Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Gwasanaethau hyfforddi rydym yn ei gynnig

Mae ein holl gyrsiau hyfforddiant yn cael eu darparu gan ein hyfforddwyrFood Safety Training 3 profiadol, llawer sy'n Swyddogion sy'n gweithio o fewn Safonau Masnach neu Iechyd yr Amgylchedd ac sydd i gyd yn arbenigwyr yn eu meysydd.

Rydym yn cynnig Cymwysterau hyfforddiant achrededig a hyfforddiant heb ei achredu, gan gynnwys hyfforddiant pwrpasol ar gyfer grwpiau, y gellir ei deilwra i ddiwallu'ch anghenion. Rydym yn Ganolfan Hyfforddi achrededig gyda Highfields a'r Gymdeithas Frenhinol ar gyfer Iechyd y Cyhoedd.

Os na welwch gwrs sy'n diwallu'ch anghenion isod, cysylltwch â ni i weld a allwn gyflwyno'r cwrs rydych chi'n edrych amdano. Rydym hefyd yn croesawu eich adborth ar gyrsiau yr hoffech ein gweld yn eu cynnig yn y dyfodol.

  • Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir (Hyfforddiant), Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg, Ystafell 116, Neuadd y Sir, Glanfa'r Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW
  • Training-srswales@valeofglamorgan.gov.uk
  • 02920 871120

 

Gwybodaeth Pwysig

Sicrhewch eich bod yn darllen trwy'r wybodaeth ar y dudalen hon, ynghyd â manylion ar gyfer y cwrs hyfforddi penodol yr hoffech ei fynychu. Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth bwysig sy'n berthnasol i bob cwrs, ynghyd â manylion ar sut i archebu a thalu am eich cwrs.

Sut mae ein cyrsiau hyfforddi yn cael eu cyflwyno?

Rydym yn cynnig hyfforddiant dan hyfforddiant wyneb yn wyneb ac ar-lein, felly mae opsiwn i weddu i bawb. Mae ein hyfforddiant wyneb yn wyneb yn digwydd ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg a gallwn hefyd ddarparu hyfforddiant yn rhagosodiad eich busnes, os oes gennych chi grŵp o staff yr ydych chi am eu hyfforddi. Cysylltwch â ni i drafod eich gofynion ar gyfer hyfforddiant grŵp.

Dyddiadau a Lleoliadau Cwrs

Rhoddir manylion dyddiadau a lleoliadau'r cwrs, neu arwydd bod y cwrs yn cael ei gyflwyno ar-lein, ar y tudalennau hyfforddi penodol ar gyfer y Cymwysterau. Gellir gweld dolenni i'r rhain ar waelod y dudalen hon.

Hyfforddiant wyneb yn wyneb - Diogelwch yn Gyntaf

Mae diogelwch ein hyfforddwyr a chynrychiolwyr ein cyrsiau o'r pwys mwyaf i ni yn y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir. Felly mae gennym brotocolau llym ar waith i sicrhau iechyd a diogelwch pawb sy'n mynychu ein hyfforddiant. Peidiwch â gwneud unrhyw drefniadau teithio neu lety i fynychu ein cyrsiau nes bod y cwrs wedi'i gadarnhau fel un sy'n mynd ymlaen, gan eu bod yn destun newid ar hyn o bryd.

Hyfforddiant ac Asesu Ar-lein

Online TrainingOs byddwch chi'n archebu ar un o'n cymwysterau ar-lein achrededig yna bydd angen i chi gael yr offer canlynol, er mwyn gallu cymryd yr e-asesiad ar ddiwedd y cwrs hyfforddi:

Gliniadur / cyfrifiadur / llechen neu debyg gyda meicroffon

Camera gwe wedi'i ymgorffori yn eich cyfrifiadur / llechen. neu gamera gwe ar wahân

Ffôn clyfar

Mynediad i'r rhyngrwyd (bydd angen Google Chrome arnoch, i'w lawrlwytho am ddim, i gael mynediad i'n cyrsiau

Byddwch yn cael eich trafod trwy'r broses a bydd gennych fideo clir i'w ddilyn, i helpu i sefydlu'ch offer yn barod ar gyfer yr asesiad. I gael mwy o wybodaeth am yr offer penodol sydd ei angen arnoch, gweler Cwestiynau Cyffredin Highfield yma.

Bydd eich e-asesiad yn cael ei archebu ar eich cyfer ar yr un diwrnod â'ch cwrs hyfforddi, fel y gallwch ei gwblhau ar ôl i'n hyfforddiant gael ei ddarparu. Edrychwch ar yr amserlenni enghreifftiol a ddarperir ar ein tudalennau Cymhwyster am amser bras. Os nad yw'r amser hwn yn addas, cysylltwch â ni i drafod eich opsiynau cyn i chi archebu cwrs ar-lein gyda ni.

Costau ein cyrsiau

Rhestrir cost pob un o'n Cymwysterau ar y tudalennau Cymwysterau, y gallwch chi ddod o hyd iddynt isod. Mae cost ychwanegol ar gyfer cyrsiau achrededig ar-lein, gan fod yr e-asesiad yn cael ei fywiogi o bell gan ein corff dyfarnu. Gellir gweld y manylion llawn ar y tudalennau Cymhwyster isod.

Archebu a Thalu

Os hoffech archebu lle ar un neu fwy o'n cyrsiau, e-bostiwch training-srswales@valeofglamorgan.gov.uk. Ar ôl i ni dderbyn eich e-bost byddwn yn cysylltu â chi i drefnu taliad ar gyfer y cwrs. Mae angen talu'n llawn cyn mynychu'r cwrs.

Tystysgrifau

Mae'r holl brisiau'n cynnwys e-dystysgrif, a fydd yn cael ei e-bostio atoch cyn gynted â phosibl ar ôl cwblhau'r cwrs, os ydych chi wedi cyflawni'r Cymhwyster. Anfonir hwn i'r cyfeiriad e-bost a ddarparwyd gennych ar eich ffurflen archebu, felly gwnewch yn siŵr ei fod yn gywir. Os byddai'n well gennych i dystysgrif copi caled gael ei phostio atoch, mae cost ychwanegol o £1.50 a gall hyn gymryd hyd at dair wythnos i'w dderbyn. Mae'r ffurflen archebu yn gofyn ichi a hoffech chi uwchraddio i dystysgrif copi caled felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n nodi hyn ar eich ffurflen archebu wrth archebu'ch cwrs.

Unrhyw gwestiynau eraill?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am ein cyrsiau nad ydynt yn cael eu hateb ar y dudalen hon, neu'r tudalennau Cymhwyster ar gyfer y cwrs y mae gennych ddiddordeb ynddo, cysylltwch â ni.

Cliciwch ar y dolenni isod i ddarganfod mwy am y cyrsiau hyfforddi rydyn ni'n eu darparu:

Food Safety and Hygiene

Rydym yn darparu hyfforddiant achrededig Highfield ar Lefelau 2 a 3

HACCP

Cyflwyniad i egwyddorion HACCP (dadansoddi peryglon a phwyntiau rheoli critigol), a all helpu i gefnogi'r rhai sy'n rhan o dîm HACCP mewn amgylchedd arlwyo.

Ymwybyddiaeth o Alergenau

Mae'r cymhwyster hwn wedi'i anelu at drinwyr bwyd a staff eraill sy'n ymwneud â pharatoi a gwasanaethu bwyd sy'n gweithio yn y diwydiant arlwyo neu sy'n dymuno gwneud hynny.

Iechyd a Diogelwch

Rydym yn darparu'r wybodaeth sydd ei hangen ar weithwyr i sicrhau amgylchedd gwaith diogel o fewn sefydliad.