Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Gwobr Highfield Lefel 3  mewn Diogelwch Bwyd ar gyfer Arlwyo (RQF)

Yn ôl y gyfraith, rhaid i weithredwyr busnesau bwyd sicrhau bod y rhai sy'n trin bwyd yn cael yr oruchwyliaeth a'r hyfforddiant priodol mewn hylendid bwyd.

Mae'r cymhwyster hwn wedi'i anelu at y rheini sy'n gweithio yn y diwydiant arlwyo sydd ar lefel uwch neu lefelPreparing pizza level 3 oruchwyliol, neu sy'n dymuno symud ymlaen i hynny.

Pa mor hir y bydd yn ei gymryd i mi ennill y cymhwyster hwn?

Mae'r cymhwyster hwn yn cynnwys cwrs hyfforddi deuddydd yn yr ystafell ddosbarth gyda llawlyfr cyn-cwrs i'w gwblhau.

Pa gymwysterau sydd eu hangen arnaf i gymryd y cymhwyster hwn?

Nid oes unrhyw ragofynion pwnc penodol ac mae'r cymhwyster yn addas ar gyfer dysgwyr 14+ oed. Argymhellir bod gan ddysgwyr sy'n dilyn y cymhwyster o leiaf Lefel 1 mewn Saesneg a mathemateg neu gyfwerth.
Os ydych yn ansicr, cysylltwch â ni i drafod gofynion y cwrs cyn archebu eich lle.

Sut mae'r cymhwyster yn cael ei asesu?

Asesir y cymhwyster hwn gan bapur arholiad amlddewis diwedd cwrs 45 cwestiwn. Y marc llwyddo ar gyfer y papur yw 30 allan o 45 cwestiwn yn gywir (66%). Bydd marc o 36 neu uwch yn arwain at ragoriaeth.

Beth nesaf?

Efallai y bydd unigolion sy’n cyflawni’r cymhwyster hwn am symud ymlaen i gymwysterau eraill sy’n ymwneud â diogelwch bwyd ac alergenau, megis Dyfarniad Lefel 3 Highfield mewn Ymwybyddiaeth Alergenau Bwyd mewn Arlwyo (RQF), Dyfarniad Lefel 4 Highfield mewn Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo (RQF). Gweler ein tudalennau hyfforddi am fanylion cyrsiau eraill yr ydym yn eu cynnig.

Ble gellir cymryd y cwrs hwn?

Rydym yn cyflwyno’r cwrs hwn ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg. Gweler ein gwefan am yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch am ein lleoliadau hyfforddi a dyddiadau cyrsiau.

Beth yw'r gost?

Cost y cwrs hyfforddi hwn yw £225.

Dyddiadau cwrs

Bydd ein cwrs nesaf yn cael ei gyhoeddi yn fuan.

Sut ydw i'n archebu fy lle?

Gallwch naill ai lawrlwytho'r ffurflen archebu cwrs (isod) neu anfon e-bost atom i gael copi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni ar y manylion isod a byddwn yn hapus i helpu.

  • 0300 123 6696 

 

  • training-srswales@valeofglamorgan.gov.uk

 

  • Mair Thomas, Gweinyddwr Hyfforddiant, Yr Islawr, Neuadd y Sir, Glanfa Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW