Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Beth i'w losgi mewn man tân domestig / stofiau coed

O ystyried yr argyfwng ynni presennol mae llawer o ddeiliaid tai yn ystyried defnyddio llosgwyr coed a lleoedd tân traddodiadol i ddarparu gwres ychwanegol yn eu cartrefi. 

Dylai unrhyw ddeiliaid tai sy’n ystyried llosgi tanwydd solet (pren, glo ac ati) gartref fel ffynhonnell wresogi sicrhau eu bod yn dilyn yWood burning stove canllawiau a’r rheolau isod i ddiogelu eu hiechyd eu hunain, iechyd eu cymdogion a’r amgylchedd.

  1. Rhaid gosod stofiau llosgi coed newydd yn unol â'r Rheoliadau Adeiladu.
  2. Llosgwch bren sych (wedi'i aeddfedu) yn unig - mae llosgi pren gwlyb neu bren heb ei aeddfedu / yn wyrdd yn aneffeithlon gan ei fod yn cymryd llawer o wres i ferwi oddi ar y dŵr cyn i'r peiriant allu gollwng gwres i'r ystafell. Yn ei dro, mae hyn yn creu llawer o fwg, tar a gronynnau a all niweidio'ch simnai a'ch offer a chyfrannu at lygredd aer. Prynwch danwydd ‘Barod i’w Llosgi’ – chwiliwch am bren sydd wedi’i nodi fel ‘Barod i’w Llosgi’ a werthir gan Gyflenwr Ardystiedig Woodsure. Mae gan bren sy'n arddangos y logo Barod i'w Llosgi gynnwys lleithder o 20% neu lai a gellir ei losgi ar unwaith. Gweler isod am ragor o wybodaeth.Mae'r boncyffion hyn yn llosgi'n fwy effeithlon na phren gwyrdd heb ei sychu ac yn lleihau'r effaith amgylcheddol. Mae rhagor o wybodaeth am y Cynllun Barod i Llosgi ar gael yma - https://woodsure.co.uk/supplier/wood-energy-wales-ynni-coed-cymru/ Gall defnyddio tanwydd amhriodol achosi problemau fel mwg tywyll neu achosi niwsans statudol sy’n droseddau o dan Ddeddf Aer Glân 1993 a Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1995 a gallai arwain at ddirwyon neu erlyniad.
  3. PEIDIWCH â llosgi gwastraff pren wedi'i drin (e.e. hen ddodrefn, paledi, decin neu baneli ffens) neu sbwriel cartref. Gall gwastraff pren wedi'i drin a sbwriel cartref allyrru mygdarth niweidiol a llygryddion gwenwynig fel arsenig i'ch cartref a'r amgylchedd gan achosi problemau iechyd i'ch teulu a'ch cymdogion. Gall llosgi pren gwastraff fod yn drosedd o dan Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 a allai arwain at ddirwyon ac erlyni
  4.  Consider using an approved smokeless fuel - https://smokecontrol.defra.gov.uk/fuels.php?country=wales
  5.  Dilynwch y canllawiau ar ddefnyddio a gweithredu stofiau a lleoedd tân yn ddiogel -

https://uk-air.defra.gov.uk/assets/documents/reports/cat09/1901291307_Ready_to_Burn_Web.pdf

https://youtu.be/JTWCpjQqPtg