Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Isafswm Safonau Effeithlonrwydd Ynni

Yn 2018, cyflwynodd llywodraeth y DU Reoliadau i helpu i wella effeithlonrwydd ynni. Rhaid i bob Eiddo yn y Sector Preifat feddu ar Dystysgrif Perfformiad Ynni (EPC) gydag isafswm sgôr o E.

Mae Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir wedi ymrwymo i helpu Llywodraeth Cymru i gyflawni eu hamcanion i leihau tlodi tanwydd aEPC nifer y cartrefi ynni effeithlon sy’n annigonol sy’n cael eu rhentu yng Nghymru. Mae ynni a ddefnyddir mewn cartrefi yn cynrychioli tua 20% o allyriadau carbon Cymru. Drwy ddatgarboneiddio a gwella safonau effeithlonrwydd ynni cartrefi i fodloni rheoliadau, gallwn ddechrau atal tenantiaid rhag syrthio i dlodi tanwydd a gweithio tuag at gyrraedd targed y DU o allyriadau sero net erbyn 2050.

Beth yw Tystysgrif Perfformiad Ynni (EPC)?

Mae EPC yn cynnwys gwybodaeth am ba mor effeithlon y mae eiddo yn defnyddio ynni. Yn seiliedig ar yr adroddiad hwn bydd y ddogfen yn rhoi sgôr ar gyfer yr eiddo ar raddfa o A – G (A yw'r mwyaf effeithlon a'r lleiaf effeithlon yw G). Mae'r Dystysgrif Perfformiad Ynni yn ddilys am gyfnod o 10 mlynedd (oni bai bod tystysgrif ddilys newydd yn cael ei chomisiynu o fewn yr amser hwn). Rhaid iddo gael ei ddarparu gan berchennog eiddo yn rhad ac am ddim pan gaiff ei rentu neu ei werthu.

Bydd Tystysgrif Perfformiad Ynni hefyd yn darparu argymhellion cost-effeithiol y gellid eu gweithredu i wella perfformiad effeithlonrwydd ynni eiddo. Os gweithredir ar yr argymhellion hyn gallai helpu i leihau biliau ynni oherwydd defnydd llai o ynni a lleihau faint o allyriadau carbon a gynhyrchir. Felly, helpu i liniaru bygythiad byd-eang newid yn yr hinsawdd.

Beth mae hyn yn ei olygu i'm heiddo?

Mae deddfwriaeth gyfredol yn gwahardd eiddo rhag cael ei rentu i denantiaid sydd â sgôr EPC o ‘F’ neu ‘G’. Os yw’r eiddo rydych chi’n ei rentu yn perthyn i’r categori hwn, efallai bod eich landlord yn torri’r gyfraith a bydd yn ofynnol iddo wneud gwelliannau effeithlonrwydd ynni brys.

Darganfyddwch Gradd EPC eich eiddo 

 • Os oes gan eich eiddo sgôr ynni E neu uwch: nid oes angen gweithredu o dan y ddeddfwriaeth gyfredol.
 • Os nad oes gan eich eiddo EPC: mae angen i chi gael tystysgrif ar frys.
 • Os oes gan eich eiddo sgôr Ynni Effeithlon F neu G: mae'r ddeddfwriaeth hon yn berthnasol, a RHAID i chi weithredu

Er bod sail gyfreithiol ar gyfer gwella cartrefi sy’n perfformio’n isel, gall y landlord a’r tenant brofi llawer o fanteision drwy roi newidiadau ar waith megis

 • Gall uwchraddio eich sgôr EPC fod yn rhatach nag y credwch. Efallai y byddwch yn gallu uwchraddio’r eiddo i ‘E’ neu well gyda mesurau cost isel fel atal drafftiau a symiau bach o inswleiddio.
 • Y posibilrwydd o gynyddu gwerth eich eiddo rhent os byddwch yn penderfynu gwerthu.
 • Gall yr eiddo ddod yn fwy cystadleuol ar y farchnad rhentu oherwydd y cysur cynyddol i denantiaid.
 • Po uchaf yw cyfradd effeithlonrwydd ynni eiddo fel arfer yn golygu y rhataf yw'r biliau ynni i denantiaid. Gall hyn helpu tenantiaid i ddod yn fwy tebygol o allu talu eu rhent ar amser oherwydd eu bod yn gwario llai ar filiau ynni.
 • Gall biliau ynni is a mwy o gysur arwain at lai o gwynion gan denantiaid y mae angen eu datrys.
 • Gall gwella eiddo liniaru lefelau lleithder a ffurfiant anwedd a fydd yn cynyddu'r buddion iechyd i'r tenant.
 • Bydd lleihau ôl troed carbon yr eiddo yn helpu i gyfrannu at gymdeithas wyrddach ac iachach.

Mynnwch dystysgrif ynni newydd

Eithriadau

Mae rheoliadau cyfredol yn gwahardd landlordiaid rhag gosod eiddo sydd â sgôr EPC o dan F neu G. Fodd bynnag, mewn rhai amgylchiadau gall landlord wneud cais am eithriad. Bydd eithriad yn para am 5 mlynedd ac ar ôl yr amser hwn byddai angen i'r landlord ailasesu eu hopsiynau ac ailgofrestru eithriad os yn berthnasol. Mae pob eithriad yn cael ei gofnodi ar Gofrestr Eithriadau'r Sector Rhentu Preifat. Er mwyn eithrio eiddo dylai landlordiaid wneud cais i gofrestru hyn cyn gynted â phosibl er mwyn parhau i gydymffurfio.

Canllawiau ar gyfer mathau o eithriadau a sut i gofrestru eithriad

Grantiau a chyngor effeithlonrwydd ynni

Cymorth a chyngor gan Lywodraeth Cymru ar gyfer mesurau effeithlonrwydd ynni.

Dod o hyd i grantiau ynni a ffyrdd o arbed ynni yn eich cartref Llywodraeth y DU 

Cynllun Uwchraddio Boeleri (UK Gov)

Trwy'r Cynllun Uwchraddio Boeleri, gallech gael grant i dalu rhan o'r gost o newid systemau gwresogi tanwydd ffosil gyda phwmp gwres neu foeler biomas.

Gallwch gael un grant fesul eiddo. Mae grantiau ar gael ar gyfer:

 • £5,000 tuag at bwmp gwres ffynhonnell aer
 • £6,000 tuag at bwmp gwres o’r ddaear (gan gynnwys pympiau gwres ffynhonnell dŵr a’r rhai ar ddolenni daear a rennir)
 • £5,000 tuag at foeler biomas

Gwnewch gais am y Cynllun Uwchraddio Boeleri

Y Cynllun Nyth

Mae'r cynllun yn agored i bob deiliad tŷ yng Nghymru ac yn cael ei weithredu ar ran Llywodraeth Cymru. Bydd Nyth yn darparu cyngor arbed ynni ac os yw'n gymwys, bydd gwelliannau effeithlonrwydd ynni cartref am ddim fel paneli solar, systemau gwres canolog newydd ac inswleiddio.

Cysylltwch â Nyth ar Rhadffôn 0808 808 2244 i gael cyngor am ddim ac i weld a ydych yn gymwys i gael gwelliannau i'ch cartref sy'n arbed ynni neu ewch i Nyth Cymru i gael rhagor o wybodaeth.

Grantiau Cysylltiad Nwy

I lawer o gartrefi, gall newid i system gwres canolog nwy helpu i wella sgôr ynni'r eiddo. Mae Cymru Gynnes yn gweithio gyda Wales & West Utilities i ddarparu grantiau cysylltiad nwy i ddeiliaid tai.

Cysylltwch â’r llinell gymorth ar 01656 747623 neu gallwch wneud cais ar-lein.

Ymddiriedolaeth Arbed Ynni

Mae eu gwefan yn darparu cyngor diduedd am ddim ar sut y gallwch arbed arian drwy ddod yn fwy ynni effeithlon. Gallant hefyd roi cyngor pellach am unrhyw grantiau y gallech fod yn gymwys i wneud cais amdanynt i wella effeithlonrwydd ynni eich cartref. 

70+ Cymru

Cynllun a gynigir ar hyn o bryd gan Gofal a Thrwsio gyda'r nod o wella cynhesrwydd, cysur ac ansawdd bywyd i bobl hŷn yng Nghymru. Mae swyddogion ynni cartref yn cynnig asesiadau ynni cartref am ddim i bobl 60+ oed ac yn helpu pobl hŷn drwy atgyweiriadau, cyngor ac addasiadau syml. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Care and Repair Cymru ar 0300 111 3333. 

Dolenni defnyddiol