Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

A - Y

G

Gall rhai camau syml helpu pobl hŷn i amddiffyn eu hunain rhag troseddau a sgamiau ar-lein

Description
Gyda mwy o bobl hŷn yn defnyddio cyfrifiaduron, tabledi a ffonau clyfar o ganlyniad i'r pandemig Covid-19, mae'n hollbwysig bod pobl hŷn yn cymryd rhai camau syml er mwyn iddyn nhw allu aros yn ddiogel ar-lein.

Gall sgamiau negesydd fod ar gynnydd yn ystod pandemig COVID

Description
Galw i gadw llygad am sgam adnabyddus ar ôl i breswylydd gael ei dargedu at dwyll soffistigedig a elwir yn 'sgam negesydd'.

Gemwaith yn cael ei dynnu oddi ar werth ar ôl i fusnesau fethu â bodloni gofynion marcio

Description
Shared Regulatory Services and the Assay Office have combined forces to check 300 items of jewellery for compliance with hallmarking laws

Gofyn i'r cyhoedd a busnesau i roi gwybod am fridio cŵn yn anghyfreithlon

Description
Siaradwch am fridio cŵn bach anghyfreithlon a rhowch wybod i Crimestoppers yn ddienw

Gorchymyn i berchennog siop gludfwyd dalu dros £7,000 am droseddau hylendid bwyd

Description
Rat droppings, mouse droppings and accumulations of food debris and fat were found at Sicilian Pizza on Cowbridge Road East

Gorchymyn i gyn-berchennog ar fwyty yn y ddinas i dalu dros £1000 am droseddau hylendid bwyd

Description
Cyn-berchennog bwyty adnabyddus, ar Heol Wellfield, Caerdydd wedi derbyn dirwy sydd dros £1000 am gyfres o droseddau hylendid bwyd.

GRhR yn erlyn SA Brain ar ôl i ddyn ddisgyn a chael anafiadau difrifol

Description
A customer fell through an unlocked cellar door and was left with serious head injuries.

Gwahoddir artistiaid tatŵs a thyllwyr corff i fynychu webinar Llywodraeth Cymru

Description
Bydd y webinar yn darparu cyngor a chefnogaeth ymarferol ar yr hyn y mae angen i ymarferwyr ei wneud i ailgychwyn gweithrediadau yn ystod pandemig COVID-19 yn unol â'r canllawiau.

Gwaith to gwael yn arwain at ad-daliad cwsmer Pen-y-bont ar Ogwr

Description
Mae perchennog busnes toi ym Mhen-y-bont ar Ogwr wedi cael dirwy a'i wneud i ad-dalu cwsmer a adawodd o'i boced a chyda to yn gollwng

Gweithdrefnau Glanhau a Diheintio Dyfnach ar gyfer Halogiad Firws

Description
Mae'r risg o haint o COVID-19 yn dilyn halogi'r amgylchedd yn lleihau dros amser. Cymerwch gip ar y cyngor y gallwn ei gynnig ar reoli'r risg o coronafeirws

Gwerthiant o Dan Oed a Nwyddau â Chyfyngiadau Oedran

Description
Gosodir cyfyngiadau oedran ar ystod eang o nwyddau defnyddwyr ar sail iechyd a diogelwch, i sicrhau na chânt eu gwerthu ond i ddefnyddwyr sy'n ddigon hen i'w prynu.

Gwerthodd pedwar busnes yn y Barri gynhyrchion â chyfyngiadau oedran i rai dan 18 oed

Description
Cynhaliodd swyddogion Wasanaethau Rheoliadol a Rennir, gan weithio ar y cyd â Swyddogion o Heddlu De Cymru, ymgyrch gwerthu dan oed yn ardal y Barri yr wythnos diwethaf

Gwylanod - cyngor rheoli pla

Description
Cyngor a gwybodaeth i drigolion ar sut i drin gwylanod

Gwyliwch rhag gweithwyr elusen ffug yn mynd o ddrws i ddrws

Description
Rydym yn annog trigolion i fod yn ymwybodol o unigolion yn mynd o ddrws i ddrws, gan esgusodi fel gwirfoddolwyr elusennol. Gall yr unigolion hyn ofyn i chi am roddion neu wybodaeth bersonol arall

Gwyliwch rhag 'wardeniaid anifeiliaid' ffug yn mynd o ddrws i ddrws

Description
Rydym yn annog trigolion i roi gwybod am unigolion amheus yn mynd o ddrws i ddrws, yn ymddwyn fel wardeniaid anifeiliaid y cyngor.

Gyrwyr llogi preifat yn cael eu herlyn

Description
Private hire taxi drivers prosecuted
Canfuwyd 16 o dudalennau