Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd

Mae’r cynllun yn eich helpu i ddewis ble i fwyta allan neu siopa am fwyd drwy roi gwybodaeth glir i chi am safonau hylendid y busnesau. Yr Asiantaeth Safonau Bwyd sy'n rhedeg y cynllun mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol yng Nghymru.

Mae'r cynllun yn rhoi sgôr o 5 i 0 i fusnesau sy'n cael ei arddangos yn eu heiddo ac ar-lein fel y gallwch wneud dewisiadauFood Hygiene Rating mwy gwybodus ynghylch ble i brynu a bwyta bwyd.

  • 5 – da iawn
  • 4 - da
  • 3 – boddhaol ar y cyfan
  • 2 – mae angen rhywfaint o welliant
  • 1 - mae angen gwelliant mawr
  • 0 – mae angen gwelliant brys

Beth mae'r sgôr yn ei gynnwys

Mae sgoriau yn giplun o'r safonau hylendid bwyd a ddarganfuwyd ar adeg yr arolygiad. Cyfrifoldeb y busnes yw cydymffurfio â chyfraith hylendid bwyd bob amser. Mae hyn yn cynnwys:

  • trin bwyd, sut mae bwyd yn cael ei storio, sut mae bwyd yn cael ei baratoi, glendid cyfleusterau, sut mae diogelwch bwyd yn cael ei reoli

Nid yw'r cynllun sgorio hylendid bwyd yn darparu gwybodaeth am y ffactorau canlynol:

  • ansawdd y bwyd, gwasanaeth cwsmeriaid, sgil coginio, cyflwyniad, cysur, cydymffurfio â safonau bwyd a chyfraith alergenau

Hawl i Ymateb

Fel gweithredwr busnes bwyd mae gennych yr hawl i ymateb mewn perthynas â sgôr hylendid bwyd, yn dilyn eich arolygiad. Mae hyn yn eich galluogi i roi esboniad o'r camau gweithredu dilynol sydd wedi'u cymryd i wneud y gwelliannau gofynnol fel y nodir mewn llythyr arolygu.

Cwblhewch y FFURFLEN HAWL I YMATEB a'i hanfon at y swyddog diogelwch bwyd a gynhaliodd eich archwiliad.

Apelio am Sgôr Hylendid Bwyd

Fel gweithredwr busnes bwyd mae gennych hawl, o dan Adran 5 o Ddeddf Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru) 2013, i apelio yn erbyn y sgôr hylendid bwyd a roddwyd i’r sefydliad os: a) nad ydych yn cytuno bod y sgôr yn adlewyrchu’r sgôr yn briodol. safonau hylendid a ganfuwyd yn y sefydliad ar adeg yr arolygiad, b) os ydych yn credu na chymhwyswyd y meini prawf sgorio'n gywir wrth gynhyrchu eich sgôr hylendid bwyd.

Mae gennych 21 diwrnod (gan gynnwys penwythnosau a gwyliau banc) o ddyddiad derbyn y llythyr hysbysu i gyflwyno apêl.
Cwblhewch FFURFLEN APÊL a'i dychwelyd atom – darperir y manylion cyswllt gyda'r hysbysiad ysgrifenedig o'ch sgôr hylendid bwyd. Bydd eich apêl yn cael ei phenderfynu gan swyddog awdurdodedig a bydd canlyniad eich apêl yn cael ei gyfleu i chi o fewn 21 diwrnod o ddyddiad derbyn yr apêl.

Food safety gloves wrapsCais i gyhoeddi sgôr yn gynnar

Fel gweithredwr y busnes bwyd gallwch ofyn i’ch sgôr newydd gael ei chyhoeddi ar food.gov.uk/ratings cyn i’r cyfnod y gallwch apelio yn erbyn y sgôr ddod i ben.

Defnyddiwch y FFURFLEN GAIS AM GYHOEDDIAD CYNNAR a'i dychwelyd i'n Tîm Diogelwch Bwyd. Darperir manylion cyswllt gyda'r hysbysiad ysgrifenedig o'ch sgôr hylendid bwyd. Bydd y Tîm Diogelwch Bwyd yn adolygu'ch cais ac fel arfer bydd y sgôr yn cael ei chyhoeddi'n gynnar. Os oes unrhyw faterion neu ymholiadau, megis yr angen i ni gadarnhau eich sefyllfa o fewn y busnes, byddant yn cysylltu â chi.

Arolygiad Ail-sgorio

Gallwch ofyn i ni gynnal ymweliad cyn dyddiad yr arolygiad hylendid bwyd nesaf fel y gellir gwirio gwelliannau a rhoi sgôr newydd os yw'n briodol. Cwblhewch FFURFLEN GAIS AIL-RADDIO a'i dychwelyd i'n Tîm Diogelwch Bwyd.

Rhaid gwneud eich cais yn ysgrifenedig, ar y ffurflen gais safonol am arolygiad ailsgorio a rhaid ichi ddarparu gwybodaeth am y gwelliannau sydd wedi'u gwneud i'r safonau hylendid. Rhaid i chi barhau i arddangos eich sticer sgôr presennol yn ôl yr angen, ar yr adeg pan fyddwch yn gwneud y cais am ailsgoriad, hyd nes y byddwch wedi cael gwybod am ganlyniad yr ymweliad ailsgorio.

Cynhelir yr archwiliad ailsgorio o fewn tri mis i'r cais gael ei wneud gan y busnes, ac ni chewch wybod ymlaen llaw am ddyddiad ac amser penodol yr ymweliad. Er y rhagwelir y bydd y rhan fwyaf o ailymweliadau ailsgorio yn arwain at sgôr uwch, yn ystod yr ailarolygiad bydd y swyddog yn edrych ar safonau’n gyffredinol – nid yn unig ar y meysydd penodol yr ydych wedi bod yn gweithio i’w gwella – felly gallai eich sgôr hylendid yn iawn. mynd i fyny, i lawr neu aros yr un fath.

Mae tâl o £180 yn daladwy ac ar ôl derbyn y cais byddwn yn cysylltu â chi gyda manylion sut i dalu hwn. Bydd yr arolygiad ailsgorio yn cael ei gynnal o fewn 3 mis i dderbyn y taliad. Os bydd swyddog yn ymweld â'ch safle bwyd i gwblhau arolygiad ailsgorio a chanfyddir nad yw eich sticer CSHB cyfredol wedi'i arddangos yn y modd rhagnodedig, ni fydd yr arolygiad yn cael ei gynnal ac ni fydd ad-daliad yn daladwy.