Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Gwobr Lefel 2 Highfield mewn Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo (RQF)

Yn ôl y gyfraith, rhaid i weithredwyr busnesau bwyd sicrhau bod trinwyr bwyd yn derbyn yr oruchwyliaeth a'r hyfforddiant priodol mewn hylendid bwyd.

Mae'r cymhwyster hwn yn addas ar gyfer y rhai sy'n gweithio mewn amgylchedd arlwyo sy'n gyfrifol am drin bwyd. Dyma hefyd y cymhwysterChef preparing food diogelwch bwyd mwyaf poblogaidd a dderbynnir gan swyddogion gorfodi ac archwilwyr.

Pa mor hir y bydd yn ei gymryd i mi gyflawni'r cymhwyster hwn?

Mae'r cymhwyster hwn yn cynnwys cwrs hyfforddi undydd yn yr ystafell ddosbarth.

Pa gymwysterau sydd eu hangen arnaf i gyflawni'r cymhwyster hwn?

Nid oes unrhyw ragofynion pwnc-benodol ac mae'r cymhwyster yn addas ar gyfer dysgwyr 14+ oed. Argymhellir bod gan ddysgwyr sy'n ymgymryd â'r cymhwyster o leiaf Lefel 1 mewn Saesneg a mathemateg neu gyfwerth. Os ydych chi'n ansicr, cysylltwch â ni i drafod gofynion y cwrs cyn archebu'ch lle.

Sut mae'r cymhwyster yn cael ei asesu?

Asesir y cymhwyster hwn gan bapur arholiad amlddewis 20 cwestiwn ar ddiwedd y cwrs. Y marc pasio ar gyfer y papur yw 13 allan o 20 cwestiwn yn gywir (66%).

Beth nesaf?

Efallai y bydd unigolion sy'n cyflawni'r cymhwyster hwn am symud ymlaen i gymwysterau eraill sy'n gysylltiedig â diogelwch bwyd ac alergenau, megis Gwobr Lefel 2 Highfield mewn Ymwybyddiaeth Alergenau Bwyd mewn Arlwyo (RQF), Gwobr Lefel 3 Highfield mewn Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo (RQF). Gweler ein tudalennau hyfforddi am fanylion y cyrsiau hyn a chyrsiau eraill a gynigiwn.

Ble gellir dilyn y cwrs hwn?

Rydym yn cyflwyno'r cwrs hwn ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg. Gweler ein gwefan am yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch am ein lleoliadau hyfforddi a dyddiadau ein cyrsiau.

Cost?

Cost y cwrs hyfforddi hwn yw £60 + TAW (£72)

Dyddiadau ein cyrsiau nesaf

Bydd ein cyrsiau nesaf yn cael eu cynnal ar y dyddiadau canlynol (yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd):

NODWCH: Rydym yn blaenoriaethu iechyd a diogelwch ein staff a'r cyhoedd, felly gall y dyddiadau hyn fod yn destun newid oherwydd canllawiau swyddogol a gyhoeddwyd yn ymwneud â'r Coronafeirws - Covid 19. Peidiwch â gwneud unrhyw drefniadau teithio na llety i fynychu ein cyrsiau nes bod y cwrs wedi'i gadarnhau fel un sy'n mynd yn ei flaen, gan eu bod yn destun newid ar hyn o bryd.

  • Dydd Mercher, 20fed Mai, 2020
  • Dydd Mercher, 22ain Gorffennaf, 2020

Sut mae archebu fy lle?

Gallwch naill ai lawrlwytho ffurflen archebu'r cwrs o'n gwefan neu anfon e-bost atom i gael copi o'r ffurflen archebu. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni ar y manylion isod a byddwn yn hapus i helpu.

Ffurflen archebu

 

Gwobr Lefel 3 Highfield mewn Diogelwch Bwyd ar gyfer Arlwyo (RQF)

Yn ôl y gyfraith, rhaid i weithredwyr busnesau bwyd sicrhau bod trinwyr bwyd yn derbyn yr oruchwyliaeth a'r hyfforddiant priodol mewn hylendid bwyd.

Mae'r cymhwyster hwn wedi'i anelu at y rhai sy'n gweithio ar lefel uwch neu lefel orychwilio yn y diwydiant arlwyo, neu sy'n dymuno symud ymlaen iddo.

Food Hygiene in Cafe KitchenPa mor hir y bydd yn ei gymryd i mi gyflawni'r cymhwyster hwn?

Mae'r cymhwyster hwn yn cynnwys cwrs hyfforddi tridiau yn yr ystafell ddosbarth.

Pa gymwysterau sydd eu hangen arnaf i gyflawni'r cymhwyster hwn?

Nid oes unrhyw ragofynion pwnc-benodol ac mae'r cymhwyster yn addas ar gyfer dysgwyr 14+ oed. Argymhellir bod gan ddysgwyr sy'n ymgymryd â'r cymhwyster o leiaf Lefel 1 mewn Saesneg a mathemateg neu gyfwerth. Os ydych chi'n ansicr, cysylltwch â ni i drafod gofynion y cwrs cyn archebu'ch lle.

Sut mae'r cymhwyster yn cael ei asesu?

Asesir y cymhwyster hwn gan bapur arholiad amlddewis 45 cwestiwn diwedd cwrs. Y marc pasio ar gyfer y papur yw 30 allan o 45 cwestiwn yn gywir (66%). Bydd marc o 36 neu uwch yn arwain at wahaniaeth.

Beth nesaf?

Efallai y bydd unigolion sy'n cyflawni'r cymhwyster hwn am symud ymlaen i gymwysterau eraill sy'n gysylltiedig â diogelwch bwyd ac alergenau, megis Gwobr Lefel 3 Highfield mewn Ymwybyddiaeth Allergen Bwyd mewn Arlwyo (RQF), Gwobr Lefel 4 Highfield mewn Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo (RQF). Gweler ein tudalennau hyfforddi i gael manylion am gyrsiau eraill rydyn ni'n eu cynnig.

Ble gellir dilyn y cwrs hwn?

Rydym yn cyflwyno'r cwrs hwn ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg. Gweler ein gwefan am yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch am ein lleoliadau hyfforddi a dyddiadau ein cyrsiau.

Cost?

Cost y cwrs hyfforddi hwn yw £225 + TAW (£270)

Dyddiadau ein cyrsiau nesaf

Bydd ein cyrsiau Lefel 3 nesaf yn cael eu cyhoeddi yn fuan.

Sut mae archebu fy lle?

Gallwch naill ai lawrlwytho ffurflen archebu'r cwrs o'n gwefan neu anfon e-bost atom i gael copi o'r ffurflen archebu. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni ar y manylion isod a byddwn yn hapus i helpu.

 

  • 0300 123 6696

 

  • training-srswales@valeofglamorgan.gov.uk

 

  • Mair Thomas, Training Administrator, The Basement, County Hall, Atlantic Wharf, Cardiff, CF10 4UW