Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth o Alergenau

Gwobr Lefel 2 Highfield mewn Ymwybyddiaeth a Rheolaeth Alergenau Bwyd mewn Arlwyo (RQF)

Allergen-Information-Label

Mae'r cymhwyster hwn wedi'i anelu at drinwyr bwyd a staff eraill sy'n ymwneud â pharatoi a gwasanaethu bwyd sy'n gweithio yn y diwydiant arlwyo neu sy'n dymuno gwneud hynny.

Amcan y cymhwyster yw cefnogi rôl yn y gweithle. Fe'i cynlluniwyd i ddarparu gwybodaeth a dealltwriaeth o alergenau bwyd a bwydydd sy'n achosi anoddefiadau, eu nodweddion a'u heffeithiau yn aml, pwysigrwydd cyfleu gwybodaeth am gynhwysion alergenig i gwsmeriaid yn effeithiol, a sut y gall staff leihau'r risg o groeshalogi o gynhwysion alergenig.

Pa mor hir y bydd yn ei gymryd i mi gyflawni'r cymhwyster hwn?

Mae'r cymhwyster hwn yn cynnwys cwrs hanner diwrnod yn yr ystafell ddosbarth.

Pa gymwysterau sydd eu hangen arnaf i gyflawni'r cymhwyster hwn?

Nid oes unrhyw ragofynion pwnc-benodol ac mae'r cymhwyster yn addas ar gyfer dysgwyr 14+ oed. Argymhellir bod gan ddysgwyr sy'n ymgymryd â'r cymhwyster o leiaf Lefel 1 mewn Saesneg a mathemateg neu gyfwerth. Os ydych chi'n ansicr, cysylltwch â ni i drafod gofynion y cwrs cyn archebu'ch lle.

Sut mae'r cymhwyster yn cael ei asesu?

Asesir y cymhwyster hwn gan bapur arholiad amlddewis 15 cwestiwn ar ddiwedd cwrs. Y marc pasio ar gyfer y papur yw 9 allan o 15 cwestiwn yn gywir (60%).

Beth nesaf?

Efallai y bydd unigolion sy'n cyflawni'r cymhwyster hwn am symud ymlaen i gymwysterau eraill sy'n gysylltiedig â diogelwch bwyd ac alergenau, megis Gwobr Lefel 3 Highfield mewn Rheoli Alergenau Bwyd mewn Arlwyo (RQF), Gwobr Lefel 2 Highfield mewn Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo (RQF). Gweler y tudalennau hyfforddi ar ein gwefan i gael manylion y cyrsiau hyn a chyrsiau eraill a gynigiwn.

Ble gellir dilyn y cwrs hwn?

Rydym yn cyflwyno'r cwrs hwn ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Dyffryn Morgannwg. Gweler ein gwefan am yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch am ein lleoliadau hyfforddi a dyddiadau ein cyrsiau.

Cost?

Cost y cwrs hanner diwrnod hwn yw £ 45 + TAW (cyfanswm o £ 54)

Dyddiadau ein cyrsiau

Mae ein cyrsiau nesaf yn cael eu cynnal ar y dyddiadau canlynol:

Dydd Mawrth 19eg Tachwedd, 2019 (Neuadd y Ddinas, Caerdydd)

Sut ydw i'n archebu fy lle?

Gallwch naill ai lawrlwytho ffurflen archebu'r cwrs o'n gwefan neu anfon e-bost atom i gael copi o'r ffurflen archebu. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni ar y manylion isod a byddwn yn hapus i helpu.

 

  • 02920 871120

 

  • training-srswales@valeofglamorgan.gov.uk