Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

A - Y

A

Abide by the rules or you could end up in court

Description
Gyrrwr tacsi Cerbyd Hacni yn euog o dair trosedd

Achosion o geisio dwyn cŵn wedi eu hadrodd i ni

Description
Efallai eich bod wedi sylwi ar streuon o cheisio lladradau cŵn

Adeiladau a Cherbydau Di-fwg

Description
Mae ysmygu'n anghyfreithlon mewn mannau cyhoeddus a gweithleoedd os ydyn nhw'n gyfan gwbl neu'n rhannol gaeedig.

Adeiladwr Twyllodrus yn cael ei garcharu

Description
Adeiladwr Twyllodrus David McAllister yn cael ei garcharu yn Llys y Goron Caerdydd

Adeiladwr twyllodrus yn cael ei garcharu yn Llys y Goron Caerdydd

Description
Cafodd adeiladwr twyllodrus a dwyllodd bedwar dioddefwr allan o ychydig dan £15,000 ei anfon i'r carchar am dair blynedd

Adroddiadau o bobl twyllodrus yn mynd o ddrws i ddrws yn cynnig 'pecynnau prawf Coronafeirws' yng Nghaerdydd

Description
Adroddiadau bod preswylwyr yng Ngogledd Caerdydd wedi derbyn ymweldiadau gan bobl yn cynnig profion Coronafeirws gartref.

Afiechydon Anifeiliaid

Description
Mae monitro anifeiliaid am symptomau afiechydon, a meithrin arferion gorau ffermio'n hanfodol wrth leihau risg ac arbed afiechydon rhag ymledu.

Anafiadau, Digwyddiadau a Damweiniau yn y Gweithle

Description
Mae dyletswydd ar bob cyflogwr a 'phobl gyfrifol' eraill i adrodd rhai damweiniau, clefydau galwedigaethol a digwyddiadau peryglus yn y gweithle.

Anogir lleoliadau lletygarwch i drefnu gwiriadau ar gyfer gosodiadau awyr agored cyn cyfnod prysur

Description
Mae tafarndai, bwytai a lleoliadau lletygarwch eraill yn cael eu hannog i sicrhau bod offer trydanol i'w defnyddio mewn mannau awyr agored yn ddiogel

Ansawdd Dŵr

Description
Gwybodaeth am ansawdd dŵr ac arweiniad ar gyfer cyflenwyr y prif gyflenwad a chyflenwadau preifat, baddonau, dŵr ymdrochi a Bae Caerdydd.

Ansawdd yr Aer a Llygredd

Description
Rheoli ansawdd yr aer, rheoleiddio allyriadau diwydiannol ac archwilio cwynion am lygru'r aer ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg.

Archwiliadau a Chyngor ar Iechyd a Diogelwch

Description
Rhennir y cyfrifoldeb dros weithredu deddfwriaeth Iechyd a Diogelwch rhwng corff y llywodraeth ganolog, yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE), ac awdurdodau lleol.

Archwiliadau Bwyd

Description
Mae gan Swyddogion Awdurdodedig hawl i fynd i mewn i fusnes bwyd a'i archwilio ar unrhyw amser rhesymol heb wneud apwyntiad, a heb rybudd ymlaen llaw fel rheol.

Arlwyo mewn digwyddiadau

Description
Os ydych chi'n arlwywr sy'n dymuno masnachu oddi ar stondin farchnad, uned fwyd symudol neu ddefnyddio adnoddau arlwyo ein Cynghorau ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Bro Morgannwg neu Gaerdydd, rhaid i chi gydymffurfio â deddfwriaeth hylendid bwyd.

Arolygiad Hylendid Bwyd yn arwain at erlyniad

Description
Brynti, budreddi, baw llygod - bach a mawr - ac annibendod. Dyna a welwyd yn siop prydau parod Tsieineaidd y Golden Cow ar Broadway, Sblot,

Atafaelwyd gwerthwr tybaco anghyfreithlon dros £ 7000 mewn arian parod o'i siop yng Nghaerdydd

Description
Perchennog siop yng Nghaerdydd wedi cael ei erlyn ar ôl i Swyddogion Safonau Masnach ddod o hyd i stash fawr o dybaco, ac arian parod, yn ei siop.

Atal a Rheoli Heintiau ar gyfer Ymarferwyr Triniaethau Arbennig

Description
Ymdrin ag egwyddorion rheoli heintiau drwy gymhwyso'r 'gadwyn heintiau' a'r 'rhagofalon rheoli heintiau safonol' ar gyfer Ymarferwyr Triniaethau Arbennig
Canfuwyd 17 o dudalennau