Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Ystyriaethau ar gyfer agor mannau awyr agored mewn Tafarndai, Barrau, Caffis a Bwytai

Wrth i gyfyngiadau’r cyfnod cloi ddechrau cael eu codi ac wrth i adeiladauSt Marys Street ddechrau ailagor, mae GRhR wedi coladu canllawiau gan Lywodraeth Cymru a rheoleiddwyr i gefnogi busnesau yn ystod y cyfnod hwn.

Ni fydd yr holl feysydd yn berthnasol i’ch busnes chi ac nid yw’r rhestr yn hollgynhwysol ond y bwriad yw eich helpu i feddwl am yr agweddau ymarferol wrth ailagor. 

Mae’r wybodaeth yn cynnwys rhywfaint o gyngor ar arfer gorau a dolenni i ganllawiau manylach.Rydym yma i’ch cefnogi ac os bydd ymholiad penodol gennych

 • businessadvice-srswales@valeofglamorgan.gov.uk

 

Asesiad Risg

Wrth i chi ailagor, a ydych chi wedi cynnal asesiad risg Covid-19 i adlewyrchu Rheoli Heintiau Covid-19 a mesurau ymbellhau cymdeithasol? Ydych chi wedi rhannu’r asesiad risg hwn gyda’ch cyflogeion? Mae gofyniad cyfreithiol i fod â’r asesiad risg ar gael yn ysgrifenedig lle y mae pedwar cyflogai neu fwy.

Mae canllawiau’r ar gael gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch

Llywodraeth Cymru

Mae'r canllawiau a'r cyngor diweddaraf i fusnesau ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

Rhestr Wirio Ailagor yr Asiantaeth Safonau Bwyd

Bydd ailagor eich busnes bwyd ar ôl cyfnod o gau yn gofyn am rai gwiriadau ychwanegol ochr yn ochr â’ch gwiriadau agor dyddiol ‘normal’. Bydd y rhain yn helpu i sicrhau y gall eich busnes ailgychwyn yn ddiogel. Bydd angen i chi gynnal eich safonau hylendid sylfaenol a chydnabod y meysydd lle bydd angen mwy o sylw.

Gellir dod o hyd i restr wirio yr Asiantaeth Safonau Bwyd yma.

Canllawiau Lletygarwch Prydain 

Gellir dod o hyd i Ganllawiau Lletygarwch Prydain ar gyfer busnesau Cymru yma.

Profi, Olrhain a Diogelu y GIG

A oes gennych system ar waith ar gyfer cadw cofnod dros dro o’ch cwsmeriaid a’ch ymwelwyr am 21 diwrnod, mewn ffordd sy’n hylaw i’ch busnes? Bydd bod â system yn helpu Profi, Olrhain a Diogelu y GIG gyda cheisiadau am y data hwnnw os oes eu hangen i gysylltu â phobl yn ystod unrhyw achosion lleol.  Nid oes rhaid iddi fod yn system gymhleth a gellir bod yn ddim mwy na darnau o bapur y mae cwsmeriaid yn eu llenwi ar y safle.

Ymwelwch â thudalenau Profi, Olrhain a Diogelu y GIG am wybodaeth bellach

Clefyd y Llengfilwyr

Gan fod yr adeilad wedi bod ar gau am gyfnod, mae’n bosibl y bydd mwy o risg o glefyd y llengfilwyr.

 • LegionellaYdych chi wedi ystyried y risg o glefyd y llengfilwyr o fewn eich systemau dŵr a grëwyd yn ystod y cyfnod cloi?
 • Ydych chi wedi fflysio trwy eich systemau dŵr poeth/oer gyda dŵr ffres o’r prif gyflenwad am sawl munud?
 • Ydych chi wedi cynyddu tymheredd y system dŵr poeth i dros 60°C os yw’n bosibl a’i dynnu trwodd i bob arllwysfa dŵr poeth? (bydd tymheredd dros 60°C yn lladd bacteria Legionella dros amser)
 • Ydych chi wedi fflysio trwy systemau dŵr poeth/oer mwy o faint (gan gynnwys y rhai sydd â thanciau, cawodydd, caloriffyddion ayyb.) am gyfnod sylweddol o amser?
 • Ydych chi wedi sicrhau bod y system yn gallu darparu dŵr ar dymheredd diogel trwy wirio tymheredd cyn ailagor?
 • Ydych chi wedi diheintio’r system ddŵr yn gemegol neu’n thermol?
 • Ydych chi wedi cynnal unrhyw samplo microbiolegol ar gyfer Legionella?

Mae rhagor o wybodaeth ar gael gan Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd

Toiledau

Mae toiledau’n faes y bydd angen i chi ei ystyried yn eich Asesiad Risg Covid-19 (os darperir toiledau).  Mae rhai meysydd a chwestiynau i’w hystyried yn cynnwys:

 • A oes gennych drefn glanhau a diheintio wedi’i gwella, yn benodol ar gyfer pwyntiau y cyffyrddir â nhw’n rheolaidd?
 • A ydych chi’n defnyddio arwyddion a negeseuon i adeiladu ymwybyddiaeth o dechneg golchi dwylo dda ac ymddygiad hylendid anadlol eraill, e.e. o ran peswch a thisian mewn lle cyhoeddus?
 • Ydych chi, lle y bo’n bosibl yn darparu tywelion dwylo tafladwy fel dewis amgen i sychwyr dwylo mewn cyfleusterau golchi dwylo?
 • A oes digon o ddarpariaeth hygyrch o beiriannau diheintio dwylo awtomataidd?
 • A ydych chi’n cynnal gwiriadau rheolaidd ar gyfleusterau a mesurau gan gynnwys cofnodi gwiriadau?
 • A oes arwyddion clir ar y gofyniad i gadw pellter o 2 fetr oddi wrth eraill (y tu allan i’ch aelwyd agos)?
 • A oes unrhyw fesurau i gyfyngu ar nifer y defnyddwyr ar unrhyw adeg, efallai system un i mewn, un allan, naill ai’n hunan-reoledig gydag arwyddion clir, neu’n cael eu goruchwylio gan gynorthwyydd?
 • Ydych chi wedi ystyried dileu mynediad, er enghraifft, at bob yn ail troethle neu fasn dwylo trwy ddefnyddio tâp neu arwyddion neu fecanwaith arall?
 • A oes gennych farciau clir ar gyfer ymbellhau a chiwio?

GazeboGasebos a Phebyll Mawr

Gan fod hawl gennych i ddefnyddio mannau awyr agored, mae rhai ystyriaethau’n cynnwys:

 • A oes gennych asesiad risg addas ar gyfer defnyddio’r gasebo a/neu’r babell fawr?
 • A oes ganddo sgôr tân addas ar gyfer y defnydd y bwriedir ei wneud ohono?
 • A yw wedi’i falastio neu ei glymu i lawr yn ddigonol i’w atal rhag cael ei godi neu ei chwythu i ffwrdd os digwydd bod chwythwm sydyn o wynt?
 • A yw’r gasebo a’r holl falast/clymau yn cael eu gwirio bob dydd cyn eu defnyddio ar gyfer unrhyw arwydd o ddifrod a/neu ymyrryd?
 • A oes gennych gynllun ar waith ar gyfer monitro amodau’r tywydd a chynllun gweithredu y dylech ei ddilyn os bydd amodau’r tywydd yn mynnu?
 • A yw’r strwythurau dros dro yn cydymffurfio â’r egwyddorion yn y ddogfen canllaw “Strwythurau Dros Dro y Gellir eu Datod” 3ydd argraffiad a gyhoeddwyd gan Sefydliad y Peirianwyr Strwythurol?
 • A ydych chi wedi ystyried defnyddio cyflenwr/gosodwr sy’n aelod o MUTAmarq neu’r gyfwerth?
 • A oes gennych dystysgrif diogelwch wedi’i darparu gan y gosodwr ar gyfer y strwythurau dros dro cyn eu defnyddio, byddai hyn yn cynnwys cadarnhad bod ffitiadau/balast addas wedi’u gosod ar gyfer y defnydd a ragnodir?
 • A yw eich cyflenwr wedi darparu cynllun rheoli’r gwynt i chi ar gyfer eich pabell fawr? 

Defnyddio Gosodiadau Trydanol yn yr awyr agored

 • A yw pob cebl pŵer allan o ffordd y cyhoedd er mwyn peidio ag achosi perygl baglu?
 • A yw pob cebl pŵer a ddefnyddir y tu allan yn ddiddos?
 • A ydych chi wedi sicrhau nad yw offer Dan do fel systemau cerddoriaeth, seinyddion, goleuadau, ceblau estyniad ayyb. yn cael eu defnyddio yn yr awyr agored?
 • A oes gan yr holl offer trydanol dystysgrif prawf PAT gyfredol?
 • A oes gan yr holl generaduron a ddefnyddir dystysgrif i ddangos eu bod yn ddiogel yn drydanol?
 • A yw’r holl generaduron allan o’r ffordd o fynediad cyhoeddus?
 • A yw’r holl generaduron yn cael eu pweru gan ddisel?
 • A ddarperir diffoddwr tân addas?
 • A oes gan bob gosodiad sefydlog adroddiad cyfredol ar y cyflwr trydanol?
 • A oes gan yr holl gylchedau terfynol amddiffyniad RCD addas heb fod yn fwy na 30mA?
 • A yw’r holl offer yn addas at y diben ac a oes ganddo sgôr IP addas ar gyfer defnydd allanol?
 • A fu’r holl offer yn destun trefn profi a chynnal yn unol â’r Cod Ymarfer ar gyfer Archwilio a Phrofi Offer Trydanol Mewn Gwasanaeth?