Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Gwasanaeth Sŵn Gyda'r Nos – trigolion Cyngor Caerdydd

Mae Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir yn darparu Gwasanaeth Sŵn yn y Nos ar ran Cyngor Caerdydd ar gyfer ei drigolion.

Yr oriau gweithredu ar gyfer y gwasanaeth hwn fel arfer yw'r cyfnodau brig ar nos Wener a nos Sadwrn o 7pm tan hwyr.Night noise

Mae modd cysylltu â’r gwasanaeth hwn ar yr adegau hynny ar 0300 123 66 96

Mae'r gwasanaeth yn derbyn lefel ddigynsail o alw. Felly mae'n rhaid i ni flaenoriaethu rhai achosion ac efallai na fyddwn yn gallu ymateb i'ch galwad ar y noson. Efallai y bydd rhai sefydliadau partner eraill yn gallu helpu gyda'ch cwyn am sŵn. 

Nodwch

  • Prif nod y gwasanaeth yw casglu tystiolaeth ar y noson. Mae’n bosibl na fyddwn yn gallu atal sŵn rhag digwydd ar y noson oni bai bod adnoddau heddlu digonol gyda nhw. Efallai y bydd angen cymryd camau dilynol yn ystod oriau swyddfa arferol.
  • Rhoddir blaenoriaeth i achosion presennol lle mae'r swyddog achos wedi gofyn i'r preswylydd gysylltu â'r gwasanaeth er mwyn i swyddog weld y sŵn. Mae hyn er mwyn gallu casglu tystiolaeth i symud yr achosion hyn ymlaen.
  • Ystyrir achosion newydd a dderbynnir yn ystod oriau gweithredu'r Gwasanaeth Sŵn Nos yn flaenoriaeth isel. Maent yn fwyaf tebygol o dderbyn ymateb yn ystod oriau swyddfa arferol.
  • Bydd angen i chi roi eich enw, cyfeiriad a rhif ffôn cyswllt, ni fydd eich manylion yn cael eu rhannu ag unrhyw bartïon yr ymchwilir iddynt ond efallai y byddant yn diddwytho pwy sy'n cwyno o ystyried eich agosrwydd at y sŵn. Ni fydd unrhyw gwynion dienw yn cael eu cofnodi nac yn derbyn ymateb.
  • Bydd angen i chi ddarparu'r cyfeiriad ar gyfer ffynhonnell y sŵn, os na allwch wneud hynny ni fydd eich galwad yn cael ei logio
  • Os caiff eich achos ei ystyried yn flaenoriaeth, bydd swyddogion yn cysylltu â chi dros y ffôn ar y noson. Efallai y bydd am drefnu ymweliad â’ch eiddo i asesu’r sŵn a sefydlu a yw’n niwsans statudol. Rhestrir y rhif ffôn a ddefnyddir gan swyddogion i gysylltu â “Galwr Anhysbys” gan nad ydynt yn derbyn galwadau sy'n dod i mewn. Mae galwadau sy'n dod i mewn yn cael eu rheoli gan ganolfan alwadau Cyngor Caerdydd yn unig. Os na fydd swyddogion yn gallu cysylltu â chi ar y noson, yna ni fydd unrhyw gamau pellach yn cael eu cymryd ar y noson.
  • Mae'n bosibl na fydd swyddogion sy'n ymateb yn gallu atal sŵn rhag digwydd ar y noson yr adroddir amdani. Efallai y bydd angen cymryd camau dilynol yn ystod oriau swyddfa arferol