Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

A - Y

C

Cafodd perchennog nifer o geiliogod a oedd yn clochdar a pherchennog ci eu dirwyo am fethu â rheoli problemau aflonyddwch sŵn

Description
Mae perchennog nifer o geiliogod a oedd yn clochdar yn ddyddiol o bedwar o'r gloch bob bore wedi'i ddirwyo am beidio ag atal yr adar rhag aflonyddu preswylwyr sy'n byw gerllaw.

Cam-ddisgrifiodd ffermwr ei ieir ar werth fel rhai 'buarth'

Description
Derbyniodd Martyn David ddirwy am ystod o droseddau hylendid bwyd mewn cysylltiad â'i fusnes ar y fferm, Picketston Meats

Carchar i dwyllwr am 'ymddygiad gwarthus yn targedu'r henoed a phobl agored i niwed'

Description
Tom Connors, 51, from 7 Shirenewton, was sentenced to two years in prison for fraud and unfair trading at Newport Crown Court on June 21st

Cartrefi Gwag

Description
Rheoli cartrefi gwag ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg.

Ceffylau

Description
Gwybodaeth ynghylch Dogfennau Adnabod Ceffylau (Pasborts Ceffylau) a phori anghyfreithlon.

Clefydau Heintus a Gwenwyn Bwyd

Description
Clefydau Heintus.

Cludo a Chofnodi Anifeiliaid

Description
Mae angen trwyddedau cludiant ar gyfer rhai mathau o anifeiliaid fferm er mwyn cofnodi eu lleoliad.

Cofrestru Busnes Bwyd

Description
Cofrestru busnesau sy'n ymwneud â bwyd, yn cynnwys storio, gwerthu, paratoi, coginio a dosbarthu bwyd.

Colur ffug yn cynnwys lefelau peryglus o Blwm a Chromiwm

Description
Counterfeiter from St Mellons ran counterfeiting business from his home

Construction Site Advice

Description
Construction Site Advice

Coronafeirws: Iechyd a Diogewlch

Description
Cyngor iechyd a diogelwch ar coronafeirws

Coronafeirws: Llygredd Sŵn

Description
Cyngor ar gwynion swn yn ystod coronafeirws

Coronafeirws: Sgamiau

Description
Cyngor a chanllawiau ar sut i osgoi sgamiau ar coronafeirws

Coronafeirws: Tai

Description
Gwybodaeth a chyngor mewn perthynas â coronafeirws i breswylwyr sy'n byw mewn llety preifat, cyngor landlord, morgais a dyled a chartrefi gwag

Coronafeirws: Yr hyn sydd angen i chi ei wybod

Description
The novel coronavirus, COVID-19, situation is changing every day. A daily update is available from Public Health England and Public Health Wales

Covid19: Llythyr at gyflogwyr mawr a busnesau lletygarwch

Description
Anfonwyd llythyr at fusnesau mawr ar Ragfyr 7fed, yn annog staff i fod yn effro i symptomau Covid-19

Cwmni bwyd a'i gyfarwyddwyr yn derbyn dirwyon uchel am dorri deddfau hylendid bwyd

Description
Business owners failed to comply with two hygiene improvement notices

Cwynion am Fwyd a Hylendid

Description
Cyngor a chanllawiau i'r cyhoedd am wneud cwynion am fwyd a hylendid.

Cyngor a gwybodaeth ar gyfer Gyrwyr Hacni a gyrwyr llogi preifat mewn perthynas â Choronafeirws

Description
Mae Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir wedi bod yn derbyn galwadau yn gofyn a all gyrwyr Cerbydau Hacni a llogi preifat wrthod cludo rhai teithwyr oherwydd ofn haint

Cyngor ar Fusnes

Description
Mae pob busnes, waeth beth ydy ei faint, o dan reolaeth ystod eang o ddeddfwriaeth wedi ei chynllunio i amddiffyn y defnyddiwr.

Cyngor ar Reoliadau Adnabod Ceffylau (Cymru) 2019

Description
Our advice on the new regulations and responsibilities of horse owners across Wales

Cyngor Bro Morgannwg wedi erlyn bridwyr cwn

Description
Cwpl o Dresimwn oedd yn bridio cŵn yn anghyfreithlon wedi cael gorchymyn i dalu mwy na £450,000 yn dilyn erlyniad llwyddiannus gan Gyngor Bro Morgannwg.

Cyngor i berchnogion anifeiliaid anwes yn ystod y pandemig coronafeirws

Description
Ar hyn o bryd does dim tystiolaeth i awgrymu y gall anifeiliaid anwes fod yn gludwyr, ond byddem yn eich cynghori i gynnal arferion hylendid da

Cyngor i Ddefnyddwyr

Description
Pan fyddwch chi'n prynu nwyddau neu wasanaethau, mae'r gyfraith yn rhoi hawliau i chi fel defnyddiwr. Mae'r rhain yn eich amddiffyn rhag cael eich trin yn annheg gan fasnachwr.

Cyngor yn lansio Cynllun Gweithredu Ansawdd Aer ar gyfer Stryd y Parc ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Description
Ar Dydd Llun 5 Medi 2022, lawnsiodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ymgynghoriad cyhoeddus ar Gynllun Gweithredu Ansawdd Aer Drafft ar gyfer Stryd y Parc ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Cyrsiau Hyfforddiant

Description
Cyrsiau hyfforddiant a gynigir gan Wasanaethau Rheoliadol a Rennir ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg

Cyrsiau Hyfforddiant

Description
Training Courses

Cysylltwch â ni am faterion Covid-19

Description
Contact us regarding any matters relating to Covid19 that fall within our remit
Canfuwyd 28 o dudalennau