Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Troseddau Stepen Drws

Mae’r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir wedi ymrwymo i amddiffyn defnyddwyr rhag niwed, a mynd i’r afael ag arferion masnachu gwael.

 

Door-to-Door-Salesperson

I gyflawni hyn, rydyn ni’n gweithio gydag asiantaethau partner ledled ardaloedd Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg.

Gall unrhyw un gael eu heffeithio gan drosedd stepen drws, ond yn aml, caiff pobl hŷn a phobl agored i niwed eu targedu gan fasnachwyr twyllodrus sy’n gynnig gwasanaethau fel trwsio toeon neu lwybrau, neu dwtio’r ardd etc.

Bydd y masnachwr twyllodrus yn rhoi pris rhesymol ar y gwaith i ddechrau, ond unwaith bydd y gwaith ar y gweill, byddan nhw’n cynyddu’r pris yn sylweddol.

Bydd y gwaith o safon isel iawn, ac yn aml, bydd eu manylion cyswllt yn rhai ffug a bydd yn amhosibl dod o hyd iddyn nhw.

Pan mae rhywun wedi cael eu twyllo gan y math hwn o droseddwr unwaith, weithiau, byddant yn cael rhagor o ymweliadau gan fasnachwyr tebyg.

Gall ymwelwyr ffug yn honni eu bod yn gweithio i’r cyngor, yr heddlu, y gwasanaeth iechyd, cwmni ymchwil marchnata neu gwmni ffôn neu adnoddau eraill er mwyn i chi eu gwahodd i mewn i’ch cartref.

Byddai’n hawdd meddwl mai dim ond problem sy’n effeithio ar bobl hŷn ydy hon. Ond gall rhywun fod yn agored i niwed am nifer o resymau eraill, yn cynnwys:

  • Cyfnod o alaru ar ôl profedigaeth yn y teulu
  • Cyflwr iechyd meddwl
  • Iechyd gwael neu anabledd corfforol
  • Byw ar eich pen eich hun
  • Unigrwydd cymdeithasol
  • Bod yn rhiant sengl â phlant ifanc

Bydd swyddogion yn archwilio ac yn cydweithio ag asiantaethau gorfodaeth eraill, yn cynnwys Heddlu De Cymru. Rydyn ni’n cydweithio â phartneriaid allweddol i ddiogelu budd defnyddwyr.

Dweud wrthon ni: Masnachwr Twyllodrus

Peidiwch byth â bod ofn dweud wrthon ni am unrhyw unigolion neu weithgareddau amheus yr olwg drwy ffonio:

101 parthed masnachwr twyllodrus posibl, neu

999 os oes masnachwr twyllodrus wedi derbyn arian gennych ac mae e yn eich cartref neu yn y cyffiniau.

Parthau Rheoli Galwadau Diwahoddiad

Dyma bobl sy’n dod at eich drws ffrynt yn ddirybudd, yn cynnig nwyddau a / neu wasanaethau, er enghraifft, ffenestri dwbl, benthycwyr arian stepen y drws neu werthwyr eraill.

Mewn ymgais i reoli hyn, rydyn ni wedi sefydlu Ardaloedd Rheoli Galwadau Diwahoddiad, lle mae galwadau diwahoddiad yn cael eu rheoli’n llym.

Er nad yw galw ddiwahoddiad yn anghyfreithlon, gofynnir i fusnesau a sefydliadau eraill barchu dymuniad trigolion sy’n byw mewn ardaloedd o’r fath a pheidio â chnocio ar eich drws.

I drafod sefydlu Ardal Rheoli Galwadau Diwahoddiad, cysylltwch â ni:

  • Cysylltu â Ni
  • Cyngor Bro Morgannwg, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holton, Y Barri, CF63 4RU