Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Llygredd Sŵn

Archwilio cwynion am sŵn sy’n tarddu o safleoedd cartref neu fasnachol o dan Ddeddf Amddiffyn yr Amgylchedd 1990, Deddf Sŵn a Niwsans Statudol 1993, Deddf Sŵn 1996 a Deddf Drwyddedu 2003.

 

Construction-site

Gall swyddogion asesu a ydy sŵn yn niwsans statudol ac ym mha fodd y gallwch weithredu. Cyn i chi roi gwybod i ni am broblem sŵn, efallai yr hoffech drafod y mater â’ch cymydog, achos efallai nad ydy e’n ymwybodol ei fod yn achosi problem.

Er mwyn gwneud cwyn, bydd angen i chi roi’ch enw, eich cyfeiriad a’ch rhif ffôn i ni, yn ogystal â’r cyfeiriad mae’r sŵn yn tarddu ohono. Cedwir manylion yr achwynwr yn gyfrinachol. Mae angen eich manylion cyswllt arnom er mwyn i Swyddogion fedru cysylltu â chi i drafod eich cwyn yn fwy manwl. Yn anffodus, ni allwn dderbyn cwynion dienw.

 

Mae cwynion am sŵn yn cynnwys:

 • Cerddoriaeth uchel
 • Cŵn sy’n cyfarth
 • Gweiddi
 • Larymau – dywedwch wrthon ni pwy sydd ag allwedd i’ch tŷ
 • Gwaith ar y cartref
 • Sŵn anifeiliaid
 • Sŵn safleoedd adeiladu
 • Sŵn masnachol
 • Offerynnau cerdd
 • Sŵn sy’n cael ei achosi gan gerbyd, peirianwaith neu gyfarpar ar y stryd.

Noder: Ni all y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir ddelio â sŵn a achosir gan: draffig, plant, bywyd bob dydd, rheilffyrdd ac awyrennau.

 

Dweud wrthon ni: Llygredd Sŵn

Cyn i chi ddweud wrthon ni am broblem, dylech chi geisio delio â hi. Os na allwch chi ddatrys y broblem gyda’r bobl sy’n gyfrifol amdani, gallwch chi ddweud wrthon ni am sŵn sy’n niwsans:

Cwyno’r Tu Hwnt i Oriau Swyddfa – Pen-y-bont ar Ogwr a Chaerdydd yn unig

Mae’r gwasanaeth hwn ar gyfer argyfwng yn unig. Gall y rhain gynnwys:

 • Larymau Lladron sy wedi bod yn canu ers dros 30 munud
 • Larymau Ceir sy wedi bod yn canu ers dros 15 munud


Trigolion Pen-y-bont ar Ogwr

01656 643643

Cyngor Sir Caerdydd 

Dylai trigolion Caerdydd nodi bod pob galwad yn cael ei nodi ac y bydd achos o argyfwng yn cael ei drosglwyddo i’r swyddog ar ddyletswydd. Mae hwn yn wasanaeth 24 awr y dydd.

Mae Caerdydd hefyd yn darparu Gwasanaeth Sŵn Liw Nos i’w thrigolion yn yr oriau brig. Ar hyn o bryd, mae hyn yn golygu nos Wener a nos Sadwrn o 7:00p.m. tan yn hwyr.

Rhif ffôn: 029 2087 1650

Noder: Bydd aelodau’r cyhoedd sy’n cysylltu â’n gwasanaeth y tu hwnt i oriau swyddfa’n cael eu cynghori i gysylltu ag Adran Amddiffyn y Cyhoedd ar y diwrnod gwaith nesaf, neu bydd manylion y gŵyn yn cael eu nodi ar y pryd a’u trosglwyddo i’r GRhR.

 

Guidance