Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Rhentu Doeth Cymru

Mae Rhentu Doeth Cymru'n gynllun newydd a fydd yn gwella safonau yn y sector rhentu preifat trwy ei gwneud yn ofynnol i landlordiaid ac asiantau rheolaethol i gynnal hyfforddiant i sicrhau eu bod yn deall eu cyfrifoldebau. 

Bydd hyn yn helpu:

  • Rhwystro landlordiaid ac asiantau twyllodrus, a hyd yn oed troseddol, rhag bod yn rhan o reoli a rhentu tai.
  • Amddiffyn tenantiaid ac yn cefnogi landlordiaid ac asiantau da trwy eu helpu i fod yn ymwybodol o'u cyfrifoldebau a'u rhwymedigaethau cyfreithiol, gan godi enw da'r sector.
rentsmart

 

Lansiwyd gwaith i orfodi’r Ddeddf ar 23 Tachwedd 2016, ac anogir y rheiny sydd heb gydymffurfio â'r gyfraith eto i gyflawni eu cyfrifoldebau cyfreithiol i gofrestru cyn gynted â phosibl oherwydd bod y broses gofrestru ar-lein yn syml ac ond yn cymryd 15 munud, ond gall cais trwyddedu gymryd hyd at wyth wythnos i’w brosesu.

Rhentu Doeth Cymru

Canllawiau

Mae Rhan 4 Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 yn nodi ei bod yn gyfrifoldeb ar landlord i ddarparu anheddau sy’n ddiogel ac yn addas i bobl fyw ynddynt (FfIFYG). Bydd atal unrhyw un o’r 29 o faterion neu amgylchiadau dan sylw rhag codi yn eich eiddo rhent yn osgoi’r potensial y bydd deiliaid contract yn byw dan amodau anaddas, yn ogystal â bod y dull mwyaf cost-effeithiol i chi.

Llyfrgell adnoddau Rhentu Doeth Cymru

Gallwch hefyd weld ein fideo Rhentu Doeth Cymru byr i gael mwy o wybodaeth am y cynllun: