Mae'r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur neu eich dyfais symudol i wella'r wefan hon. I ddeall mwy am y cwcis, gweler ein hysbysiad preifatrwydd
Dyma lle'r ydych chi:

FarmWell

FarmWell Bilingual-logo-JPEG-2Mae FarmWell yn ganolbwynt adnoddau ar-lein newydd sy'n llawn o'r wybodaeth fwyaf defnyddiol i helpu i gadw'ch busnes fferm, a chi'ch hun, yn wydn trwy newid amseroedd a'ch helpu chi i gynllunio'n gadarnhaol ar gyfer y dyfodol. Mae FarmWell yn rhad ac am ddim i'w ddefnyddio ac mae ganddo dri nod clir:

  • Canolbwynt adnoddau un stop
  • Eich helpu chi a'ch busnes fferm i aros yn gryf ac yn wydn
  • Eich cefnogi chi i ddatblygu eich busnes fferm a'i gadw'n wydn trwy newid amseroedd.

Mae FarmWell yn darparu dolenni i'r ffynonellau gwybodaeth mwyaf defnyddiol a hawdd eu defnyddio ar draws meysydd busnes fferm, lle gallwch ddod o hyd i'r ffeithiau i helpu i gynllunio'n llwyddiannus ac yn effeithlon. Bydd angen adeiladu gwytnwch busnes ar eich fferm mewn amgylchedd cyfnewidiol ar gyfer cynaliadwyedd yn y dyfodol. Mae'r cysylltiadau busnes yn y cyfeirlyfr hwn yn rhestru sefydliadau sy'n gweithredu yng Nghymru a fydd yn cefnogi gyda datblygu a rheoli busnes fferm. Mae Farming Connect yn darparu pecyn o gefnogaeth, wedi'i deilwra i'ch gofynion, a fydd yn eich helpu i wneud penderfyniadau gwybodus.

Mae llawer o wasanaethau yn cael eu hariannu'n llawn. Mae cymhorthdal ​​hyd at 80% o fusnesau rhagweladwy. Os mai'ch nod yw rhedeg cynllun busnes proffidiol, proffesiynol a chynaliadwy dylech ddechrau trwy gynhyrchu cynllun busnes atodol hyd yn hyn.

Mae gwybodaeth, arweiniad a chefnogaeth ychwanegol ar gael:

Mae'r Gwasanaeth Cyswllt Fferm (GCFf) yn darparu arweiniad ar bolisïau amaethyddol yn ogystal â gwybodaeth reoleiddio sy'n ymwneud â ffermio yng Nghymru. Gellir dod o hyd i'ch swyddog GCFf lleol trwy'r ddolen isod neu trwy gysylltu â'r tîm yn uniongyrchol. E-bostiwsh: farmliaisonservice@llyw.cymru

Am wybodaeth ychwanegol ewch i:


Yn ogystal â GCFf mae canllaw defnyddiol hefyd wedi'i greu sy'n ymdrin ag Arolygiadau Cynllun Fferm. Mae'r canllaw yn cynnwys enghreifftiau wedi'u cwblhau o ffurflenni cofnodion fferm.

 

Eich helpu chi, eich teulu a'ch staff i ddelio â newid. Mae FarmWell yn cynnwys cysylltiadau, cyngor a chymorth cefnogol, gyda'r nod o wella eich gwytnwch emosiynol a chorfforol, wrth gynnal amgylchedd gwaith diogel ac iach. Canllawiau ar sut y gallwch gael gafael ar gymorth a mentora ychwanegol, o safbwynt busnes a phersonol, pe bai'r angen yn codi.