Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Iechyd a Diogelwch

Tyrau Oeri

Gall gwaith cynnal a chadw gwael feithrin awyrgylch lle gall clefyd y llengfilwyr ledaenu

Adeiladau a cherbydau di-fwg

Mae ysmygu’n anghyfreithlon mewn rhai mannau cyhoeddus a gweithleoedd

Tatŵio a thyllu

Arweiniad i datŵio a thyllu, yn cynnwys trwyddedu a chydymffurfio ag is-ddeddfau

Egluro Cyfraith Iechyd a Diogelwch

Mae Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle etc. 1974 yn rhoi pwerau gorfodi i archwilwyr

Anafiadau a damweiniau yn y gweithle

Mae dyletswydd ar gyflogwyr i adrodd rhai damweiniau yn y gweithle

Cyrsiau Hyfforddiant

Mae ein cyrsiau yn rhoi gwybodaeth i fusnesau i sicrhau amgylchedd gweithio diogel o fewn un sefydliad

Canllawiau

Canllawiau ar faterion iechyd a diogelwch