Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

A - Y

C

Cafodd perchennog nifer o geiliogod a oedd yn clochdar a pherchennog ci eu dirwyo am fethu â rheoli problemau aflonyddwch sŵn

Description
Mae perchennog nifer o geiliogod a oedd yn clochdar yn ddyddiol o bedwar o'r gloch bob bore wedi'i ddirwyo am beidio ag atal yr adar rhag aflonyddu preswylwyr sy'n byw gerllaw.

Cam-ddisgrifiodd ffermwr ei ieir ar werth fel rhai 'buarth'

Description
Derbyniodd Martyn David ddirwy am ystod o droseddau hylendid bwyd mewn cysylltiad â'i fusnes ar y fferm, Picketston Meats

Canllawiau Covid19 ar gyfer busnesau yn y sector iechyd a harddwch

Description
Mae busnesau yn y sector iechyd a harddwch, fel trinwyr gwallt, barbwyr a harddwyr o dan ddyletswydd gyfreithiol i gymryd mesurau rhesymol o dan reoliad 21 o Reoliadau Amddiffyn Iechyd (Cyfyngiadau Coronafirws) (Cymru) (Rhif 4) 2020

Canllawiau wedi'u diweddaru ar gyfer y sector lletygarwch

Description
Mae'r Rheoliadau sy'n effeithio ar y sector lletygarwch wedi newid ers cyflwyno'r cyfnod atal ar 23ain Hydref.

Canolfannau Cymunedol Aml-ddefnydd

Description
Mae'r gofyniad y dylai canolfannau cymunedol aml-ddefnydd aros ar gau oni bai bod darparu gwasanaeth gwirfoddol hanfodol neu wasanaeth cyhoeddus wedi'i ddileu.

Carchar i dwyllwr am 'ymddygiad gwarthus yn targedu'r henoed a phobl agored i niwed'

Description
Tom Connors, 51, from 7 Shirenewton, was sentenced to two years in prison for fraud and unfair trading at Newport Crown Court on June 21st

Cartrefi Gwag

Description
Rheoli cartrefi gwag ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg.

Ceffylau

Description
Gwybodaeth ynghylch Dogfennau Adnabod Ceffylau (Pasborts Ceffylau) a phori anghyfreithlon.

Clefydau Heintus a Gwenwyn Bwyd

Description
Clefydau Heintus.

Cludo a Chofnodi Anifeiliaid

Description
Mae angen trwyddedau cludiant ar gyfer rhai mathau o anifeiliaid fferm er mwyn cofnodi eu lleoliad.

Cofrestru Busnes Bwyd

Description
Cofrestru busnesau sy'n ymwneud â bwyd, yn cynnwys storio, gwerthu, paratoi, coginio a dosbarthu bwyd.

Colur ffug yn cynnwys lefelau peryglus o Blwm a Chromiwm

Description
Counterfeiter from St Mellons ran counterfeiting business from his home

Construction Site Advice

Description
Construction Site Advice

Coronafeirws: Diogelwch Bwyd

Description
Cyngor Diogelwch Bwyd i fusnesau mewn perthynas â coronafierws

Coronafeirws: Iechyd a Diogewlch

Description
Cyngor iechyd a diogelwch ar coronafeirws

Coronafeirws: Llygredd Sŵn

Description
Cyngor ar gwynion swn yn ystod coronafeirws

Coronafeirws: Sgamiau

Description
Cyngor a chanllawiau ar sut i osgoi sgamiau ar coronafeirws

Coronafeirws: Tai

Description
Gwybodaeth a chyngor mewn perthynas â coronafeirws i breswylwyr sy'n byw mewn llety preifat, cyngor landlord, morgais a dyled a chartrefi gwag

Coronafeirws: Yr hyn sydd angen i chi ei wybod

Description
The novel coronavirus, COVID-19, situation is changing every day. A daily update is available from Public Health England and Public Health Wales

Coronavirus: Animal Health

Description
We are frequently updating our website with advice to animal owners and farmers to help during the cornavirus pandemic.

Coronavirus: Hospitality

Description
Advice and guidance on Covid19 requirements, restrictions and measures for the hospitality sector, which includes pubs, bars, restaurants and cafes.

Cwmni bwyd a'i gyfarwyddwyr yn derbyn dirwyon uchel am dorri deddfau hylendid bwyd

Description
Business owners failed to comply with two hygiene improvement notices

Cwynion am Fwyd a Hylendid

Description
Cyngor a chanllawiau i'r cyhoedd am wneud cwynion am fwyd a hylendid.

Cyngor a gwybodaeth ar gyfer Gyrwyr Hacni a gyrwyr llogi preifat mewn perthynas â Choronafeirws

Description
Mae Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir wedi bod yn derbyn galwadau yn gofyn a all gyrwyr Cerbydau Hacni a llogi preifat wrthod cludo rhai teithwyr oherwydd ofn haint

Cyngor ar Fusnes

Description
Mae pob busnes, waeth beth ydy ei faint, o dan reolaeth ystod eang o ddeddfwriaeth wedi ei chynllunio i amddiffyn y defnyddiwr.

Cyngor ar Reoliadau Adnabod Ceffylau (Cymru) 2019

Description
Our advice on the new regulations and responsibilities of horse owners across Wales

Cyngor i berchnogion anifeiliaid anwes yn ystod y pandemig coronafeirws

Description
Ar hyn o bryd does dim tystiolaeth i awgrymu y gall anifeiliaid anwes fod yn gludwyr, ond byddem yn eich cynghori i gynnal arferion hylendid da

Cyngor i Ddefnyddwyr

Description
Pan fyddwch chi'n prynu nwyddau neu wasanaethau, mae'r gyfraith yn rhoi hawliau i chi fel defnyddiwr. Mae'r rhain yn eich amddiffyn rhag cael eich trin yn annheg gan fasnachwr.

Cyngor i fusnesau sy'n ailagor lleoliadau lletygarwch awyr agored

Description
O ddydd Llun 26 Ebrill, gall ardaloedd awyr agored mewn lleoliadau lletygarwch yng Nghymru ailagor ar ôl bod ar gau am fisoedd oherwydd cyfyngiadau Covid19.

Cyrsiau Hyfforddiant

Description
Cyrsiau hyfforddiant a gynigir gan Wasanaethau Rheoliadol a Rennir ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg

Cyrsiau Hyfforddiant

Description
Training Courses

Cysylltwch â ni am faterion Covid-19

Description
Contact us regarding any matters relating to Covid19 that fall within our remit
Canfuwyd 32 o dudalennau