Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Dod yn gyfarwydd â’n Partneriaid Prif Awdurdod

Rydym yn falch o gynnig cyngor rheoliadol o safon i ystod eang o bartneriaid, ac rydym o’r farn bod gennym ddull penigamp o ran meithrin y perthnasoedd hyn.

Mae pob busnes yn derbyn gwasanaeth unigryw gan gynnwys swyddog dynodedig fel pwynt cyswllt, a chyngor a chanllawiau cynhwysfawr gan swyddogion cymwys. Ar hyn o bryd, ymhlith ein partneriaid Prif Awdurdod mae:

Cymdeithas Siopau Hwylus (ACS)

acs.org.uk

Association of Convenience Stores logoRydyn ni a’r ACS wedi ymrwymo i gynnig cyngor a chymorth sicr i aelodau’r ACS yng Nghymru, yn yr ardaloedd penodol sydd ynghlwm wrth y bartneriaeth.Mae ACS yn cynrychioli dros 33,500 o siopau, ac yn cefnogi eu haelodau drwy lobïo effeithiol, cynnig cyngor cynhwysfawr a chyfleoedd rhwydweithio arloesol. Prif nod ACS yw lobïo'r Llywodraeth ar y materion hynny sy'n gwneud gwahaniaeth i siopau lleol. Maen nhw’n cynrychioli buddion manwerthwyr ar lawer o faterion, gan gynnwys ardrethi busnes, ynni, rheoliadau, cynllunio, alcohol a llawer mwy.  Yn 2012, aethon nhw â’r lobïo hyn gam ymhellach er mwyn darparu gwybodaeth awdurdodol ynglŷn â’r sector hwylus drwy sawl project ymchwil.Ceir ystod eang o fanwerthwyr siopau hwylus yn aelodau'r ACS, o siopau annibynnol a redir gan deulu a grwpiau symbol i siopau hwylus cadwyn. Mae’r manwerthwyr hyn yn gweithio mewn cymdogaethau, pentrefi, gwerthwyr petrol ac yng nghanol dinasoedd.

BBI Healthcare 

BBI Healthcare LogoMae BBI Healthcare Ltd yn datblygu, creu a rhannu ystod arloesol o gynnyrch gofal iechyd megis cynhyrchion iechyd i fenywod, cynhyrchion egni a threulio bwyd a llawer o ychwanegiadau bwyd i farchnadoedd cwsmeriaid, manwerthu, gweithwyr proffesiynol iechyd ac allforio. Lleolir y Brif Swyddfa a’r man rhannu ym Mhencoed, a cheir safle cynhyrchu yn Sweden! Caiff eu cynhyrchion eu gwerthu mewn dros 55 o wledydd ac mae’n cynnwys gwerthu mewn siopau manwerthu, ar y we, dros y cownter ac mae rhai ohonynt ar gael ar bresgripsiwn. 

Bravura Foods Limited

Bravura FoodsMae Bravura Foods Ltd yn cynnig gwasanaeth gwerthu, marchnata a dosbarthu llawn ar gyfer cynhyrchion Nwyddau Defnyddwyr sy'n Symud yn Gyflym. Mae gan y cwmni dros 50 mlynedd o brofiad yn ei uwch dîm rheoli, ac mae ganddyn nhw nod gor-redol o fewnforio a dosbarthu cynhyrchion bwyd unigryw o farchnadoedd tramor er mwyn dod â blas, lliw, amrywiaeth ac angerdd rhyngwladol i farchnad y DU. Mae Bravura Foods hefyd wedi ymrwymo i ddatblygu ei ystod ei hun o gynhyrchion iach a chyfrifol ar gyfer marchnad y DU

Dunraven Manufacturing Limited 

Dunraven Manufacturing logoCynhyrchwr a gosodwr ystod o gynnyrch ffenestri dwbl yw Dunraven Manufacturing Limited (masnachu fel Dunraven Windows). Ymhlith y cynnyrch y maen nhw'n ei osod mae ffenestri uPVC, drysau, ystafelloedd gwydr a thai gwydr moethus penigamp, cynnyrch crib toeau, drysau modurdai a thoeau gwastad PVC.Mae ei brif swyddfa yn Y Pîl, Pen-y-bont ar Ogwr ac mae ganddo 3000 o gwsmeriaid y flwyddyn ledled de a chanolbarth Cymru, a hefyd yn ne-orllewin Lloegr. Dyma un o’r cwmnïau mwyaf o’i fath yn yr ardal.Mae Dunraven Windows yn falch o'i gydrannau o safon, integreiddiad llawn o gyfleusterau mewnol ac mae'n dal i dyfu ar ôl dros 35 mlynedd yn y busnes.

Essilor UK & Ireland

Essilor UK logoEssilor UK & Ireland yw prif wneuthurwr a dosbarthwr cyfanwerth lensys optegol yn y Deyrnas Unedig. Yn gweithredu mewn tua 100 o wledydd, mae'r cwmni'n cyflogi tua 400 o bobl yn y DU ac mae ganddo ei brif swyddfa yn Thornbury, ger Bryste. Mae'n cyflenwi nifer fawr o optegwyr ledled y DU ac Iwerddon, ac mae wedi datblygu rhai o'r offer arwyneb lensys mwyaf diweddar yn y byd. 

Mae Essilor yn gyfrifol am greu'r lens Varilux, varifocal cyntaf y byd, a ddyfeisiwyd ym 1959. Ers hynny mae dros 200 miliwn o lensys Varilux wedi'u cynhyrchu ledled y byd.

 

Falcon Installations Limited

Falcon InstallationsMae Falcon Installations Limited yn gwmni teuluol sy’n cynnig amrywiaeth o ffenestri uPVC, drysau, ystafelloedd gwydr, pyrth a chynhyrchion llinell to.Fe’i sefydlwyd yn 1990 ac mae wedi tyfu o dîm â dau weithiwr i gwmni gwella cartrefi llwyddiannus gyda phencadlys ym Mhen-y-bont ac ystafell ddangos sydd newydd agor yn Nhonysguboriau, Rhondda Cynon Taf.  Mae gan y cwmni gwsmeriaid o Abertawe yn y gorllewin i Gasnewydd yn y dwyrain, wrth iddo barhau i ehangu ei nwyddau a gwasanaethau i gwsmeriaid trwy gynnig gwydr triphlyg a thoeau twym yn rhan o’i gynhyrchion.

Filco Supermarkets Ltd

Mae Filco Supermarkets Limited yn gadwyn fwydydd annibynnol gyda phencadlys yn Llanilltud Fawr, Bro Morgannwg. Filco Supermarkets Ltd logoMae’n fusnes teuluol a sefydlwyd dros 70 o flynyddoedd yn ôl, ac mae bellach yn cyflogi dros 300 o bobl mewn deg siop mewn pedwar ardal awdurdod lleol (Bro Morgannwg, Pen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot a Rhondda Cynon Taf).  Mae Filco yn cynnig amrywiaeth eang o gynhyrchion o ffrwythau ffres a llysiau i gig lleol, ac mae gan nifer o’r siopau mwy gownter cigydd.

Hallmark Care Homes


hallmark-care-homes-squarelogoMae Hallmark Care Homes yn ddarparwr cartrefi gofal sy'n darparu gwasanaethau gofal nyrsio, preswyl a dementia i bobl hŷn. Ar hyn o bryd mae gan y cwmni wyth cartref gofal yng Nghymru.  

Gweledigaeth y cwmni yw “cael ei gydnabod fel y prif ddarparwr gofal o ansawdd uchel sy'n canolbwyntio ar berthynas i'r holl breswylwyr”, trwy recriwtio, hyfforddi a chadw aelodau tîm o ansawdd uchel sydd wedi ymrwymo i gefnogi'r busnes i gyflawni eu nodau a'u hamcanion ac i ddarparu iechyd a gofal cymdeithasol o'r ansawdd uchaf i bobl sy'n defnyddio ein gwasanaethau.

 

HC-One Cyf

Ffurfiwyd HC-One, y Kind Care Company yn 2011. Nod y cwmni yw bod y cartref gofal dewis cyntaf ym mhob hc-one-logocymuned ar gyfer unigolion sy'n chwilio am y gofal a'r gefnogaeth orau un, ac ar gyfer gweithwyr sy'n edrych i ddatblygu gyrfa tymor hir sy'n cyflwyno'r gofal o'r ansawdd uchaf i unigolion. Yn un o weithredwyr gofal mwyaf y DU gyda dros 300 o gartrefi gofal, mae HC One yn darparu gwasanaeth gofal sy'n cwmpasu dementia, nyrsio, gofal preswyl ac arbenigol.

Heatforce (Wales) Ltd  

Heatforce logoMae Heatforce yn cyflogi 90 o bobl ac yn gweithredu yn Siop Arddangos a swyddfa Caerdydd, ynghyd ag yn y Siop Arddangos Ynni Adnewyddadwy yn Radur. Maent hefyd yn cyflenwi cynnyrch a gwasanaethau i dai cwsmeriaid ledled De Cymru. Eu prif fusnes yw gwres canolog. Maen nhw’n cyflenwi, gosod, gwasanaethu, trwsio a chynnal amrywiaeth o wahanol fathau o foeleri a systemau gwresogi. Dros y blynyddoedd, maent wedi symud ymlaen ac maen nhw bellach yn arbenigo mewn cynnyrch eraill. Maent bellach yn cyflenwi ac yn gosod tanau, llefydd tân, ffyrnau, ystafelloedd ymolchi a thechnolegau adnewyddadwy. Maent yn osodwyr achrededig boileri Worcester, ac yn cynnig ystod o opsiynau cyllid i’w cwsmeriaid. 

Just Perfect Catering Cyf 

Just Perfect Catering logoMae prif swyddfa Just Perfect Catering ym Mhen-y-bont ar Ogwr, a cafodd ei sefydlu gan ŵr a gwraig, sef David a Louise Owens, yn 2009. Erbyn hyn, maent yn cyflogi dros 100 o bobl ac yn cynnig gwasanaethau arlwyo i filoedd o ymwelwyr mewn llawer o atyniadau prysur, megis y Lido Cenedlaethol Cymru ym Mhontypridd a’r Grand Pavilion ym Mhorthcawl. Mae’r cwmni’n cynnig gwasanaethau arlwyo mewn cartrefi gofal preswyl ac ar gyfer cannoedd o gyflogeion yn swyddfeydd cwmni yswiriant mawr yng Nghasnewydd, gan hefyd gynnig datrysiadau arlwyo megis bariau coffi a deli, digwyddiadau arbennig a gwasanaethau ymgynghori arlwyo.

Mitchells & Butlers plc

Mitchells Butlers logoWedi'i sefydlu ym 1898, mae Mitchells & Butlers yn un o'r gweithredwyr mwyaf o amgylch 1,700 o fwytai, tafarndai a bariau yn y DU, gan ddarparu dewis eang o brofiadau bwyta ac yfed allan trwy frandiau adnabyddus. Mae'r cwmni'n ymfalchïo mewn arloesi, gwrando ar adborth cwsmeriaid a sicrhau mai eu staff angerddol yw'r rhai sydd wedi'u hyfforddi orau yn y diwydiant. Mae brandiau'r cwmni'n cynnwys Harvester, Millers & Carter, Toby Carvery, Vintage Inns, O'Niells, Browns a All Bar One.

Nathaniel Car Sales Limited 

Nathaniel Car Sales logoMae Nathaniel Car Sales yn gwerthu ystod eang o geir newydd a cheir ail law ynghyd â chynnig gwasanaethu ceir, MOT a gwasanaethau trwsio ceir i gwsmeriaid unigol a busnesau. Lleolir y busnes ym Mhen-y-bont ar Ogwr, ac mae ganddynt lawer o gleientiaid ledled de a gorllewin Cymru, ond maent hefyd yn gwerthu cerbydau o bell sy'n golygu gwerthu i gwsmeriaid ledled y DU. Mae Nathaniel Cars Sales Limited yn werthwr masnachfraint sy'n cynnig pob gwasanaeth a geir gan brif werthwyr ceir megis opsiynau talu misol, Motability a chynhyrchion yswiriant.

PJ & RP Best (yn masnachu fel Brutons the Bakers)

Brutons logo 2019Sefydlwyd Brutons the Bakers yng Nghaerdydd ym 1898, gan Harry Windsor Bruton. Gwelodd y becws bedair cenhedlaeth o’r teulu ‘Bruton’ wrth y llyw cyn ymddeol yn 2002 a welodd y teulu ‘Gorau’ yn cymryd y busnes drosodd. 

Mae'r cwmni'n parhau i gael ei redeg fel busnes teuluol annibynnol. Mae Brutons yn cynnig cyflenwad rheolaidd o nwyddau cyfanwerthol i arlwywyr lleol, caffis, bariau rhyngosod a chartrefi preswyl. Mae gan Brutons sawl adeilad ledled Caerdydd a Dyffryn Morgannwg, gyda'i brif swyddfa yn Grangetown.


Royal Voluntary Service 

Royal Voluntary Service logoSefydlwyd RVS gyntaf yn 1938 er mwyn cefnogi ymdrech y rhyfel drwy wirfoddoli. Dros y blynyddoedd, mae gwaith yr elusen wedi bod yn amrywiol, ond yn ddiweddar mae wedi canolbwyntio ar helpu pobl hŷn i fyw bywydau annibynnol ac i fyw eu bywydau i’r eithaf. Yn 2014-15, roedd yn falch o gysylltu â phobl hŷn 1.7m o weithiau a threuliodd ei wirfoddolwyr amser oedd gyfwerth â 1,079 o flynyddoedd o'u hamser yn helpu i gyflenwi gwasanaethau.  Cyflenwodd 1.6m o Brydau ar Glud ac aeth ar 87,000 o deithiau i helpu pobl allan o’r tŷ. Mae ganddo 68 o hybiau cymunedol actif, 486 o weithgareddau mewn canolfannau cymunedol a chlybiau cinio ac oddeutu 440 o gaffis, gwasanaethau troli a siopau mewn ysbytai GIG.

Sainsbury's Supermarkets Ltd

sainsburysMae Sainsbury's yn un o fanwerthwyr bwyd premiwm mwyaf y DU sy'n gweithredu o tua 600 o archfarchnadoedd ac 800 o leoliadau siopau cyfleus. Gweledigaeth y cwmni yw bod y manwerthwr mwyaf dibynadwy, lle mae pobl wrth eu bodd yn gweithio a siopa a thrwy roi eu cwsmeriaid wrth galon popeth a wnânt. Mae SRS yn darparu cyngor i Sainsbury's ar faterion datganoledig Cymru, ac yn gweithio mewn partneriaeth â chydweithwyr yng Nghyngor Dosbarth Cherwell i gyflwyno'r cyngor hwn.

Sloane Home Limited 

Sloane Home Ltd logoMae Sloane Home Ltd yn cynhyrchu Lone Stag Spirits, sef detholiad penigamp o wirod unigryw a wnaed â llaw yng nghartref y Cyfarwyddwr yng Nghymru. Mae ganddynt hefyd ychydig o gynhyrchion unigryw eraill, megis canhwyllau a wnaed â llaw mewn melin fychan yng nghanol Cymru. Maent yn gwerthu’r cynhyrchion alcohol mewn digwyddiadau trwyddedig, mewn basgedi corfforaethol ac yn cyflenwi ychydig i fariau, bwytai a gwestyau. Maent yn ymdrîn yn bennaf â chontractau busnes i fusnes ar gyfer cyflenwi basgedi o nwyddau, ond maent hefyd yn gwerthu ychydig o gynhyrchion i gwsmeriaid ledled y DU drwy’r wefan. Mae’r busnes yn newydd ac yn bwriadu ehangu.

Tesco Stores Limited

Tesco_LogoPenderfynodd Tesco a GRhR ffurfio partneriaeth a fyddai’n cynnwys gweithio ar y cyd â Chyngor Bwrdeistref Luton a Chyngor Sir Hertfordshire i greu cyngor sicr ar faterion Safonau Iechyd a Masnach yr Amgylchedd. Fel yr archfarchnad fwyaf yn y DU, ac un o brif fanwerthwyr y byd, mae Tesco wedi ymrwymo i ddarparu'r safonau uchaf posibl i'w gwsmeriaid. Gyda channoedd o siopau yng Nghymru, mae SRS yn cysylltu rhwng awdurdodau lleol yng Nghymru a phrif swyddfa Tesco ar faterion rheoleiddio ac atgyfeiriadau.

 

Vale of Glamorgan Hotel Ltd

Yn swatio mewn mwy na dros 650 erw o gefn gwlad Cymru mae Cyrchfan y Fro yn cynnwys gwesty 143 ystafell wely ac mae ganddo 2Vale Resort logo gwrs golff pencampwriaeth, sba fwyaf Cymru, bwyty arobryn a chyfleusterau chwaraeon eithriadol - gan ei wneud yn un o golff mwyaf dymunol y DU. a chyrchfannau egwyl hamdden.

Mae'r cwmni'n derbyn cyngor gan SRS ar faterion diogelwch bwyd, iechyd a diogelwch a safonau masnachu.

 

 Vydex Corporation Limited

 

Vydex Corporation Limited logoMae Vydex Corporation Limited yn wneuthurwr profiadol o ategion iechyd a chwaraeon gan gynnwys powderi protein, diodydd chwaraeon, tabledi a phils. Mae’r cwmni yn creu cynhyrchion arloesol ar gyfer maeth chwaraeon a pherfformiad, lles cyffredinol, rheoli pwysau a gofynion dietau arbenigol. Gyda phencadlys yng Nghaerdydd, mae’r cwmni bellach yn gweithredu’n fyd-eang, ac yn dal achrediadau gan Gonsortiwm Manwerthu Prydain, ISO a GMP.  Fel gwneuthurwr contract, mae Vydex yn creu cynhyrchion ac yn dylunio labeli ar ran nifer o gleientiaid ledled y DU a thu hwnt. 

Wild Water Group

Wild Water logoMae Water Group yn brif ddarparwr gwasanaethau warysau a dosbarthu pwrpasol dan reolaeth tymheredd. Nod y cwmni yw darparu’r lefel uchaf o wasanaeth a chefnogaeth broffesiynol, ar gyfer storio amgylchynol wedi’i oeri neu wedi’i rewi, rhewi chwyth, cludo neu ddosbarthu ymlaen, fel sy’n ofynnol gan anghenion busnes eu cwsmeriaid.

Gall hyn amrywio o ddanfoniadau “mewn pryd” i drin nwyddau wedi'u hamserlennu a'u hanfon ymlaen.

Oes gennych ddiddordeb ffurfio Partneriaeth Prif Awdurdod gyda ni?

Os oes diddordeb gennych mewn datblygu partneriaeth gyda’r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir, neu er mwyn trafod y cynllun ymhellach, cysylltwch â ni:

  • 0300 1236696

 

  • businessadvice-srswales@valeofglamorgan.gov.uk