Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

A - Y

G

Gofyn i'r cyhoedd a busnesau i roi gwybod am fridio cŵn yn anghyfreithlon

Description
Siaradwch am fridio cŵn bach anghyfreithlon a rhowch wybod i Crimestoppers yn ddienw

Gorchymyn i gyfarwyddwr a chwmni talu a chario yng Nghaerdydd dalu dros £10,000 yn Llys Ynadon Caerdydd

Description
Mae cyn-gyfarwyddwr busnes cyfanwerthu talu a chario mawr ar Heol Bessemer yng Nghaerdydd wedi cael gorchymyn i dalu cyfanswm o £2,517

Gorchymyn i gyn-berchennog ar fwyty yn y ddinas i dalu dros £1000 am droseddau hylendid bwyd

Description
Cyn-berchennog bwyty adnabyddus, ar Heol Wellfield, Caerdydd wedi derbyn dirwy sydd dros £1000 am gyfres o droseddau hylendid bwyd.

Gwaith adeiladu a dymchwel

Description
Mae Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir yn cydnabod y balans rhwng yr angen am ddatblygiadau newydd ar draws y tri Chyngor, tra'n sicrhau ar yr un pryd fod trigolion a busnesau yn cael eu gwarchod rhag aflonyddwch amgylcheddol yn ystod adeiladaeth o ddatblydgiadau mawr a bach.

Gwasanaeth Sŵn Gyda'r Nos – trigolion Cyngor Caerdydd

Description
Shared Regulatory Services delivers a Night Time Noise Service on behalf of Cardiff Council for its residents.

Gweithdrefnau Glanhau a Diheintio Dyfnach ar gyfer Halogiad Firws

Description
Mae'r risg o haint o COVID-19 yn dilyn halogi'r amgylchedd yn lleihau dros amser. Cymerwch gip ar y cyngor y gallwn ei gynnig ar reoli'r risg o coronafeirws

Gwerthiant o Dan Oed a Nwyddau â Chyfyngiadau Oedran

Description
Gosodir cyfyngiadau oedran ar ystod eang o nwyddau defnyddwyr ar sail iechyd a diogelwch, i sicrhau na chânt eu gwerthu ond i ddefnyddwyr sy'n ddigon hen i'w prynu.

Gwobr Highfield Lefel 3 mewn Diogelwch Bwyd ar gyfer Arlwyo (RQF)

Description
Mae'r cymhwyster hwn wedi'i anelu at y rheini sy'n gweithio yn y diwydiant arlwyo sydd ar lefel uwch neu lefel oruchwyliol, neu sy'n dymuno symud ymlaen i hynny.

Gwobr Lefel 1 Highfield mewn Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo

Description
Yn ôl y gyfraith, rhaid i weithredwyr busnesau bwyd sicrhau bod y rhai sy'n trin bwyd yn cael yr oruchwyliaeth a'r hyfforddiant priodol mewn hylendid bwyd.

Gwybodaeth lles anifeiliaid ynghylch reidiau mulod ar Draeth Coney

Description
Tra bod y reidiau asynnod tymhorol ar waith yn Coney Beach, mae swyddogion o'r Gwasanaeth Rheoliadol a Rennir yn cynnal gwiriadau lles i sicrhau bod y gweithredwr yn gweithio o fewn amodau ei drwydded yn unol â'r Ddeddf Lles Anifeiliaid.

Gwylanod - cyngor rheoli pla

Description
Cyngor a gwybodaeth i drigolion ar sut i drin gwylanod

Gwyliwch rhag gweithwyr elusen ffug yn mynd o ddrws i ddrws

Description
Rydym yn annog trigolion i fod yn ymwybodol o unigolion yn mynd o ddrws i ddrws, gan esgusodi fel gwirfoddolwyr elusennol. Gall yr unigolion hyn ofyn i chi am roddion neu wybodaeth bersonol arall

Gwyliwch rhag 'wardeniaid anifeiliaid' ffug yn mynd o ddrws i ddrws

Description
Rydym yn annog trigolion i roi gwybod am unigolion amheus yn mynd o ddrws i ddrws, yn ymddwyn fel wardeniaid anifeiliaid y cyngor.
Canfuwyd 13 o dudalennau