Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Llygredd Sŵn

Archwilio cwynion am sŵn sy’n tarddu o safleoedd cartref neu fasnachol o dan Ddeddf Amddiffyn yr Amgylchedd 1990, Deddf Sŵn a Niwsans Statudol 1993, Deddf Sŵn 1996 a Deddf Drwyddedu 2003.

Construction-site

Gall swyddogion asesu a ydy sŵn yn niwsans statudol ac ym mha fodd y gallwch weithredu. Cyn i chi roi gwybod i ni am broblem sŵn, efallai yr hoffech drafod y mater â’ch cymydog, achos efallai nad ydy e’n ymwybodol ei fod yn achosi problem.

Er mwyn gwneud cwyn, bydd angen i chi roi’ch enw, eich cyfeiriad a’ch rhif ffôn i ni, yn ogystal â’r cyfeiriad mae’r sŵn yn tarddu ohono. Cedwir manylion yr achwynwr yn gyfrinachol. Mae angen eich manylion cyswllt arnom er mwyn i Swyddogion fedru cysylltu â chi i drafod eich cwyn yn fwy manwl. Yn anffodus, ni allwn dderbyn cwynion dienw.

Mae cwynion am sŵn yn cynnwys:

 • Cerddoriaeth uchel
 • Cŵn sy’n cyfarth
 • Larymau – dywedwch wrthon ni pwy sydd ag allwedd i’ch tŷ
 • Gwaith ar y cartref
 • Sŵn anifeiliaid
 • Sŵn safleoedd adeiladu
 • Sŵn masnachol
 • Offerynnau cerdd
 • Sŵn sy’n cael ei achosi gan gerbyd, peirianwaith neu gyfarpar ar y stryd.

Noder: Ni all Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir ddelio â sŵn a achosir gan: draffig, plant, bywyd bob dydd, rheilffyrdd ac awyrennau.
 • Cerddoriaeth uchel
 • Cŵn sy’n cyfarth
 • Larymau
 • Gwaith ar y cartref
 • Sŵn anifeiliaid
 • Sŵn safleoedd adeiladu
 • Sŵn masnachol
 • Offerynnau cerdd
 • Sŵn sy’n cael ei achosi gan gerbyd, peirianwaith neu gyfarpar ar y stryd.

Dweud wrthon ni: Llygredd Sŵn

Cyn i chi ddweud wrthon ni am broblem, dylech chi geisio delio â hi. Os na allwch chi ddatrys y broblem gyda’r bobl sy’n gyfrifol amdani, gallwch chi ddweud wrthon ni am sŵn sy’n niwsans:

Ewch i'r ffurflen gwyno

 

  Cerddoriaeth uchelCŵn cyfarthDIYSŵn anifeiliaidSŵn safle adeiladu.Sŵn masnacholOfferynnau cerddSŵn sy'n cael ei allyrru neu ei achosi gan gerbyd, peiriannau neu offer mewn stryd.

Oni bai bod gennych gŵyn weithredol wedi'i logio'n ffurfiol gyda'r gwasanaeth hwn, peidiwch ag anfon unrhyw recordiadau gweledol neu sain megis fideos ffôn symudol, recordiadau Sŵn App ac ati; ni fyddant yn cael eu derbyn a byddant yn cael eu dileu.

Galwadau Argyfwng y Tu Allan i Oriau Agor

Gellir cysylltu â Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir y tu allan i oriau ar gyfer Argyfyngau Rheoleiddio a all gynnwys

 • Larymau Lladron sy wedi bod yn canu ers dros 30 munud
 • Larymau Ceir sy wedi bod yn canu ers dros 15 munud


Trigolion Pen-y-bont ar Ogwr

 • 01656 643643


Trigolion Cyngor Caerdydd a Chyngor Bro Morgannwg

 • 0300 123 66 96

 

Gwasanaeth Sŵn Amser Adweithiol - trigolion Cyngor Caerdydd yn unig

Mae Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir yn darparu Gwasanaeth Sŵn Nos ar ran Cyngor Caerdydd i'w trigolion. Fel arfer mae'r oriau gweithredu ar gyfer y gwasanaeth hwn ar adegau prysur ar nos Wener a nos Sadwrn o 7yh tan yn hwyr. Gellir cysylltu â'r gwasanaeth hwn ar yr adegau hynny ar:

 • 0300 123 66 96

 

 

Guidance

 

bwc-logo-2017-welsh-750pxMae Prynu efo Hyder yn gynllun annibynnol cenedlaethol sy'n dangos i gwsmeriaid bod cwmni'n agored, yn onest, yn gweithredu o fewn cyfraith masnachu a bod ganddo wasanaeth da i gwsmeriaid.

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth am y cynllun.