Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Archwiliadau a Chyngor ar Iechyd a Diogelwch

Y brif ddeddfwriaeth sy’n ymwneud â iechyd a diogelwch yw Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle etc. 1974 (HASAWA74).

Workers-on-construction-site

Rhennir y cyfrifoldebau dros weithredu deddfwriaeth Iechyd a Diogelwch rhwng corff y llywodraeth ganolog, yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE), ac awdurdodau lleol.

Penderfynir pwy sy’n gyfrifol am orfodaeth yn seiliedig ar y ‘prif weithgaredd’ sy’n digwydd ar bob safle.

Cynhelir safonau iechyd a diogelwch yn y gweithleoedd hyn drwy:

  • Archwilio gweithleoedd a gweithgareddau gwaith
  • Archwilio cwynion sy’n gysylltiedig â’r gweithle
  • Archwilio damweiniau yn y gweithle

 

Mae Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle etc. 1974 yn rhoi pwerau gorfodi amrywiol i archwilwyr.

Hysbysiad Gwella

Pan fod archwiliwr o’r farn fod rhywun yn tramgwyddo un neu fwy o’r gofynion statudol perthnasol, gellir cyflwyno Hysbysiad Gwella iddo. Bydd yr hysbysiad yn datgan y manylion a barn yr archwiliwr, ac mae’n ofynnol i’r materion dan sylw gael eu datrys o fewn cyfnod penodol. Mae’n drosedd peidio â chydymffurfio â Hysbysiad Gwella.

Hysbysiad Gwahardd

Mae hwn yn berthnasol i unrhyw weithredoedd sy’n cael eu gweithredu, neu sydd ar fin cael eu gweithredu, neu sydd o dan reolaeth unrhyw unigolyn, a allai achosi risg o anaf personol difrifol. Bydd yr hysbysiad yn manylu ar y materion sy wedi peri i’r archwiliwr ddod i’r casgliad hwn, ac mae’n gorchymyn rhywun i beidio ag ymgymryd â’r gweithredoedd penodol. Os ydy’r risg ar fin digwydd, gall hysbysiad o’r fath ddod i rym ar ei union. Mae’n drosedd peidio â chydymffurfio â Hysbysiad Gwahardd.

Fel arfer, gwneir apeliadau yn erbyn Hysbysiadau Gwella a Gwahardd i dribiwnlysoedd diwydiannol. Ar ôl y dyfarniad, bydd y tribiwnlys yn cyhoeddi penderfyniadau ysgrifenedig sy’n orfodol i’r partïon eu gweithredu. Gellir apelio at yr Uchel Lys ar bwyntiau cyfreithiol.

Canllawiau

Cynhyrchion chwyddadwy

Legionella

Tywydd Poeth