Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Dod yn gyfarwydd â’n Partneriaid Prif Awdurdod

Rydym yn falch o gynnig cyngor rheoliadol o safon i ystod eang o bartneriaid, ac rydym o’r farn bod gennym ddull penigamp o ran meithrin y perthnasoedd hyn.

Mae pob busnes yn derbyn gwasanaeth unigryw gan gynnwys swyddog dynodedig fel pwynt cyswllt, a chyngor a chanllawiau cynhwysfawr gan swyddogion cymwys. Ar hyn o bryd, ymhlith ein partneriaid Prif Awdurdod mae:

Access Training (Wales) Ltd

Mae Access Training (Wales) Ltd yn darparu ystod gynhwysfawr o gyrsiau achrededig ar gyfer unigolion sydd am ddod ynAccess Training logo grefftwyr proffesiynol, gan gynnwys gosodwyr cegin, peirianwyr Gas Safe a thrydanwyr medrus.

Gyda'i brif swyddfa yn Ystâd Ddiwydiannol Llandough ym Mro Morgannwg mae gan y cwmni gysylltiadau cryf o fewn y diwydiant sy'n rhoi cyfle i'w gleientiaid wneud y gorau o'u buddsoddiad.

 

Cymdeithas Siopau Hwylus (ACS)

Association of Convenience Stores logoRydyn ni a’r ACS wedi ymrwymo i gynnig cyngor a chymorth sicr i aelodau’r ACS yng Nghymru, yn yr ardaloedd penodol sydd ynghlwm wrth y bartneriaeth.Mae ACS yn cynrychioli dros 33,500 o siopau, ac yn cefnogi eu haelodau drwy lobïo effeithiol, cynnig cyngor cynhwysfawr a chyfleoedd rhwydweithio arloesol. Prif nod ACS yw lobïo'r Llywodraeth ar y materion hynny sy'n gwneud gwahaniaeth i siopau lleol. Maen nhw’n cynrychioli buddion manwerthwyr ar lawer o faterion, gan gynnwys ardrethi busnes, ynni, rheoliadau, cynllunio, alcohol a llawer mwy.  Yn 2012, aethon nhw â’r lobïo hyn gam ymhellach er mwyn darparu gwybodaeth awdurdodol ynglŷn â’r sector hwylus drwy sawl project ymchwil.Ceir ystod eang o fanwerthwyr siopau hwylus yn aelodau'r ACS, o siopau annibynnol a redir gan deulu a grwpiau symbol i siopau hwylus cadwyn. Mae’r manwerthwyr hyn yn gweithio mewn cymdogaethau, pentrefi, gwerthwyr petrol ac yng nghanol dinasoedd.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro yw un o'r sefydliadau GIG mwyaf yng Nghymru, sy'n cyflogi mwy na 14,000 o staff ac ynCardiff Vale UHB logo gwasanaethu gwasanaethau iechyd i boblogaeth o fwy na 400,000 o bobl sy'n byw yng Nghaerdydd a Dyffryn Morgannwg. Mae'r sefydliad yn gwasanaethu poblogaeth ehangach ledled De a Chanolbarth Cymru ar gyfer ystod o arbenigeddau, tra hefyd yn hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o weithwyr gofal iechyd proffesiynol.

BBI Healthcare 

BBI Healthcare LogoMae BBI Healthcare Ltd yn datblygu, creu a rhannu ystod arloesol o gynnyrch gofal iechyd megis cynhyrchion iechyd i fenywod, cynhyrchion egni a threulio bwyd a llawer o ychwanegiadau bwyd i farchnadoedd cwsmeriaid, manwerthu, gweithwyr proffesiynol iechyd ac allforio. Lleolir y Brif Swyddfa a’r man rhannu ym Mhencoed, a cheir safle cynhyrchu yn Sweden! Caiff eu cynhyrchion eu gwerthu mewn dros 55 o wledydd ac mae’n cynnwys gwerthu mewn siopau manwerthu, ar y we, dros y cownter ac mae rhai ohonynt ar gael ar bresgripsiwn. 

Bravura Foods Limited

Bravura FoodsMae Bravura Foods Ltd yn cynnig gwasanaeth gwerthu, marchnata a dosbarthu llawn ar gyfer cynhyrchion Nwyddau Defnyddwyr sy'n Symud yn Gyflym. Mae gan y cwmni dros 50 mlynedd o brofiad yn ei uwch dîm rheoli, ac mae ganddyn nhw nod gor-redol o fewnforio a dosbarthu cynhyrchion bwyd unigryw o farchnadoedd tramor er mwyn dod â blas, lliw, amrywiaeth ac angerdd rhyngwladol i farchnad y DU. Mae Bravura Foods hefyd wedi ymrwymo i ddatblygu ei ystod ei hun o gynhyrchion iach a chyfrifol ar gyfer marchnad y DU

Dunraven Manufacturing Limited 

Dunraven Manufacturing logoCynhyrchwr a gosodwr ystod o gynnyrch ffenestri dwbl yw Dunraven Manufacturing Limited (masnachu fel Dunraven Windows). Ymhlith y cynnyrch y maen nhw'n ei osod mae ffenestri uPVC, drysau, ystafelloedd gwydr a thai gwydr moethus penigamp, cynnyrch crib toeau, drysau modurdai a thoeau gwastad PVC.Mae ei brif swyddfa yn Y Pîl, Pen-y-bont ar Ogwr ac mae ganddo 3000 o gwsmeriaid y flwyddyn ledled de a chanolbarth Cymru, a hefyd yn ne-orllewin Lloegr. Dyma un o’r cwmnïau mwyaf o’i fath yn yr ardal.Mae Dunraven Windows yn falch o'i gydrannau o safon, integreiddiad llawn o gyfleusterau mewnol ac mae'n dal i dyfu ar ôl dros 35 mlynedd yn y busnes.

Essilor UK & Ireland

Essilor UK logoEssilor UK & Ireland yw prif wneuthurwr a dosbarthwr cyfanwerth lensys optegol yn y Deyrnas Unedig. Yn gweithredu mewn tua 100 o wledydd, mae'r cwmni'n cyflogi tua 400 o bobl yn y DU ac mae ganddo ei brif swyddfa yn Thornbury, ger Bryste. Mae'n cyflenwi nifer fawr o optegwyr ledled y DU ac Iwerddon, ac mae wedi datblygu rhai o'r offer arwyneb lensys mwyaf diweddar yn y byd. 

Mae Essilor yn gyfrifol am greu'r lens Varilux, varifocal cyntaf y byd, a ddyfeisiwyd ym 1959. Ers hynny mae dros 200 miliwn o lensys Varilux wedi'u cynhyrchu ledled y byd.

Falcon Installations Limited

Falcon InstallationsMae Falcon Installations Limited yn gwmni teuluol sy’n cynnig amrywiaeth o ffenestri uPVC, drysau, ystafelloedd gwydr, pyrth a chynhyrchion llinell to.Fe’i sefydlwyd yn 1990 ac mae wedi tyfu o dîm â dau weithiwr i gwmni gwella cartrefi llwyddiannus gyda phencadlys ym Mhen-y-bont ac ystafell ddangos sydd newydd agor yn Nhonysguboriau, Rhondda Cynon Taf.  Mae gan y cwmni gwsmeriaid o Abertawe yn y gorllewin i Gasnewydd yn y dwyrain, wrth iddo barhau i ehangu ei nwyddau a gwasanaethau i gwsmeriaid trwy gynnig gwydr triphlyg a thoeau twym yn rhan o’i gynhyrchion.

Filco Supermarkets Ltd

Mae Filco Supermarkets Limited yn gadwyn fwydydd annibynnol gyda phencadlys yn Llanilltud Fawr, Bro Morgannwg. Filco Supermarkets Ltd logoMae’n fusnes teuluol a sefydlwyd dros 70 o flynyddoedd yn ôl, ac mae bellach yn cyflogi dros 300 o bobl mewn deg siop mewn pedwar ardal awdurdod lleol (Bro Morgannwg, Pen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot a Rhondda Cynon Taf).  Mae Filco yn cynnig amrywiaeth eang o gynhyrchion o ffrwythau ffres a llysiau i gig lleol, ac mae gan nifer o’r siopau mwy gownter cigydd.

Hallmark Care Homes


hallmark-care-homes-squarelogoMae Hallmark Care Homes yn ddarparwr cartrefi gofal sy'n darparu gwasanaethau gofal nyrsio, preswyl a dementia i bobl hŷn. Ar hyn o bryd mae gan y cwmni wyth cartref gofal yng Nghymru.  

Gweledigaeth y cwmni yw “cael ei gydnabod fel y prif ddarparwr gofal o ansawdd uchel sy'n canolbwyntio ar berthynas i'r holl breswylwyr”, trwy recriwtio, hyfforddi a chadw aelodau tîm o ansawdd uchel sydd wedi ymrwymo i gefnogi'r busnes i gyflawni eu nodau a'u hamcanion ac i ddarparu iechyd a gofal cymdeithasol o'r ansawdd uchaf i bobl sy'n defnyddio ein gwasanaethau.

HC-One Cyf

Ffurfiwyd HC-One, y Kind Care Company yn 2011. Nod y cwmni yw bod y cartref gofal dewis cyntaf ym mhob hc-one-logocymuned ar gyfer unigolion sy'n chwilio am y gofal a'r gefnogaeth orau un, ac ar gyfer gweithwyr sy'n edrych i ddatblygu gyrfa tymor hir sy'n cyflwyno'r gofal o'r ansawdd uchaf i unigolion. Yn un o weithredwyr gofal mwyaf y DU gyda dros 300 o gartrefi gofal, mae HC One yn darparu gwasanaeth gofal sy'n cwmpasu dementia, nyrsio, gofal preswyl ac arbenigol.

Heatforce (Wales) Ltd 

Heatforce logoMae Heatforce yn cyflogi 90 o bobl ac yn gweithredu yn Siop Arddangos a swyddfa Caerdydd, ynghyd ag yn y Siop Arddangos Ynni Adnewyddadwy yn Radur. Maent hefyd yn cyflenwi cynnyrch a gwasanaethau i dai cwsmeriaid ledled De Cymru. Eu prif fusnes yw gwres canolog. Maen nhw’n cyflenwi, gosod, gwasanaethu, trwsio a chynnal amrywiaeth o wahanol fathau o foeleri a systemau gwresogi. Dros y blynyddoedd, maent wedi symud ymlaen ac maen nhw bellach yn arbenigo mewn cynnyrch eraill. Maent bellach yn cyflenwi ac yn gosod tanau, llefydd tân, ffyrnau, ystafelloedd ymolchi a thechnolegau adnewyddadwy. Maent yn osodwyr achrededig boileri Worcester, ac yn cynnig ystod o opsiynau cyllid i’w cwsmeriaid. 

Just Perfect Catering Cyf 

Just Perfect Catering logoMae prif swyddfa Just Perfect Catering ym Mhen-y-bont ar Ogwr, a cafodd ei sefydlu gan ŵr a gwraig, sef David a Louise Owens, yn 2009. Erbyn hyn, maent yn cyflogi dros 100 o bobl ac yn cynnig gwasanaethau arlwyo i filoedd o ymwelwyr mewn llawer o atyniadau prysur, megis y Lido Cenedlaethol Cymru ym Mhontypridd a’r Grand Pavilion ym Mhorthcawl. Mae’r cwmni’n cynnig gwasanaethau arlwyo mewn cartrefi gofal preswyl ac ar gyfer cannoedd o gyflogeion yn swyddfeydd cwmni yswiriant mawr yng Nghasnewydd, gan hefyd gynnig datrysiadau arlwyo megis bariau coffi a deli, digwyddiadau arbennig a gwasanaethau ymgynghori arlwyo.

Marston's

Mae Marston’s yn weithredwr blaenllaw yn y DU ar ôl bod yn rhan o dirwedd tafarndai Prydain ers dros 180 o flynyddoedd, rydym wediMarstons 2 tyfu o fod yn fusnes teuluol lleol Marstons 2 i fod yn PLC gyda 1,400 o dafarndai a thua 11,000 o weithwyr sydd wedi helpu i lunio’r cwmni y maent heddiw.

Mae Marston's yn weithredwr tafarn â ffocws, gyda diwylliant sy'n gosod gwesteion wrth galon popeth a wnânt.

Mitchells & Butlers plc

Mitchells Butlers logoWedi'i sefydlu ym 1898, mae Mitchells & Butlers yn un o'r gweithredwyr mwyaf o amgylch 1,700 o fwytai, tafarndai a bariau yn y DU, gan ddarparu dewis eang o brofiadau bwyta ac yfed allan trwy frandiau adnabyddus. Mae'r cwmni'n ymfalchïo mewn arloesi, gwrando ar adborth cwsmeriaid a sicrhau mai eu staff angerddol yw'r rhai sydd wedi'u hyfforddi orau yn y diwydiant. Mae brandiau'r cwmni'n cynnwys Harvester, Millers & Carter, Toby Carvery, Vintage Inns, O'Niells, Browns a All Bar One.

Nathaniel Car Sales Limited 

Nathaniel Car Sales logoMae Nathaniel Car Sales yn gwerthu ystod eang o geir newydd a cheir ail law ynghyd â chynnig gwasanaethu ceir, MOT a gwasanaethau trwsio ceir i gwsmeriaid unigol a busnesau. Lleolir y busnes ym Mhen-y-bont ar Ogwr, ac mae ganddynt lawer o gleientiaid ledled de a gorllewin Cymru, ond maent hefyd yn gwerthu cerbydau o bell sy'n golygu gwerthu i gwsmeriaid ledled y DU. Mae Nathaniel Cars Sales Limited yn werthwr masnachfraint sy'n cynnig pob gwasanaeth a geir gan brif werthwyr ceir megis opsiynau talu misol, Motability a chynhyrchion yswiriant.

PJ & RP Best (yn masnachu fel Brutons the Bakers)

Brutons logo 2019Sefydlwyd Brutons the Bakers yng Nghaerdydd ym 1898, gan Harry Windsor Bruton. Gwelodd y becws bedair cenhedlaeth o’r teulu ‘Bruton’ wrth y llyw cyn ymddeol yn 2002 a welodd y teulu ‘Gorau’ yn cymryd y busnes drosodd. 

Mae'r cwmni'n parhau i gael ei redeg fel busnes teuluol annibynnol. Mae Brutons yn cynnig cyflenwad rheolaidd o nwyddau cyfanwerthol i arlwywyr lleol, caffis, bariau rhyngosod a chartrefi preswyl. Mae gan Brutons sawl adeilad ledled Caerdydd a Dyffryn Morgannwg, gyda'i brif swyddfa yn Grangetown.


Royal Voluntary Service 

Royal Voluntary Service logoSefydlwyd RVS gyntaf yn 1938 er mwyn cefnogi ymdrech y rhyfel drwy wirfoddoli. Dros y blynyddoedd, mae gwaith yr elusen wedi bod yn amrywiol, ond yn ddiweddar mae wedi canolbwyntio ar helpu pobl hŷn i fyw bywydau annibynnol ac i fyw eu bywydau i’r eithaf. Yn 2014-15, roedd yn falch o gysylltu â phobl hŷn 1.7m o weithiau a threuliodd ei wirfoddolwyr amser oedd gyfwerth â 1,079 o flynyddoedd o'u hamser yn helpu i gyflenwi gwasanaethau.  Cyflenwodd 1.6m o Brydau ar Glud ac aeth ar 87,000 o deithiau i helpu pobl allan o’r tŷ. Mae ganddo 68 o hybiau cymunedol actif, 486 o weithgareddau mewn canolfannau cymunedol a chlybiau cinio ac oddeutu 440 o gaffis, gwasanaethau troli a siopau mewn ysbytai GIG.

Sainsbury's Supermarkets Ltd

sainsburysMae Sainsbury's yn un o fanwerthwyr bwyd premiwm mwyaf y DU sy'n gweithredu o tua 600 o archfarchnadoedd ac 800 o leoliadau siopau cyfleus. Gweledigaeth y cwmni yw bod y manwerthwr mwyaf dibynadwy, lle mae pobl wrth eu bodd yn gweithio a siopa a thrwy roi eu cwsmeriaid wrth galon popeth a wnânt. Mae SRS yn darparu cyngor i Sainsbury's ar faterion datganoledig Cymru, ac yn gweithio mewn partneriaeth â chydweithwyr yng Nghyngor Dosbarth Cherwell i gyflwyno'r cyngor hwn.

Sloane Home Limited 

Sloane Home Ltd logoMae Sloane Home Ltd yn cynhyrchu Lone Stag Spirits, sef detholiad penigamp o wirod unigryw a wnaed â llaw yng nghartref y Cyfarwyddwr yng Nghymru. Mae ganddynt hefyd ychydig o gynhyrchion unigryw eraill, megis canhwyllau a wnaed â llaw mewn melin fychan yng nghanol Cymru. Maent yn gwerthu’r cynhyrchion alcohol mewn digwyddiadau trwyddedig, mewn basgedi corfforaethol ac yn cyflenwi ychydig i fariau, bwytai a gwestyau. Maent yn ymdrîn yn bennaf â chontractau busnes i fusnes ar gyfer cyflenwi basgedi o nwyddau, ond maent hefyd yn gwerthu ychydig o gynhyrchion i gwsmeriaid ledled y DU drwy’r wefan. Mae’r busnes yn newydd ac yn bwriadu ehangu.

Tesco Stores Limited

Tesco_LogoPenderfynodd Tesco a GRhR ffurfio partneriaeth a fyddai’n cynnwys gweithio ar y cyd â Chyngor Bwrdeistref Luton a Chyngor Sir Hertfordshire i greu cyngor sicr ar faterion Safonau Iechyd a Masnach yr Amgylchedd. Fel yr archfarchnad fwyaf yn y DU, ac un o brif fanwerthwyr y byd, mae Tesco wedi ymrwymo i ddarparu'r safonau uchaf posibl i'w gwsmeriaid. Gyda channoedd o siopau yng Nghymru, mae SRS yn cysylltu rhwng awdurdodau lleol yng Nghymru a phrif swyddfa Tesco ar faterion rheoleiddio ac atgyfeiriadau.

Vale of Glamorgan Hotel Ltd

Yn swatio mewn mwy na dros 650 erw o gefn gwlad Cymru mae Cyrchfan y Fro yn cynnwys gwesty 143 ystafell wely ac mae ganddo 2Vale Resort logo gwrs golff pencampwriaeth, sba fwyaf Cymru, bwyty arobryn a chyfleusterau chwaraeon eithriadol - gan ei wneud yn un o golff mwyaf dymunol y DU. a chyrchfannau egwyl hamdden.

Mae'r cwmni'n derbyn cyngor gan SRS ar faterion diogelwch bwyd, iechyd a diogelwch a safonau masnachu.

Vydex Corporation Limited

Vydex Corporation Limited logoMae Vydex Corporation Limited yn wneuthurwr profiadol o ategion iechyd a chwaraeon gan gynnwys powderi protein, diodydd chwaraeon, tabledi a phils. Mae’r cwmni yn creu cynhyrchion arloesol ar gyfer maeth chwaraeon a pherfformiad, lles cyffredinol, rheoli pwysau a gofynion dietau arbenigol. Gyda phencadlys yng Nghaerdydd, mae’r cwmni bellach yn gweithredu’n fyd-eang, ac yn dal achrediadau gan Gonsortiwm Manwerthu Prydain, ISO a GMP.  Fel gwneuthurwr contract, mae Vydex yn creu cynhyrchion ac yn dylunio labeli ar ran nifer o gleientiaid ledled y DU a thu hwnt. 

Waitrose Ltd

waitrose-logoMae Waitrose Ltd yn frand o archfarchnadoedd Prydeinig, sy'n gwerthu nwyddau fel rhan o fanwerthwr mwyaf Prydain sy'n eiddo i weithwyr, Partneriaeth Waitrose. Mae ei brif swyddfeydd yn Bracknell a Victoria. Mae gan Waiitrose dros 300 o siopau ledled y DU gan gynnwys mwy na 60 o siopau cyfleustra "Waitrose bach".

Ni yw partner Prif Awdurdod Waitrose Ltd yng Nghymru, gan weithio'n agos gyda'n cydweithwyr yng Nghyngor Bracknell Forest a Chyngor Sir Surrey i ddarparu cyngor Prif Awdurdod ar faterion datganoledig a meysydd polisi Llywodraeth Cymru.

Wild Water Group

Wild Water logoMae Water Group yn brif ddarparwr gwasanaethau warysau a dosbarthu pwrpasol dan reolaeth tymheredd. Nod y cwmni yw darparu’r lefel uchaf o wasanaeth a chefnogaeth broffesiynol, ar gyfer storio amgylchynol wedi’i oeri neu wedi’i rewi, rhewi chwyth, cludo neu ddosbarthu ymlaen, fel sy’n ofynnol gan anghenion busnes eu cwsmeriaid. Gall hyn amrywio o ddanfoniadau “mewn pryd” i drin nwyddau wedi'u hamserlennu a'u hanfon ymlaen.

Oes gennych ddiddordeb ffurfio Partneriaeth Prif Awdurdod gyda ni?

Os oes diddordeb gennych mewn datblygu partneriaeth gyda’r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir, neu er mwyn trafod y cynllun ymhellach, cysylltwch â ni:

  • 0300 1236696
  • businessadvice-srswales@valeofglamorgan.gov.uk