Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

A - Y

C

Canllawiau Iechyd a Diogelwch

Description
Canllawiau ar faterion iechyd a diogelwch

Cartrefi Gwag

Description
Rheoli cartrefi gwag ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg.

Ceffylau

Description
Gwybodaeth ynghylch Dogfennau Adnabod Ceffylau (Pasborts Ceffylau) a phori anghyfreithlon.

Clefydau Heintus a Gwenwyn Bwyd

Description
Clefydau Heintus.

Cludo a Chofnodi Anifeiliaid

Description
Mae angen trwyddedau cludiant ar gyfer rhai mathau o anifeiliaid fferm er mwyn cofnodi eu lleoliad.

Cofrestru Busnes Bwyd

Description
Cofrestru busnesau sy'n ymwneud â bwyd, yn cynnwys storio, gwerthu, paratoi, coginio a dosbarthu bwyd.

Coronafeirws: Iechyd a Diogewlch

Description
Cyngor iechyd a diogelwch ar coronafeirws

Coronafeirws: Llygredd Sŵn

Description
Cyngor ar gwynion swn yn ystod coronafeirws

Coronafeirws: Sgamiau

Description
Cyngor a chanllawiau ar sut i osgoi sgamiau ar coronafeirws

Coronafeirws: Tai

Description
Gwybodaeth a chyngor mewn perthynas â coronafeirws i breswylwyr sy'n byw mewn llety preifat, cyngor landlord, morgais a dyled a chartrefi gwag

Covid19: Llythyr at gyflogwyr mawr a busnesau lletygarwch

Description
Anfonwyd llythyr at fusnesau mawr ar Ragfyr 7fed, yn annog staff i fod yn effro i symptomau Covid-19

Cwmni bwyd a'i gyfarwyddwyr yn derbyn dirwyon uchel am dorri deddfau hylendid bwyd

Description
Business owners failed to comply with two hygiene improvement notices

Cŵn XL Bully sydd wedi'u cynnwys yn Neddf Cŵn Peryglus 1991

Description
Ar 31 Hydref, cyhoeddodd llywodraeth y DU fod cŵn tebyg i gŵn 'XL Bully' bellach wedi'u cynnwys yn Neddf Cŵn Peryglus 1991, gyda mesurau'n dod i rym mewn dau gam.

Cwynion am Fwyd a Hylendid

Description
Cyngor a chanllawiau i'r cyhoedd am wneud cwynion am fwyd a hylendid.

Cyfarwyddwr cwmni siop gyfleustra Caerdydd wedi'i erlyn am werthu tybaco anghyfreithlon

Description
Kovan Nasser o Santos Off Licence Limited, 323 Cowbridge Road East yn derbyn dirwy sylweddol a gorchymyn cymunedol ar ôl ymchwiliad Safonau Masnach

Cyflenwadau yn dychwelyd i normal ar ôl byrstio prif gyflenwad dŵr yn Llanedern

Description
Mae Dŵr Cymru wedi dweud bod prif bibell ddŵr wedi byrstio yn Llanedern, sy'n debygol o fod wedi effeithio ar y cyflenwad dŵr i lawer o eiddo yn yr ardal.in the area.

Cymerodd masnachwr o Borthcawl daliad gan gwsmer am warant modur nad oedd erioed yn bodoli

Description
Canfu ymchwiliad gan Safonau Masnach fod Mr Liam Thomas wedi achosi colled o fwy na £300 i breswylydd lleol

Cyn Rhoi Gwybod am Broblem Sŵn

Description
Our experience shows that often the person causing the noise is not aware of the impact it is having on others.

Cyngor Bro Morgannwg wedi erlyn bridwyr cwn

Description
Cwpl o Dresimwn oedd yn bridio cŵn yn anghyfreithlon wedi cael gorchymyn i dalu mwy na £450,000 yn dilyn erlyniad llwyddiannus gan Gyngor Bro Morgannwg.

Cyngor diogelwch bwyd yn ystod misoedd yr haf

Description
Er mwyn cadw'ch teulu'n ddiogel pan fyddwch allan yn cael barbeciw, picnic neu pigo ffrwythau, dyma rai awgrymiadau defnyddiol i'ch helpu i fwynhau'ch haf.

Cyngor i Ddefnyddwyr

Description
Pan fyddwch chi'n prynu nwyddau neu wasanaethau, mae'r gyfraith yn rhoi hawliau i chi fel defnyddiwr. Mae'r rhain yn eich amddiffyn rhag cael eich trin yn annheg gan fasnachwr.

Cyngor i Fusnesau

Description
Mae pob busnes, waeth beth ydy ei faint, o dan reolaeth ystod eang o ddeddfwriaeth wedi ei chynllunio i amddiffyn y defnyddiwr.

Cyngor RIDDOR i fusnesau

Description
If someone has died or been injured because of a work-related accident, this may have to be reported. Not all accidents need to be reported, other than for certain gas incidents.

Cyngor yn lansio Cynllun Gweithredu Ansawdd Aer ar gyfer Stryd y Parc ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Description
Ar Dydd Llun 5 Medi 2022, lawnsiodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ymgynghoriad cyhoeddus ar Gynllun Gweithredu Ansawdd Aer Drafft ar gyfer Stryd y Parc ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd

Description
Food Hygiene Rating Scheme

Cyrsiau Hyfforddiant

Description
Training Courses

Cyrsiau Hyfforddiant

Description
Cyrsiau hyfforddiant a gynigir gan Wasanaethau Rheoliadol a Rennir ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg

Cysylltwch â ni am faterion Covid-19

Description
Contact us regarding any matters relating to Covid19 that fall within our remit
Canfuwyd 28 o dudalennau