Mae'r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur neu eich dyfais symudol i wella'r wefan hon. I ddeall mwy am y cwcis, gweler ein hysbysiad preifatrwydd
Dyma lle'r ydych chi:

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth o Alergenau

Yn 2010, nododd Mintel fod gan dros 44% o boblogaeth oedolion y DU un neu fwy o alergeddau, rhai ohonynt yn alergeddau bwyd. 

Allergens on table

Mae'n bwysicach nag erioed sicrhau bod busnesau bwyd yn deall eu rhwymedigaethau cyfreithiol i'w cwsmeriaid a'u cyfrifoldebau o ran darparu gwybodaeth am alergenau.

Gall torri'r gyfraith ar alergenau arwain at ganlyniadau difrifol i fusnesau a'u cwsmeriaid. Er mwyn cefnogi busnesau i ddeall eu rhwymedigaethau, rydym yn cynnig dau gwrs hyfforddi:

  • Gweithdy hanner diwrnod ymarferol mewn partneriaeth ag Allergy UK
  • Cwrs hanner diwrnod Lefel Dau

Rydym hefyd wedi partneru ag Allergy UK i gefnogi eu Cynllun Ymwybodol o Alergedd - edrychwch ar y dogfennau isod i gael mwy o wybodaeth

 

Gweithdy Hyfforddiant Ymarferol Allergy UK

Mae'r cwrs hwn yn gyflwyniad gwych i alergenau neu i'r rhai sy'n dymuno darganfod mwy am y Cynllun Ymwybyddiaeth Alergedd. Mae'r cwrs yn ymdrin â meysydd fel maint alergenau bwyd, gwybodaeth a rheolaeth alergenau, sut i ddelio â digwyddiadau a gwybodaeth am y Cynllun Ymwybyddiaeth Alergedd.

Pa mor hir mae'r cwrs yn ei gymryd?

Mae'r cwrs hwn yn gwrs hanner diwrnod ac mae amserlen enghreifftiol i'w gweld isod.

Pa gymwysterau sydd eu hangen arnaf i ddilyn y cwrs hwn?

Nid oes angen unrhyw gymwysterau arnoch i ddilyn y cwrs hwn gan ei fod wedi'i gynllunio ar gyfer pawb. Gan fod y cwrs yn cael ei ddysgu yn Saesneg, rydyn ni'n argymell eich bod chi'n gallu deall a siarad Saesneg, er mwyn gallu cymryd rhan lawn yn y cwrs.

Sut mae'r cwrs yn cael ei asesu?

Nid oes asesiad ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn ond byddwch yn derbyn tystysgrif presenoldeb wedi'i brandio'n ddeuol wedi'i rhannu gan y Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir ac Alergedd y DU i'w gadw yn eich cofnodion hyfforddi, er mwyn dangos eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o'ch cyfrifoldebau yn y maes hwn.

Beth nesaf?

Os hoffech ddatblygu eich gwybodaeth am alergenau ymhellach neu wneud cais am y Cynllun Ymwybodol o Alergedd, efallai yr hoffech symud ymlaen i'n cwrs Dyfarniad Lefel Dau mewn Ymwybyddiaeth Alergenau. Gweler isod am fanylion y cwrs hwn.

Ble alla i ddilyn y cwrs hwn?

Rydym yn cynnal cyrsiau ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg. Gweler isod am ein dyddiadau a'n lleoliadau sydd ar ddod.

Cost?

Y gost ar gyfer y cwrs hwn yw £25 + TAW (cyfanswm o £30)

Dyddiadau cwrs

Bydd dyddiadau ein cyrsiau nesaf yn cael eu cadarnhau yn fuan.

NODWCH: Rydym yn blaenoriaethu iechyd a diogelwch ein staff a'r cyhoedd, felly gall y dyddiadau hyn fod yn destun newid oherwydd canllawiau swyddogol a gyhoeddwyd yn ymwneud â'r Coronafeirws - Covid 19. Peidiwch â gwneud unrhyw drefniadau teithio na llety i fynychu ein cyrsiau nes bod y cwrs wedi'i gadarnhau fel un sy'n mynd yn ei flaen, gan eu bod yn destun newid ar hyn o bryd.

Sut ydw i'n archebu fy lle?

Gallwch naill ai lawrlwytho ffurflen archebu'r cwrs o'n gwefan neu anfon e-bost atom i gael copi o'r ffurflen archebu. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni ar y manylion isod a byddwn yn hapus i helpu.

 

Gwobr Lefel 2 Highfield mewn Ymwybyddiaeth a Rheolaeth Alergenau Bwyd mewn Arlwyo (RQF)

Allergen-Information-Label

Mae'r cymhwyster hwn wedi'i anelu at drinwyr bwyd a staff eraill sy'n ymwneud â pharatoi a gwasanaethu bwyd sy'n gweithio yn y diwydiant arlwyo neu sy'n dymuno gwneud hynny.

Amcan y cymhwyster yw cefnogi rôl yn y gweithle. Fe'i cynlluniwyd i ddarparu gwybodaeth a dealltwriaeth o alergenau bwyd a bwydydd sy'n achosi anoddefiadau, eu nodweddion a'u heffeithiau yn aml, pwysigrwydd cyfleu gwybodaeth am gynhwysion alergenig i gwsmeriaid yn effeithiol, a sut y gall staff leihau'r risg o groeshalogi o gynhwysion alergenig.

Pa mor hir y bydd yn ei gymryd i mi gyflawni'r cymhwyster hwn?

Mae'r cymhwyster hwn yn cynnwys cwrs hanner diwrnod yn yr ystafell ddosbarth.

Pa gymwysterau sydd eu hangen arnaf i gyflawni'r cymhwyster hwn?

Nid oes unrhyw ragofynion pwnc-benodol ac mae'r cymhwyster yn addas ar gyfer dysgwyr 14+ oed. Argymhellir bod gan ddysgwyr sy'n ymgymryd â'r cymhwyster o leiaf Lefel 1 mewn Saesneg a mathemateg neu gyfwerth. Os ydych chi'n ansicr, cysylltwch â ni i drafod gofynion y cwrs cyn archebu'ch lle.

Sut mae'r cymhwyster yn cael ei asesu?

Asesir y cymhwyster hwn gan bapur arholiad amlddewis 15 cwestiwn ar ddiwedd cwrs. Y marc pasio ar gyfer y papur yw 9 allan o 15 cwestiwn yn gywir (60%).

Beth nesaf?

Efallai y bydd unigolion sy'n cyflawni'r cymhwyster hwn am symud ymlaen i gymwysterau eraill sy'n gysylltiedig â diogelwch bwyd ac alergenau, megis Gwobr Lefel 3 Highfield mewn Rheoli Alergenau Bwyd mewn Arlwyo (RQF), Gwobr Lefel 2 Highfield mewn Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo (RQF). Gweler y tudalennau hyfforddi ar ein gwefan i gael manylion y cyrsiau hyn a chyrsiau eraill a gynigiwn.

Ble gellir dilyn y cwrs hwn?

Rydym yn cyflwyno'r cwrs hwn ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Dyffryn Morgannwg ac ar-lein. Gweler ein gwefan am yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch am ein lleoliadau hyfforddi a dyddiadau ein cyrsiau.

Cost?

Cost y cwrs hanner diwrnod hwn yw £ 45

Dyddiadau ein cyrsiau

17eg Tachwedd 2021 (Ar-lein) - Darllenwch y wybodaeth ar ein prif dudalen hyfforddi cyn archebu ar un o'n cyrsiau ar-lein.

NODWCH: Rydym yn blaenoriaethu iechyd a diogelwch ein staff a'r cyhoedd, felly gall y dyddiadau hyn fod yn destun newid oherwydd canllawiau swyddogol a gyhoeddwyd yn ymwneud â'r Coronafeirws - Covid 19. Peidiwch â gwneud unrhyw drefniadau teithio na llety i fynychu ein cyrsiau nes bod y cwrs wedi'i gadarnhau fel un sy'n mynd yn ei flaen, gan eu bod yn destun newid ar hyn o bryd.

Sut ydw i'n archebu fy lle?

Gallwch naill ai lawrlwytho ffurflen archebu'r cwrs o'n gwefan neu anfon e-bost atom i gael copi o'r ffurflen archebu. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni ar y manylion isod a byddwn yn hapus i helpu.

 

  • 02920 871120

 

  • training-srswales@valeofglamorgan.gov.uk