Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Tai

Gwybodaeth a chyngor i breswylwyr sy’n byw mewn llety preifat, cyngor i landlordiaid, morgeisi, dyled a chartrefi gwag.

Tenantiaid

Cyngor i denantiaid sy’n byw mewn tŷ rhent preifat ac sy’n profi anawsterau

Landlordiaid

Os ydych chi'n gosod eich eiddo at ddibenion domestig, mae gennych amryw o gyfrifoldebau

Tai i Fyfyrwyr

Cyngor i fyfyrwyr sy'n symud o neuadd breswyl i dy neu lety preifat

Cartrefi Gwag

Rheoli cartrefi gwag ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg

Trwyddedu HMO

Gwella safonau i denantiaid sy'n rhentu yn y sector rhentu preifat

Rhentu Doeth Cymru

Gwella safonau yn y sector rhentu preifat

Isafswm Safonau Effeithlonrwydd Ynni

Rydym wedi ymrwymo i helpu Llywodraeth Cymru i gyflawni eu hamcanion i leihau tlodi tanwydd a nifer y cartrefi ynni effeithlon sy’n annigonol sy’n cael eu rhentu yng Nghymru