Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Coronafeirws: Tai

Gwybodaeth a chyngor mewn perthynas â coronafirws i breswylwyr sy'n bywHouses-Roofs mewn llety preifat, cyngor landlord, morgais a dyled a chartrefi gwag

Mae'n bwysig bod cartrefi ar rent yn cael eu cadw'n ddiogel. Mae landlordiaid yn dal i fod yn gyfrifol am gadw cartrefi yn ddiogel ac mewn cyflwr da, hyd yn oed yn ystod y pandemig hwn. Os oes gan denantiaid broblem gyda'u cartref, dylent hysbysu landlordiaid neu asiantau gosod.

Yn yr un modd, mae'r dogfennau canllaw ar y dudalen hon hefyd wedi'u cynllunio ar gyfer landlordiaid ac asiantau rheoli yn y sector rhentu preifat ledled Cymru.

 

Cyhoeddiadau Llywodraeth Cymru

Disgwylir i wasanaethau sy'n cefnogi pobl yng Nghymru reoli dyled problemus a gwella incwm eu cartref gael hwb o £1.4m i'w helpu i Woman worried - housingymateb i gynnydd yn y galw ar eu gwasanaethau. Mae tystiolaeth yn dangos bod argyfwng coronafirws yn rhoi pwysau ariannol difrifol ar bobl yng Nghymru, gyda llawer yn colli incwm y cartref, gan eu rhoi mewn mwy o berygl o fynd i ddyled ddifrifol.

Bydd y cyllid newydd hwn yn ategu'r gwasanaethau cynghori ar ddyledion a ddarperir trwy'r Gronfa Cyngor Sengl, gan sicrhau bod y rhai mwyaf agored i niwed, fel tenantiaid y sector preifat, yn gallu cyrchu'r cyngor a'r gefnogaeth sydd eu hangen arnynt i reoli eu sefyllfa ariannol.

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth.