Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

A - Y

Rh

Rhentu Doeth Cymru

Description
Rhentu Doeth Cymru

Rhentu Doeth Cymru

Description
Rhentu Doeth Cymru

Rheoli Diogelwch Bwyd

Description
Mae system Dadansoddi Perygl a Rheolaeth Pwynt Difrifol (HACCP) yn helpu perchnogion busnesau bwyd i edrych ar y ffordd maen nhw'n trin bwyd ac yn cyflwyno dulliau i sicrhau bod y bwyd sy'n cael ei gynhyrchu'n ddiogel i'w fwyta.

Rheoli Plâu

Description
Eich awdurdod lleol sydd â gofal rheoli plâu. Mae'n darparu triniaeth ar gyfer amrywiaeth o blâu o dan do a'r tu allan.

Rhybudd am sgamiau cardiau rhodd yn y cyfnod cyn y Nadolig

Description
We have recently been made aware of residents being asked to buy gift cards as a means to pay for debt or fines

Rhybudd am sgamiau yn ymwneud â rhaglen frechu Covid-19

Description
Derbyniodd un preswylydd 90 oed neges destun yn honni ei bod gan y GIG yn nodi y gallai wneud cais am ei brechiad

Rhybudd brys i gyflogwyr a busnesau ynghylch cyfraddau heintiau uchel Covid19 ymhlith staff

Description
Ar hyn o bryd mae cyfraddau COVID-19 yn Ne Cymru yr uchaf yn y DU. Felly mae'r risg o bobl heintiedig ond asymptomatig yn y gweithle yn uchel.

Rhybudd Diogelwch y DU wedi'i gyhoeddi ar gyfer atodiad disg llif gadwyn grinder ongl

Description
Mae OPSS wedi cyhoeddi Rhybudd Diogelwch ar gyfer atodiad disg llif gadwyn a werthwyd yn anghywir i'w ddefnyddio gyda llifanu ongl.

Rhybudd gan Safonau Masnach i fusnesau sy'n gwerthu tybaco anghyfreithlon ar ôl i berchennog siop gael dirwy

Description
Perchennog siop o Gaerdydd wedi cael ei erlyn ar ôl i Swyddogion Safonau Masnach ddarganfod ei fod yn gwerthu sigaréts ffug.

Rhybudd i ddefnyddwyr am sgamiau cŵn bach ar-lein

Description
Cynghorir defnyddwyr i fod yn ofalus wrth ystyried prynu ci bach neu gi sy'n cael ei hysbysebu ar wefannau amrywiol

Rhybudd i drigolion y Fro ynghylch twyll Treth Gyngor

Description
Mae trigolion yn cael eu rhybuddio am sgamiau sy'n cynnig nifer o wasanaethau Treth Gyngor, gyda'r bwriad o gael gafael ar fanylion talu.

Rhybudd i fusnesau Shisha yng Nghaerdydd am archwiliadau ar hap

Description
Mae bars a lolfeydd Shisha yng Nghaerdydd wedi cael rhybudd bod rhaid iddyn nhw gydymffurfio â deddfau di-fwg neu wynebu cael eu herlyn yn y llysoedd.

Rhybudd i'r holl geidwaid adar a'r cyhoedd ar Ffliw Adar

Description
Hoffem atgoffa pob ceidwad adar o'r angen i gynnal y safonau bioddiogelwch uchaf i atal clefyd rhag cael ei gyflwyno, ac i adrodd unrhyw arwyddion clinigol sy'n arwydd o ffliw adar mewn dofednod.

Rhybuddion Gwella wedi'u Cyflwyno

Description
Cyflwynwyd yr hysbysiadau a ganlyn o dan Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020 fel y'u diwygiwyd
Canfuwyd 14 o dudalennau