Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Dod yn gyfarwydd â’n Partneriaid Prif Awdurdod

Rydym yn falch o gynnig cyngor rheoliadol o safon i ystod eang o bartneriaid, ac rydym o’r farn bod gennym ddull penigamp o ran meithrin y perthnasoedd hyn. Mae pob busnes yn derbyn gwasanaeth unigryw gan gynnwys swyddog dynodedig fel pwynt cyswllt, a chyngor a chanllawiau cynhwysfawr gan swyddogion cymwys.

Ar hyn o bryd, ymhlith ein partneriaid Prif Awdurdod mae:

Cymdeithas Siopau Hwylus (ACS)

acs.org.uk

Association of Convenience Stores logoRydyn ni a’r ACS wedi ymrwymo i gynnig cyngor a chymorth sicr i aelodau’r ACS yng Nghymru, yn yr ardaloedd penodol sydd ynghlwm wrth y bartneriaeth.Mae ACS yn cynrychioli dros 33,500 o siopau, ac yn cefnogi eu haelodau drwy lobïo effeithiol, cynnig cyngor cynhwysfawr a chyfleoedd rhwydweithio arloesol. Prif nod ACS yw lobïo'r Llywodraeth ar y materion hynny sy'n gwneud gwahaniaeth i siopau lleol. Maen nhw’n cynrychioli buddion manwerthwyr ar lawer o faterion, gan gynnwys ardrethi busnes, ynni, rheoliadau, cynllunio, alcohol a llawer mwy.  Yn 2012, aethon nhw â’r lobïo hyn gam ymhellach er mwyn darparu gwybodaeth awdurdodol ynglŷn â’r sector hwylus drwy sawl project ymchwil.Ceir ystod eang o fanwerthwyr siopau hwylus yn aelodau'r ACS, o siopau annibynnol a redir gan deulu a grwpiau symbol i siopau hwylus cadwyn. Mae’r manwerthwyr hyn yn gweithio mewn cymdogaethau, pentrefi, gwerthwyr petrol ac yng nghanol dinasoedd.

BBI Healthcare 

bbihealthcare.com

BBI Healthcare LogoMae BBI Healthcare Ltd yn datblygu, creu a rhannu ystod arloesol o gynnyrch gofal iechyd megis cynhyrchion iechyd i fenywod, cynhyrchion egni a threulio bwyd a llawer o ychwanegiadau bwyd i farchnadoedd cwsmeriaid, manwerthu, gweithwyr proffesiynol iechyd ac allforio. Lleolir y Brif Swyddfa a’r man rhannu ym Mhencoed, a cheir safle cynhyrchu yn Sweden! Caiff eu cynhyrchion eu gwerthu mewn dros 55 o wledydd ac mae’n cynnwys gwerthu mewn siopau manwerthu, ar y we, dros y cownter ac mae rhai ohonynt ar gael ar bresgripsiwn. 

Cardiff Sports Nutrition 

cardiffsportsnutrition.co.uk 

Cardiff Sports Nutrition logoSefydlwyd Cardiff Sports Nutrition Ltd ym mis Ionawr 2007 gan Marc James Robinson yn dilyn ei yrfa academaidd mewn Ffarmacoleg a Gwyddoniaeth Chwaraeon. Mae’r cwmni’n masnachu fel manwerthwr maeth chwaraeon a bwyd iachus ar safle yn ardal Whitchurch Road, Caerdydd. Ynghyd â’r siop, mae’r Cwmni wedi sefydlu gwefan yn gwerthu cynnyrch ar-lein ledled y DU.Mae’r siop a’r wefan wedi parhau i weld lefelau uchel o dwf o ran gwerthu dros y 9 mlynedd diwethaf, ac mae hyn wedi'i atgyfnerthu gan y ffaith bod mwy o staff yn cael eu cyflogi. Erbyn hyn, mae 10 cyflogai llawn amser yn cynnig gwasanaeth cwsmer a chyngor ar yr ystod gynyddol o gynnyrch sydd wedi ehangu i fwyd iachus. Mae ystod eang o gynnyrch/brandiau maeth chwaraeon ar werth yn y busnes bellach, ac mae'n cynnig cyngor am ddim i gwsmeriaid. 

Dunraven Manufacturing Limited 

dunravenwindows.com

Dunraven Manufacturing logoCynhyrchwr a gosodwr ystod o gynnyrch ffenestri dwbl yw Dunraven Manufacturing Limited (masnachu fel Dunraven Windows). Ymhlith y cynnyrch y maen nhw'n ei osod mae ffenestri uPVC, drysau, ystafelloedd gwydr a thai gwydr moethus penigamp, cynnyrch crib toeau, drysau modurdai a thoeau gwastad PVC.Mae ei brif swyddfa yn Y Pîl, Pen-y-bont ar Ogwr ac mae ganddo 3000 o gwsmeriaid y flwyddyn ledled de a chanolbarth Cymru, a hefyd yn ne-orllewin Lloegr. Dyma un o’r cwmnïau mwyaf o’i fath yn yr ardal.Mae Dunraven Windows yn falch o'i gydrannau o safon, integreiddiad llawn o gyfleusterau mewnol ac mae'n dal i dyfu ar ôl dros 35 mlynedd yn y busnes.

Falcon Installations Limited

falconinstallations.co.uk 

Falcon InstallationsMae Falcon Installations Limited yn gwmni teuluol sy’n cynnig amrywiaeth o ffenestri uPVC, drysau, ystafelloedd gwydr, pyrth a chynhyrchion llinell to.Fe’i sefydlwyd yn 1990 ac mae wedi tyfu o dîm â dau weithiwr i gwmni gwella cartrefi llwyddiannus gyda phencadlys ym Mhen-y-bont ac ystafell ddangos sydd newydd agor yn Nhonysguboriau, Rhondda Cynon Taf.  Mae gan y cwmni gwsmeriaid o Abertawe yn y gorllewin i Gasnewydd yn y dwyrain, wrth iddo barhau i ehangu ei nwyddau a gwasanaethau i gwsmeriaid trwy gynnig gwydr triphlyg a thoeau twym yn rhan o’i gynhyrchion.

Filco Supermarkets Ltd

filco.co.uk

Mae Filco Supermarkets Limited yn gadwyn fwydydd annibynnol gyda phencadlys yn Llanilltud Fawr, Bro Morgannwg. Filco Supermarkets Ltd logoMae’n fusnes teuluol a sefydlwyd dros 70 o flynyddoedd yn ôl, ac mae bellach yn cyflogi dros 300 o bobl mewn deg siop mewn pedwar ardal awdurdod lleol (Bro Morgannwg, Pen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot a Rhondda Cynon Taf).  Mae Filco yn cynnig amrywiaeth eang o gynhyrchion o ffrwythau ffres a llysiau i gig lleol, ac mae gan nifer o’r siopau mwy gownter cigydd.


Heatforce (Wales) Ltd 

heatforce.co.uk 

Heatforce logoSefydlwyd Heatforce gan y Prif Swyddog Gweithredol, Paul Maddocks. Sefydlodd Paul y cwmni dros 35 mlynedd yn ôl fel unig fasnachwr yn cyflenwi ac yn gosod systemau gwres canolog. Erbyn hyn, mae Heatforce yn cyflogi 90 o bobl ac yn gweithredu yn Siop Arddangos a swyddfa Caerdydd, ynghyd ag yn y Siop Arddangos Ynni Adnewyddadwy yn Radur. Maent hefyd yn cyflenwi cynnyrch a gwasanaethau i dai cwsmeriaid ledled De Cymru. Eu prif fusnes yw gwres canolog. Maen nhw’n cyflenwi, gosod, gwasanaethu, trwsio a chynnal amrywiaeth o wahanol fathau o foeleri a systemau gwresogi. Dros y blynyddoedd, maent wedi symud ymlaen ac maen nhw bellach yn arbenigo mewn cynnyrch eraill. Maent bellach yn cyflenwi ac yn gosod tanau, llefydd tân, ffyrnau, ystafelloedd ymolchi a thechnolegau adnewyddadwy. Maent yn osodwyr achrededig boileri Worcester, ac yn cynnig ystod o opsiynau cyllid i’w cwsmeriaid.

 

Just Perfect Catering Cyf 

justperfectcatering.co.uk 

Just Perfect Catering logoMae prif swyddfa Just Perfect Catering Cyf ym Mhen-y-bont ar Ogwr, a cafodd ei sefydlu gan ŵr a gwraig, sef David a Louise Owens, yn 2009. Erbyn hyn, maent yn cyflogi dros 100 o bobl ac yn cynnig gwasanaethau arlwyo i filoedd o ymwelwyr mewn llawer o atyniadau prysur, megis y Lido Cenedlaethol Cymru ym Mhontypridd a’r Grand Pavilion ym Mhorthcawl. Mae’r cwmni’n cynnig gwasanaethau arlwyo mewn cartrefi gofal preswyl ac ar gyfer cannoedd o gyflogeion yn swyddfeydd cwmni yswiriant mawr yng Nghasnewydd, gan hefyd gynnig datrysiadau arlwyo megis bariau coffi a deli, digwyddiadau arbennig a gwasanaethau ymgynghori arlwyo.

 

Nathaniel Car Sales Limited 

nathanielcars.co.uk

Nathaniel Car Sales logoSefydlwyd Nathaniel Car Sales Limited dros 30 mlynedd yn ôl ac maent yn gwerthu ystod eang o geir newydd a cheir ail law ynghyd â chynnig gwasanaethu ceir, MOT a gwasanaethau trwsio ceir i gwsmeriaid unigol a busnesau. Lleolir y busnes ym Mhen-y-bont ar Ogwr, ac mae ganddynt lawer o gleientiaid ledled de a gorllewin Cymru, ond maent hefyd yn gwerthu cerbydau o bell sy'n golygu gwerthu i gwsmeriaid ledled y DU. Mae Nathaniel Cars Sales Limited yn werthwr masnachfraint sy'n cynnig pob gwasanaeth a geir gan brif werthwyr ceir megis opsiynau talu misol, Motability a chynhyrchion yswiriant.


Royal Voluntary Service 

royalvoluntaryservice.org.uk

Royal Voluntary Service logoSefydlwyd RVS gyntaf yn 1938 er mwyn cefnogi ymdrech y rhyfel drwy wirfoddoli. Mae'r sefydliad dal i weithredu hyd heddiw, gan fynd i’r afael dros y degawdau â’r holl argyfyngau cymdeithasol yn ystod y cyfnod. Dros y blynyddoedd, mae gwaith yr elusen wedi bod yn amrywiol, ond yn ddiweddar mae wedi canolbwyntio ar helpu pobl hŷn i fyw bywydau annibynnol ac i fyw eu bywydau i’r eithaf. Yn 2014-15, roedd yn falch o gysylltu â phobl hŷn 1.7m o weithiau a threuliodd ei wirfoddolwyr amser oedd gyfwerth â 1,079 o flynyddoedd o'u hamser yn helpu i gyflenwi gwasanaethau.  Cyflenwodd 1.6m o Brydau ar Glud, 110,000 o lyfrau ac aeth ar 87,000 o deithiau i helpu pobl i gael allan o’r tŷ. Mae ganddo 68 o hybiau cymunedol actif, 486 o weithgareddau mewn canolfannau cymunedol a chlybiau cinio ac oddeutu 440 o gaffis, gwasanaethau troli a siopau mewn ysbytai GIG.

Sloane Home Limited 

sloanehome.co.uk

Sloane Home Ltd logoMae Sloane Home Ltd yn cynhyrchu Lone Stag Spirits, sef detholiad penigamp o wirod unigryw a wnaed â llaw yng nghartref y Cyfarwyddwr yng Nghymru. Mae ganddynt hefyd ychydig o gynhyrchion unigryw eraill, megis canhwyllau a wnaed â llaw mewn melin fychan yng nghanol Cymru. Maent yn gwerthu’r cynhyrchion alcohol mewn digwyddiadau trwyddedig, mewn basgedi corfforaethol ac yn cyflenwi ychydig i fariau, bwytai a gwestyau. Maent yn ymdrîn yn bennaf â chontractau busnes i fusnes ar gyfer cyflenwi basgedi o nwyddau, ond maent hefyd yn gwerthu ychydig o gynhyrchion i gwsmeriaid ledled y DU drwy’r wefan. Mae’r busnes yn newydd ac yn bwriadu ehangu.

 Vydex Corporation Limited

vydex.co.uk

Vydex Corporation Limited logoMae Vydex Corporation Limited yn wneuthurwr profiadol o ategion iechyd a chwaraeon gan gynnwys powderi protein, diodydd chwaraeon, tabledi a phils. Mae’r cwmni a sefydlwyd yn 1988 yn creu cynhyrchion arloesol ar gyfer maeth chwaraeon a pherfformiad, lles cyffredinol, rheoli pwysau a gofynion dietau arbenigol. Gyda phencadlys yng Nghaerdydd, mae’r cwmni bellach yn gweithredu’n fyd-eang, ac yn dal achrediadau gan Gonsortiwm Manwerthu Prydain, ISO a GMP. Busnesau eraill yn hytrach na chwsmeriaid unigol yw’r rhan fwyaf o gwsmeriaid y cwmni. Fel gwneuthurwr contract, mae Vydex yn creu cynhyrchion ac yn dylunio labeli ar ran nifer o gleientiaid ledled y DU a thu hwnt. 

Oes gennych ddiddordeb ffurfio Partneriaeth Prif Awdurdod gyda ni?

Os oes diddordeb gennych mewn datblygu partneriaeth gyda’r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir, neu er mwyn trafod y cynllun ymhellach, cysylltwch â ni:

  • 0300 1236696

 

  • businessadvice-srswales@valeofglamorgan.gov.uk