Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Sut i reoli'r risgiau sy'n gysylltiedig â Choncrit Awyredig Awtoclafiedig Cyfnerth

Ffurf ysgafn o goncrit a ddefnyddir i adeiladu toeau, lloriau, cladin a waliau yn y DU rhwng canol y 1950au a chanol y 1980au yw RAAC (Concrit Awyredig Awtoclafiedig Cyfnerth)

Er ei fod yn cael ei ddefnyddio'n gyffredin mewn adeiladau cyhoeddus, mae RAAC wedi'i ganfod mewn ystod eang o adeiladau nad ydynt bellach yn eiddo i'r sector cyhoeddus.

Rhaid i unrhyw un sydd â chyfrifoldebau rheoli adeiladau benderfynu a yw'r adeilad yn cynnwys RAAC, ac os felly, ei leoliad a'iiStock-1273307033 gyflwr. Os yw RAAC yn bresennol, rhaid cymryd camau i reoli'r risgiau sy'n gysylltiedig â'r deunydd adeiladu hwn:

  • Gallai defnyddwyr adeiladau fod mewn perygl sylweddol o niwed os dibynnir ar asesiadau analluog o RAAC
  • Os amheuir RAAC, dylai Peiriannydd Strwythurol Siartredig neu Beiriannydd Sifil Siartredig sy'n gyfarwydd ag ymchwilio ac asesu strwythurau concrit cyfnerthedig wneud asesiad
  • Os caiff RAAC ei gadarnhau, cynghorir asesiad risg o'r adeilad a'i ddefnydd
  • Dylai asesiadau risg gael mewnbwn gan beiriannydd sydd â gwybodaeth a phrofiad priodol o RAAC

Rhagor o wybodaeth ac arweiniad

Adnoddau a chanllawiau ar gyfer RAAC