Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Llygredd Sŵn

Cyngor ac arweiniad i breswylwyr ar faterion yn ymwneud â sŵn, gan gynnwys yr hyn y gallwn ac na allwn eich helpu ag ef

Mae’n arferol clywed rhywfaint o sŵn gan eich cymdogion:

 • Os yw'ch cartref wedi'i gysylltu ag adeilad arall neu'n agos ato, byddwch yn profi rhywfaint o sŵn byw cyffredinol fel plant yn crio, drysau'n cau, curo, gweiddi/dadlau achlysurol, offer tŷ ac ati.Noisy
 • Mae'n arferol i gŵn gyfarth rywbryd
 • Bydd gwaith adeiladu neu DIY yn achosi sŵn am gyfnod o amser
 • Gall pobl gael partïon achlysurol i ddathlu penblwyddi, priodasau, digwyddiadau crefyddol ac ati
 • Bydd busnesau'n cynhyrchu rhywfaint o sŵn yn ystod eu gweithgaredd. Gall hyn gael ei ganiatáu gan ddeddfwriaeth cynllunio neu drwyddedu.

Fodd bynnag, os yw sŵn yn ormodol neu o ganlyniad i ymddygiad afresymol, efallai y byddwn yn gallu cynorthwyo mewn rhai achosion.

Gall swyddogion asesu a yw'r sŵn yn niwsans statudol a pha gamau y gellir eu cymryd.

Cyn i chi roi gwybod i ni am broblem sŵn, efallai y byddwch am geisio mynd at eich cymydog, nad yw o bosibl yn ymwybodol ei fod yn achosi problem (gweler isod)

Mae cwynion am sŵn y gallwn eu hymchiwilio yn cynnwys:

 • Cerddoriaeth uchel
 • Ci yn cyfarth yn barhaus / Sŵn anifeiliaid
 • Larymau sy'n dod o dai neu o geir
 • Sŵn o eiddo masnachol
 • Sŵn masnachol
 • Offerynnau cerdd DIY ar adegau afresymol

Mae cwynion sŵn na allwn ymchwilio iddynt yn cynnwys:

 • Swn yn ymwneud â thrafnidiaeth – ffordd / rheilffordd / awyrennau
 • Plant yn crio / chwarae
 • Sŵn byw bob dydd e.e. nifer yr ymwelwyr, gweiddi achlysurol, curo, slamio drws, y defnydd arferol o offer cartref
 • Sŵn yn y stryd – pobl yn gweiddi, injans cerbydau yn adfywio
 • DIY ar oriau rhesymol

Cyn Adrodd am broblem

Mae ein profiad yn dangos nad yw’r person sy’n achosi’r sŵn yn aml yn ymwybodol o’r effaith y mae’n ei gael ar eraill. Gall ymagwedd anffurfiol, yn enwedig os yw rhwng cymdogion, ddatrys y broblem yn gynnar a'i hatal rhag troi'n broblem fwy; cydnabyddir fodd bynnag, nad yw hyn yn addas ym mhob achos. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.

Dweud wrthon ni: Llygredd Sŵn

Cyn i chi roi gwybod i ni am broblem sŵn, dylech geisio delio â'r broblem yn bersonol yn gyntaf, fel yr amlinellir uchod. Os na allwch ddatrys y mater gyda’r person sy’n gyfrifol, gallwch roi gwybod i ni am sŵn niwsans:

Ewch i'r ffurflen gwyno

 

Gwasanaeth Sŵn Gyda'r Nos Caerdydd

Mae’n bosibl y bydd trigolion Caerdydd yn rhoi gwybod i’r Gwasanaeth Sŵn Gyda’r Nos ar nos Wener neu nos Sadwrn. Cliciwch yma am fwy o fanylion.

Pwy arall all helpu gyda'ch cwyn am sŵn?

Mae gan landlordiaid gontractau gyda'u tenantiaid y gallant efallai eu gorfodi. Mae’n werth cysylltu â landlordiaid yn y lle cyntaf os bydd eu tenantiaid yn tarfu arnoch chi.

Mae gan landlordiaid cymdeithasol (Tai Cyngor Caerdydd a Chymdeithasau Tai) hefyd gytundebau tenantiaeth ar waith y gellir eu gorfodi. Yn ogystal, mae gan landlordiaid cymdeithasol bwerau ychwanegol i gymryd camau gorfodi o dan Ddeddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014. Mae'n werth cysylltu â landlordiaid cymdeithasol yn y lle cyntaf os yw eu tenantiaid yn achosi sŵn sy'n tarfu arnoch yn eich cartref.

I roi gwybod am ymddygiad gwrthgymdeithasol a achosir gan denant cyngor, cysylltwch â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cyngor Caerdydd, neu Gyngor Bro Morgannwg.

I roi gwybod am ymddygiad gwrthgymdeithasol a achosir gan denant cymdeithas dai, gweler y manylion cyswllt:

Cymdeithasau Tai yng Nghaerdydd

Cymdeithas Tai ym Mhen-y-bont ar Ogwr a Bro Morgannwg:

Coastal Housing Group

Linc Cymru

Hafod

Pobl

Cymoedd i'r Arfordir

Tai Wales and West

Newydd

United Welsh

Mae Heddlu De Cymru yn delio â chwynion am Ymddygiad Gwrthgymdeithasol. Maent hefyd yn delio â sŵn yn y strydoedd.Gellir rhannu gwybodaeth gyda'r rhain a phartneriaid eraill i atal a chanfod trosedd.

Dim goddefgarwch o gamdriniaeth neu ymddygiad amhriodol

Ni fydd y Cyngor yn goddef cam-drin neu ymddygiad amhriodol tuag at ein swyddogion. Ni fydd unrhyw berson sy’n arddangos ymddygiad amhriodol tuag at swyddogion yn derbyn ymateb gan y Gwasanaeth Sŵn Yn ystod y Nos ac mae’n bosibl y bydd eu manylion yn cael eu trosglwyddo i Heddlu De Cym

Canllawiau