Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Gwobr Lefel 2 Highfield mewn Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo (RQF)

Yn ôl y gyfraith, rhaid i weithredwyr busnesau bwyd sicrhau bod trinwyr bwyd yn derbyn yr oruchwyliaeth a'r hyfforddiant priodol mewn hylendid bwyd.

Mae'r cymhwyster hwn yn addas ar gyfer y rhai sy'n gweithio mewn amgylchedd arlwyo sy'n gyfrifol am drin bwyd. Dyma hefyd y cymhwysterChef preparing food diogelwch bwyd mwyaf poblogaidd a dderbynnir gan swyddogion gorfodi ac archwilwyr.

Pa mor hir y bydd yn ei gymryd i mi gyflawni'r cymhwyster hwn?

Mae'r cymhwyster hwn yn cynnwys cwrs hyfforddi undydd yn yr ystafell ddosbarth.

Pa gymwysterau sydd eu hangen arnaf i gyflawni'r cymhwyster hwn?

Nid oes unrhyw ragofynion pwnc-benodol ac mae'r cymhwyster yn addas ar gyfer dysgwyr 14+ oed. Argymhellir bod gan ddysgwyr sy'n ymgymryd â'r cymhwyster o leiaf Lefel 1 mewn Saesneg a mathemateg neu gyfwerth. Os ydych chi'n ansicr, cysylltwch â ni i drafod gofynion y cwrs cyn archebu'ch lle.

Sut mae'r cymhwyster yn cael ei asesu?

Asesir y cymhwyster hwn gan bapur arholiad amlddewis 20 cwestiwn ar ddiwedd y cwrs. Y marc pasio ar gyfer y papur yw 13 allan o 20 cwestiwn yn gywir (66%).

Beth nesaf?

Efallai y bydd unigolion sy'n cyflawni'r cymhwyster hwn am symud ymlaen i gymwysterau eraill sy'n gysylltiedig â diogelwch bwyd ac alergenau, megis Gwobr Lefel 2 Highfield mewn Ymwybyddiaeth Alergenau Bwyd mewn Arlwyo (RQF), Gwobr Lefel 3 Highfield mewn Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo (RQF). Gweler ein tudalennau hyfforddi am fanylion y cyrsiau hyn a chyrsiau eraill a gynigiwn.

Ble gellir dilyn y cwrs hwn?

Rydym yn cyflwyno'r cwrs hwn ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Dyffryn Morgannwg, yn ogystal â chyflwyno'r cwrs ar-lein. I gymryd yr asesiad ar gyfer y Cymhwyster ar-lein, bydd angen gliniadur / cyfrifiadur / llechen neu debyg gyda gwe-gamera a meicroffon, yn ogystal â ffôn smart. Gweler ein prif dudalen hyfforddi i gael mwy o wybodaeth am e-asesiadau.

Cost?

Cost y cwrs hyfforddi hwn yw £75. Os ydych am gyflawni'r cymhwyster hwn ar-lein, mae cost ychwanegol o £ 30 + TAW (£36) ar gyfer yr e-asesiad. Felly cyfanswm cost cwblhau'r cymhwyster hwn ar-lein yw £111.

Dyddiadau ein cyrsiau nesaf

Bydd ein cwrs nesaf yn cael ei chyhoeddi yn fuan.

Sut mae archebu fy lle?

Gallwch naill ai lawrlwytho ffurflen archebu'r cwrs o'n gwefan neu anfon e-bost atom i gael copi o'r ffurflen archebu. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni ar y manylion isod a byddwn yn hapus i helpu.

 

Gwobr Lefel 3 Highfield mewn Diogelwch Bwyd ar gyfer Arlwyo (RQF)

Yn ôl y gyfraith, rhaid i weithredwyr busnesau bwyd sicrhau bod trinwyr bwyd yn derbyn yr oruchwyliaeth a'r hyfforddiant priodol mewn hylendid bwyd.

Mae'r cymhwyster hwn wedi'i anelu at y rhai sy'n gweithio ar lefel uwch neu lefel orychwilio yn y diwydiant arlwyo, neu sy'n dymuno symud ymlaen iddo.

Food Hygiene in Cafe KitchenPa mor hir y bydd yn ei gymryd i mi gyflawni'r cymhwyster hwn?

Mae'r cymhwyster hwn yn cynnwys cwrs hyfforddi dau ddiwrnod yn yr ystafell ddosbarth gyda llawlyfr cyn-cwrs i'w gwblhau

Pa gymwysterau sydd eu hangen arnaf i gyflawni'r cymhwyster hwn?

Nid oes unrhyw ragofynion pwnc-benodol ac mae'r cymhwyster yn addas ar gyfer dysgwyr 14+ oed. Argymhellir bod gan ddysgwyr sy'n ymgymryd â'r cymhwyster o leiaf Lefel 1 mewn Saesneg a mathemateg neu gyfwerth. Os ydych chi'n ansicr, cysylltwch â ni i drafod gofynion y cwrs cyn archebu'ch lle.

Sut mae'r cymhwyster yn cael ei asesu?

Asesir y cymhwyster hwn gan bapur arholiad amlddewis 45 cwestiwn diwedd cwrs. Y marc pasio ar gyfer y papur yw 30 allan o 45 cwestiwn yn gywir (66%). Bydd marc o 36 neu uwch yn arwain at wahaniaeth.

Beth nesaf?

Efallai y bydd unigolion sy'n cyflawni'r cymhwyster hwn am symud ymlaen i gymwysterau eraill sy'n gysylltiedig â diogelwch bwyd ac alergenau, megis Gwobr Lefel 3 Highfield mewn Ymwybyddiaeth Allergen Bwyd mewn Arlwyo (RQF), Gwobr Lefel 4 Highfield mewn Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo (RQF). Gweler ein tudalennau hyfforddi i gael manylion am gyrsiau eraill rydyn ni'n eu cynnig.

Ble gellir dilyn y cwrs hwn?

Rydym yn cyflwyno'r cwrs hwn ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg. Gweler ein gwefan am yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch am ein lleoliadau hyfforddi a dyddiadau ein cyrsiau.

Cost?

Cost y cwrs hyfforddi hwn yw £225

Dyddiadau ein cyrsiau nesaf

Bydd ein cwrs Lefel 3 nesaf yn cael ei gynnal dros dau dyddiad – Tachwedd 22ain a 29ain yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd.

Sut mae archebu fy lle?

Gallwch naill ai lawrlwytho ffurflen archebu'r cwrs o'n gwefan neu anfon e-bost atom i gael copi o'r ffurflen archebu. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni ar y manylion isod a byddwn yn hapus i helpu.

 

  • 0300 123 6696

 

  • training-srswales@valeofglamorgan.gov.uk

 

  • Mair Thomas, Gweinyddwr Hyfforddiant The Basement, Neuadd y Sir, Atlantic Wharf, Caerdydd, CF10 4UW