Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Podlediadau

Rydym am wneud gwybodaeth a chyngor ar yr holl faterion rheoleiddio mor hawdd â phosibl, a dyna pam rydym wedi lansio ein gwasanaeth Podcast newydd

Podcast Aug 2021Ein nod yw cynnal deialogau a thrafodaethau rhwng rheoleiddwyr, busnesau ac aelodau'r cyhoedd ar faterion sy'n ymwneud ag Iechyd yr Amgylchedd, Safonau Masnach a Thrwyddedu.

Gallwch wrando ar bob un o'r penodau trwy glicio ar y ddolen berthnasol isod.

Cynhyrchir ein Podlediadau gan y bobl dda yn Bro Radio ac maent yn ffordd wych o gael mewnwelediadau ar bethau sydd o bwys i fusnesau ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg - o alergenau a hylendid bwyd i iechyd, diogelwch a diogelu defnyddwyr.

Bro Radio yw'r orsaf Radio Cymunedol leol sy'n canolbwyntio ar Fro Morgannwg. Mae'n hyrwyddo teimlad o hunaniaeth gymdeithasol a balchder cymunedol ymhlith y cymunedau trefol, gwledig ac arfordirol sy'n bodoli yn y sir. Rydym yn edrych ymlaen at gydweithio â Bro Radio ar y Podlediadau hyn i obeithio cyrraedd cynulleidfa eang sy'n awyddus i ddysgu am faterion rheoleiddio.

Rydym hefyd yn gyffrous i gyhoeddi bod ein Podlediadau Gofynnwch i'r Rheoleiddiwr ar gael i wrando arnynt ar Spotify. Cliciwch yma i wrando ar bob pennod.

Pennod 14 - Myfyrwyr yn cyrraedd y brifysgol (Hydref 2023)

Llety Caerdydd

Canolfan gwybodaeth myfyrwyr Caerdydd ar gyfer cyngor byw yn y gymuned.

Dilynwch Llety Caerdydd ar gyfryngau cymdeithasol:• Instagram: • Facebook: • X

Ap Caerdydd Gov

Mae Ap Caerdydd Gov yn arf gwych i'ch cysylltu â gwasanaethau'r cyngor. Gallwch chi

  • Wirio eich casgliadau ailgylchu a gwastraff a gosodwch nodiadau atgoffa casgliadau
  • Wneud cais am drwydded barcio
  • Adrodd ar ystod eang o faterion
  • A llawer mwy!

Apple App Store / Google Play 

Gwasanaethau Sbwriel ac Ailgylchu Cyngor Caerdydd

Edrychwch ar dudalennau gwybodaeth sbwriel ac ailgylchu’r Cyngor i ddarganfod sut mae sbwriel ac ailgylchu yn cael ei gasglu ble rydych chi’n byw. Gallwch ddarganfod pa gynwysyddion sydd angen i chi eu defnyddio, sut i ddidoli eich sbwriel a'ch ailgylchu a'ch diwrnod casglu.

Teithio yng Nghaerdydd

I’ch helpu i grwydro a theithio o amgylch Caerdydd, ewch i wefan Cadw Caerdydd i Symud i gael gwybod am wasanaethau bws, trên a thacsi, llogi beiciau a chynlluniau rhannu ceir yn ogystal â dolenni i lwybrau cerdded a beicio ar draws y ddinas.

Cofrestrwch i bleidleisio

Gall myfyrwyr gofrestru i bleidleisio yn eu cyfeiriad cartref a'u cyfeiriad yn ystod y tymor. Mae'n gyflym ac yn hawdd a gall hyd yn oed roi hwb i'ch sgôr credyd.

Gwybodaeth i denantiaid

Os ydych yn rhentu eiddo, eich landlord sy'n gyfrifol am gydymffurfio â'r holl ofynion cyfreithiol gan gynnwys safonau diogelwch, trwyddedu a gofynion cofrestru. Os oes gennych broblemau nad ydynt wedi'u datrys gan eich landlord, gallwch roi gwybod i'r tîm Gorfodi Tai am y rhain. Mae materion cyffredin yn cynnwys:

Atgyweiriadau i eiddo ar rent

  • Diogelwch o fewn eiddo ar rent
  • Diogelwch o fewn Tai Amlfeddiannaeth
  • Aflonyddu gan eich landlord
  • Dadfeddiant anghyfreithlon

Ymwybyddiaeth o Sŵn ac Adrodd ar Sŵn

Gall sŵn gael effaith ar eich iechyd a’ch lles ac eraill, felly mae’n bwysig cymryd camau i reoli lefelau sŵn fel y gallwn gynnal cymunedau hapus ac iach.Os yw sŵn fel cerddoriaeth uchel, cŵn yn cyfarth, sŵn adeiladu neu larymau yn amharu ar eich bywyd bob dydd, gallwch adrodd hyn i ni.

Pennod 13 - Consortiwm Manwerthu Prydain (Medi 2023)

Consortiwm Manwerthu Prydain

Ymgynghoriad Adolygiad Diogelwch Cynnyrch: Rheoleiddio doethach: adolygiad diogelwch cynnyrch y DU

Adolygiad diogelwch tân o ddolen ddodrefn clustogog domestig: Rheoliad Doethach: Diogelwch tân dodrefn clustogog domestig

Llety ymwelwyr yng Nghymru: Cynllun trwyddedu ar gyfer llety ymwelwyr yng Nghymru | LLYW.CYMRU

Plastigau untro: Deddf Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru) | LLYW.CYMRU

Prif Awdurdod gyda ni

Pennod 12 - Trwyddedu Gorfodol ar gyfer Triniaethau Arbennig yng Nghymru

 

Pennod 11 - Benthyca Arian Anghyfreithlon (Atal Siarcod Benthyca Arian) Ionawr 2023

Pennod 10 - Wythnos Diogelu Cenedlaethol (Tachwedd 2022)

Pennod 9 - Wythnos Safonau Masnach Cymru (Hydref 2022)

 

Pennod 8 - Prynwch efo Hyder (Medi 2022)

 

Pennod 7 - Prosiect Hyb Bwyd Penarth a bwyd cymunedol (Mehefin 2022)

 

Pennod 6 - Gweithio gyda busnesau: Cyflwyniad (Mai 2022)

 

Pennod 5 - Iechyd a Maeth (Ionawr 2022)

 

Pennod 4 - Bwyd y Nadolig (Rhagfyr 2021)

 

Pennod 3 - Wythnos Genedlaethol Diogelu (Tachwedd 2021)

 

Pennod 2 - Calan Gaeaf (Hydref 2021)

 

Pennod 1 - Gofynnwch i'r Rheoleiddiwr - Alergenau (Awst 2021)  

 

Gadewch inni wybod beth hoffech chi o'n Podlediadau

Rydym yn annog busnesau i gysylltu â ni gydag unrhyw bynciau yr hoffech i ni ymdrin â nhw ac unrhyw gwestiynau sydd gennych ar gyfer pynciau podlediad sydd ar ddod. Anfonwch e-bost atom, a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted ag y gallwn.