sy’n golygu y gallai pobl hŷn gael eu hamddifadu o’r help a’r cymorth a allai achub eu bywydau.

Er gwaethaf amhariad Covid-19, mae timau diogelu a gwasanaethau cymorth yn parhau i weithio, yn ymchwilio i bryderon ac yn sicrhau bod pobl yn derbyn y cymorth sydd ei angen arnynt er mwyn iddynt fod yn ddiogel.

Er bod ein cyswllt ag eraill wedi’i gyfyngu yn awr, mae yna arwyddion y gall pob un ohonom fod yn wyliadwrus ohonynt, a allai ddangos bod rhywun yn profi camdriniaeth.  Mae’r rhain yn cynnwys arwyddion corfforol, er enghraifft briwiau neu anafiadau eraill anesboniadwy, neu newidiadau i ymddygiad, megis bod yn fwy tawedog, ddim yn cael gadael y tŷ (hyd yn oed i wneud ymarfer corff dyddiol), llai o gyswllt gyda theulu neu ffrindiau, neu newidiadau i’r ffordd mae rhywun yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol.

Dylai unrhyw un sydd â phryderon am berson hŷn gysylltu â thîm diogelu gwasanaethau cymdeithasol eu cyngor lleol neu eu heddlu lleol ar 101 (mewn argyfwng ffoniwch 999).

Mae’r grŵp hefyd yn annog gweithwyr proffesiynol a allai fod yn dod i gysylltiad â phobl hŷn drwy eu gwaith gwblhau cwrs hyfforddiant cam-drin domestig newydd ar-lein sydd wedi’i ddatblygu gan Brosiect Dewis Prifysgol Aberystwyth. 

Mae’r hyfforddiant yn cwmpasu nifer o feysydd, gan gynnwys y ffyrdd y gallai pobl hŷn fod yn profi cam-drin domestig, y rhwystrau a allai rwystro pobl rhag gofyn am help, effaith cam-drin ar iechyd a lles meddyliol pobl, a’r ffynonellau o help a chymorth sydd ar gael.

Mae’r hyfforddiant hefyd yn cynnwys Pecyn Offer Cynllunio Diogelwch a ddatblygwyd ar sail profiadau byw mwy na 100 o ddioddefwyr-oroeswyr sydd wedi ymgysylltu â’r Fenter Dewis.

Dywedodd Sarah Wydall, sy’n arwain y Fenter Dewis:

“Ers i’r ynysu ddechrau, rydym wedi gweld cynnydd yn nifer yr ymarferwyr sy’n cysylltu â ni i gael cyngor, yn arbennig i gael arweiniad ar gynllunio diogelwch yn yr amgylchiadau newydd hyn.  Gwyddom o’n profiad y gall ynysu gynyddu difrifoldeb camdriniaeth a chyfyngu cyfleoedd pobl i ofyn am help a chymorth.  Drwy gynnig yr hyfforddiant ar-lein hwn a chopïau o’n canllaw i ymarferwyr, rydym yn gallu rhoi’r adnoddau sydd eu hangen ar staff y rheng flaen i ddarparu’r ymateb gorau posibl i ddioddefwyr-oroeswyr hŷn cam-drin domestig.”

Dywedodd Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, Heléna Herklots CBE: 

“Mae’n hollbwysig bod y rhai sydd mewn perygl neu sydd yn profi camdriniaeth yn cael eu diogelu a’u bod yn gallu cael yr help a’r cymorth sydd ei angen arnynt.  Mae gan bob un ohonom ran i’w chwarae yn diogelu pobl hŷn a rhoi gwybod am unrhyw bryderon sydd ganddynt a allai achub eu bywydau. 

“Felly byddwn yn annog unrhyw un sydd â phryderon y gallai person hŷn maent yn eu hadnabod fod mewn perygl neu sydd yn profi camdriniaeth i gysylltu â thîm diogelu eu cyngor neu’r heddlu.

“Felly byddwn yn annog gweithwyr allweddol ar hyd a lled Cymru sy’n dod i gysylltiad â phobl hŷn i gwblhau’r hyfforddiant Dewis, oherwydd bydd hyn yn rhoi’r wybodaeth sydd ei hangen arnynt ar sut i adnabod camdriniaeth a lle y gallant gael help a chymorth hollbwysig i bobl hŷn yn ystod y cyfnod anodd hwn.

I gael gwybodaeth bellach am waith Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, ewch i https://www.olderpeoplewales.com/cy/Home.aspx