Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

A - Y

G

Gall rhai camau syml helpu pobl hŷn i amddiffyn eu hunain rhag troseddau a sgamiau ar-lein

Description
Gyda mwy o bobl hŷn yn defnyddio cyfrifiaduron, tabledi a ffonau clyfar o ganlyniad i'r pandemig Covid-19, mae'n hollbwysig bod pobl hŷn yn cymryd rhai camau syml er mwyn iddyn nhw allu aros yn ddiogel ar-lein.

Gall sgamiau negesydd fod ar gynnydd yn ystod pandemig COVID

Description
Galw i gadw llygad am sgam adnabyddus ar ôl i breswylydd gael ei dargedu at dwyll soffistigedig a elwir yn 'sgam negesydd'.

Gemwaith yn cael ei dynnu oddi ar werth ar ôl i fusnesau fethu â bodloni gofynion marcio

Description
Shared Regulatory Services and the Assay Office have combined forces to check 300 items of jewellery for compliance with hallmarking laws

Gorchymyn i berchennog siop gludfwyd dalu dros £7,000 am droseddau hylendid bwyd

Description
Rat droppings, mouse droppings and accumulations of food debris and fat were found at Sicilian Pizza on Cowbridge Road East

Gorchymyn i gyn-berchennog ar fwyty yn y ddinas i dalu dros £1000 am droseddau hylendid bwyd

Description
Cyn-berchennog bwyty adnabyddus, ar Heol Wellfield, Caerdydd wedi derbyn dirwy sydd dros £1000 am gyfres o droseddau hylendid bwyd.

GRhR yn erlyn SA Brain ar ôl i ddyn ddisgyn a chael anafiadau difrifol

Description
A customer fell through an unlocked cellar door and was left with serious head injuries.

GRhR yn ffurfio partneriaeth Prif Awdurdod gyda darparwr hyfforddiant galwedigaethol cenedlaethol

Description
Shared Regulatory Services has recently agreed a formal partnership with a well-known Cardiff based training company.

Gwahoddir artistiaid tatŵs a thyllwyr corff i fynychu webinar Llywodraeth Cymru

Description
Bydd y webinar yn darparu cyngor a chefnogaeth ymarferol ar yr hyn y mae angen i ymarferwyr ei wneud i ailgychwyn gweithrediadau yn ystod pandemig COVID-19 yn unol â'r canllawiau.

Gwaith to gwael yn arwain at ad-daliad cwsmer Pen-y-bont ar Ogwr

Description
Mae perchennog busnes toi ym Mhen-y-bont ar Ogwr wedi cael dirwy a'i wneud i ad-dalu cwsmer a adawodd o'i boced a chyda to yn gollwng

Gweithdrefnau Glanhau a Diheintio Dyfnach ar gyfer Halogiad Firws

Description
Mae'r risg o haint o COVID-19 yn dilyn halogi'r amgylchedd yn lleihau dros amser. Cymerwch gip ar y cyngor y gallwn ei gynnig ar reoli'r risg o coronafeirws

Gwerthiant o Dan Oed a Nwyddau â Chyfyngiadau Oedran

Description
Gosodir cyfyngiadau oedran ar ystod eang o nwyddau defnyddwyr ar sail iechyd a diogelwch, i sicrhau na chânt eu gwerthu ond i ddefnyddwyr sy'n ddigon hen i'w prynu.

Gwerthodd pedwar busnes yn y Barri gynhyrchion â chyfyngiadau oedran i rai dan 18 oed

Description
Cynhaliodd swyddogion Wasanaethau Rheoliadol a Rennir, gan weithio ar y cyd â Swyddogion o Heddlu De Cymru, ymgyrch gwerthu dan oed yn ardal y Barri yr wythnos diwethaf

Gyrwyr llogi preifat yn cael eu herlyn

Description
Private hire taxi drivers prosecuted
Canfuwyd 13 o dudalennau