Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

CardiffCouncilLogo

Trwyddedu HMO yng Nghaerdydd

Mae’r gyfraith yn datgan bod angen trwyddedu mathau penodol o dai rhent er mwyn cydymffurfio â safonau sy’n golygu bod tŷ yn ddiogel i breswylwyr fyw ynddo.

Er mwyn i ni brosesu'ch cais, rhaid gwneud cais dilys. Gweler y ffurflen gais a'r canllawiau isod i gael rhestr wirio o ddogfennau ategol y mae'n rhaid eu cyflwyno. Ar ôl derbyn cais dilys, bydd swyddog yn cysylltu â chi i drefnu archwiliad o'r eiddo trwyddedig. Yn dilyn archwiliad boddhaol, rhoddir trwydded ddrafft ar gyfer eich sylwadau, ac yna Trwydded Lawn sy'n ddilys am gyfnod o 5 mlynedd.

Mae Cynlluniau Trwyddedu Ychwanegol hefyd yn ceisio mynd i'r afael â materion cymunedol ehangach fel gwastraff, ymddygiad gwrthgymdeithasol, effeithlonrwydd ynni a diogelwch eiddo. Mae Cyngor Caerdydd wedi datgan dwy ardal yng Nghaerdydd fel Cynlluniau Trwyddedu Ychwanegol, sef Cathays a Plasnewydd. Mae Cynllun Trwyddedu Ychwanegol yn Cathays, a ddaeth i rym gyntaf ar 1 Gorffennaf 2010 ac eto ar 1 Ionawr 2016, yn mynd yn fyw eto ar 1 Chwefror 2023 am gyfnod o 5 mlynedd. Gellir archwilio'r hysbysiad cyhoeddus o'r dynodiad yma.

Bydd unrhyw drwyddedau HMO ychwanegol presennol a roddwyd o dan y cynllun Cathays blaenorol yn parhau i fod yn ddilys tan eu dyddiad dod i ben 5 mlynedd a bydd angen eu hadnewyddu bryd hynny. Bydd unrhyw geisiadau dilys sy'n aros pan ddaw cynllun 2016 i ben yn awr yn cael eu prosesu.

Daeth Cynllun Plasnewydd i rym gyntaf ar 3 Tachwedd 2014 ac eto aeth yn fyw ar 1 Ionawr 2021 am gyfnod o 5 mlynedd. Mae'r ddau Gynllun yn berthnasol i bob Tŷ mewn Galwedigaeth Lluosog (HMO) yn yr ardaloedd ac eithrio'r rhai sydd wedi'u heithrio gan adrannau perthnasol y ddeddfwriaeth.

Ffioedd

Rhaid talu ffi ymgeisio gychwynnol adeg y cais gyda gweddill y ffi yn daladwy yn dilyn archwiliad o'r eiddo a chyn cyhoeddi'r Drwydded lawn. Bydd y ffi sy'n daladwy yn dibynnu ar faint yr eiddo ac a yw'n cydymffurfio â safonau trwyddedu HMO.

Bydd y ffi uwch yn daladwy os nad yw'r cais yn cydymffurfio. Pan fydd newid perchnogaeth yn digwydd mewn eiddo trwyddedig sy'n cydymffurfio'n llawn, mae ffi ostyngedig yn daladwy am ddyfarnu trwydded i berchennog newydd am weddill tymor y drwydded.

Bydd ffi drwyddedu HMO yn dibynnu ar yr ardal y mae eich eiddo wedi'i lleoli a bydd fel a ganlyn:

Ffi Ymgeisio Cychwynol

2il daliad os yn cydymffurfio ar yr ymweliad cyntaf

2il daliad os nad yn cydymffurfio ar yr ymweliad cyntaf

Cyfanswm y ffi os yn cydymffurfio

Cyfanswm y ffi os nad yn cydymffurfio

Fflatiau

£160

£120

£580

£280

£740

Ynghyd â thâl ychwanegol am bob fflat

Fflat bach gyda hyd at 2 ystafell wely fesul fflat

 

+£40 am bob fflat

+£70 am bob fflat

 

 

Fflat mawr – 3 neu fwy o ystafelloedd wely

 

+£50 am bob fflat

+£90 am bob fflat

 

 

Tŷ HMO a Rennir neu fflat sengl hyd at 4 ystafell wely

£160

£230

£650

£390

£810

Tŷ HMO a Rennir neu fflat sengl (5 i 9 ystafell wely)

£160

£250

£700

£410

£860

Tŷ HMO a Rennir neu fflat sengl (10 i 15 ystafell wely)

£160

£280

£750

£440

£910

Tŷ HMO a Rennir neu fflat sengl (15+ ystafell wely)

£160

£300

£800

£460

£960

Perchennog newydd eiddo sy'n cydymffurfio a chais (Telerau ac amodau trwydded presennol)

£40

£70

n/a

£110

n/a

Neu taliad sengl o £100 gyda'r ymgais

Gweler y Canllawiau Cais am ragor o fanylion am “eiddo sy'n cydymffurfio” a dulliau talu.

Gwneud cais

Er mwyn gwneud cais am Drwydded HMO, lawrlwythwch a chwblhewch Ffurflen Gais am Drwydded HMO a'i dychwelyd i:

Trwyddedu HMO, Ystafell 116 Neuadd y Sir, Glanfa Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW neu drwy e-bost i HMOlicensing@cardiff.gov.uk

Sylwch y gellir cwblhau ceisiadau gorfodol ac ychwanegol ar yr un ffurflen, y gallwch eu hargraffu a'u llenwi â llaw neu eu cadw i'ch gliniadur neu'ch cyfrifiadur personol a theipio'ch manylion i mewn. Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen y canllaw ymgeisio.

Cofrestr cyhoeddus o dai HMO a drwyddedir yng Nghaerdydd

Yn ôl Deddf Tai 2004, mae'n ofynnol i bob awdurdod lleol gadw cofrestr gyhoeddus o adeiladau a drwyddedir fel Tai Amlbreswyl. Dyma fersiwn gryno y gofrestr, yn benodol ar gyfer y rhyngrwyd.

Gellir gweld y copi llawn o'r gofrestr yn Neuadd y Sir, Glanfa'r Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW a bydd gofyn i chi drefnu apwyntiad. Gellir darparu gwybodaeth gofrestru ar HMOs unigol i aelodau'r cyhoedd ar gais.

Gellir darparu copïau printiedig llawn o'r gofrestr a'u postio ar gais y bydd y Cyngor yn codi tâl amdanynt. Nodwch na allwch ddefnyddio manylion ar y gofrestr at ddibenion marchnata heb gydsyniad yr unigolion a restrir arni. I gael rhagor o wybodaeth am Ddiogelu Data gweler Hysbysiad Preifatrwydd Cyngor Bro Morgannwg