Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

A - Y

M

Mae angen cynllunio cyfrifol ar arddangosfeydd tân gwyllt

Description
Os ydych chi'n trefnu digwyddiad cyhoeddus mawr, mae'n amlwg y bydd angen dull cadarn a manwl o gynllunio yn ogystal â chynnwys proffesiynol.

Mae Dogs Choice UK wedi adalw nifer o fwydydd cŵn amrwd wedi rhewi

Description
Mae Salmonela wedi'i ddarganfod yn y bwydydd cŵn, ac felly mae'r cynhyrchion yr effeithir arnynt yn cael eu hadalw

Mae gan bob un ohonom ran i'w chwarae yn diogelu pobl hŷn rhag cael eu cam-drin

Description
Grŵp gweithredu yn annog y cyhoedd i roi gwybod am unrhyw bryderon sydd ganddynt y gallai person hŷn fod mewn perygl neu eu bod yn cael eu cam-drin.

Mae GRhR yn ymuno â'r Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd (CIEH) i dynnu sylw at bwysigrwydd iechyd yr amgylchedd

Description
The campaign looks to promote the work of EHPs across a range of vital policy areas

Mae'r gyfraith ar restrau alergenau a chynhwysion yn newid ar 1 Hydref 2021

Description
Er mwyn eich helpu i ddeall beth yw'r newidiadau hyn, rydym yn darparu gweithdai ar-lein am ddim i fusnesau bwyd ledled Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg.

Masnachu'n Deg

Description
Mae'r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir yn sicrhau bod trigolion Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg yn cael y fargen orau drwy orfodi ystod eang o ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â phrisio a disgrifio nwyddau, gwasanaethau ac eiddo.

Masnachwr a alwodd yn ddiwahoddiad yn derbyn dirwy am fethu â rhoi hawliau canslo i ddefnyddwyr

Description
Masnachwr o Bont-y-pŵl wedi cael ei erlyn am fethu â darparu hawliau canslo i ddefnyddiwr

Masnachwr twyllodrus yn wynebu mwy na 3 blynedd yn y carchar am dwyllo preswylwyr oedrannus ym Mhen-y-bont ar Ogwr a Chaerdydd

Description
Targedodd unigolyn ym Mhen-y-bont bedwar preswylydd hŷn yn ddi-alwad, gan eu hargyhoeddi bod angen toi a gwaith arall wedi'i gwblhau yn eu heiddo.

Methodd busnesau Caerdydd ag atal ysmygu mewn lleoedd di-fwg

Description
Officers found businesses permitting the smoking of charcoal lit shisha pipes and cigarettes in either fully, or substantially, enclosed areas.
Canfuwyd 9 o dudalennau