Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

A - Y

Achosion o geisio dwyn cŵn wedi eu hadrodd i ni

Description
Efallai eich bod wedi sylwi ar streuon o cheisio lladradau cŵn

Adeiladau a Cherbydau Di-fwg

Description
Mae ysmygu'n anghyfreithlon mewn mannau cyhoeddus a gweithleoedd os ydyn nhw'n gyfan gwbl neu'n rhannol gaeedig.

Adeiladwr twyllodrus yn cael ei garcharu yn Llys y Goron Caerdydd

Description
Cafodd adeiladwr twyllodrus a dwyllodd bedwar dioddefwr allan o ychydig dan £15,000 ei anfon i'r carchar am dair blynedd

Afiechydon Anifeiliaid

Description
Mae monitro anifeiliaid am symptomau afiechydon, a meithrin arferion gorau ffermio'n hanfodol wrth leihau risg ac arbed afiechydon rhag ymledu.

Anafiadau, Digwyddiadau a Damweiniau yn y Gweithle

Description
Mae dyletswydd ar bob cyflogwr a 'phobl gyfrifol' eraill i adrodd rhai damweiniau, clefydau galwedigaethol a digwyddiadau peryglus yn y gweithle.

Anogir lleoliadau lletygarwch i drefnu gwiriadau ar gyfer gosodiadau awyr agored cyn cyfnod prysur

Description
Mae tafarndai, bwytai a lleoliadau lletygarwch eraill yn cael eu hannog i sicrhau bod offer trydanol i'w defnyddio mewn mannau awyr agored yn ddiogel

Ansawdd Dŵr

Description
Gwybodaeth am ansawdd dŵr ac arweiniad ar gyfer cyflenwyr y prif gyflenwad a chyflenwadau preifat, baddonau, dŵr ymdrochi a Bae Caerdydd.

Ansawdd yr Aer a Llygredd

Description
Rheoli ansawdd yr aer, rheoleiddio allyriadau diwydiannol ac archwilio cwynion am lygru'r aer ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg.

Archwiliadau Bwyd

Description
Mae gan Swyddogion Awdurdodedig hawl i fynd i mewn i fusnes bwyd a'i archwilio ar unrhyw amser rhesymol heb wneud apwyntiad, a heb rybudd ymlaen llaw fel rheol.

Arlwyo mewn digwyddiadau

Description
Os ydych chi'n arlwywr sy'n dymuno masnachu oddi ar stondin farchnad, uned fwyd symudol neu ddefnyddio adnoddau arlwyo ein Cynghorau ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Bro Morgannwg neu Gaerdydd, rhaid i chi gydymffurfio â deddfwriaeth hylendid bwyd.

Atal a Rheoli Heintiau ar gyfer Ymarferwyr Triniaethau Arbennig

Description
Ymdrin ag egwyddorion rheoli heintiau drwy gymhwyso'r 'gadwyn heintiau' a'r 'rhagofalon rheoli heintiau safonol' ar gyfer Ymarferwyr Triniaethau Arbennig

Beth i'w losgi mewn man tân domestig / stofiau coed

Description
Dylai unrhyw ddeiliaid tai sy'n ystyried llosgi tanwydd solet (pren, glo ac ati) gartref fel ffynhonnell wresogi sicrhau eu bod yn dilyn canllawiau i ddiogelu eu hiechyd eu hunain, iechyd eu cymdogion a'r amgylchedd.

Brwydro dros Genedl Nwy Ddiogelach yn ystod Wythnos Diogelwch Nwy 2023

Description
Rydym yn falch o gefnogi Wythnos Diogelwch Nwy 2023 (11 – 17 Medi) sy'n amlygu cyfrifoldebau cyfreithiol landlordiaid – gwiriadau diogelwch nwy blynyddol.

Busnes plymio o Fynydd Cynffig wedi'i gymeradwyo gan safonau masnachu

Description
Mae busnes plymio o Ben-y-bont ar Ogwr wedi dod yn aelod diweddaraf o gynllun sy'n rhoi stamp cymeradwyo Safonau Masnach

Bwyty ym Mhen-y-Bont ar Ogwr yng nghanol achos erlyn hylendid bwyd

Description
Ar ôl ymchwiliad gan y Gwasanaethau Rheoleiddiol a Rennir, cafodd dau gyfarwyddwr a oedd ynghlwm â gweithredu'r bwyty Swaddesh ym Mynydd Cynffig eu dedfrydu yn Llys Ynadon Caerdydd ar 27 Tachwedd.

Canllawiau Iechyd a Diogelwch

Description
Canllawiau ar faterion iechyd a diogelwch

Cartrefi Gwag

Description
Rheoli cartrefi gwag ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg.

Ceffylau

Description
Gwybodaeth ynghylch Dogfennau Adnabod Ceffylau (Pasborts Ceffylau) a phori anghyfreithlon.

Clefydau Heintus a Gwenwyn Bwyd

Description
Clefydau Heintus.

Cludo a Chofnodi Anifeiliaid

Description
Mae angen trwyddedau cludiant ar gyfer rhai mathau o anifeiliaid fferm er mwyn cofnodi eu lleoliad.

Cofrestru Busnes Bwyd

Description
Cofrestru busnesau sy'n ymwneud â bwyd, yn cynnwys storio, gwerthu, paratoi, coginio a dosbarthu bwyd.

Coronafeirws: Iechyd a Diogewlch

Description
Cyngor iechyd a diogelwch ar coronafeirws

Coronafeirws: Llygredd Sŵn

Description
Cyngor ar gwynion swn yn ystod coronafeirws

Coronafeirws: Sgamiau

Description
Cyngor a chanllawiau ar sut i osgoi sgamiau ar coronafeirws

Coronafeirws: Tai

Description
Gwybodaeth a chyngor mewn perthynas â coronafeirws i breswylwyr sy'n byw mewn llety preifat, cyngor landlord, morgais a dyled a chartrefi gwag

Covid19: Llythyr at gyflogwyr mawr a busnesau lletygarwch

Description
Anfonwyd llythyr at fusnesau mawr ar Ragfyr 7fed, yn annog staff i fod yn effro i symptomau Covid-19

Cwmni bwyd a'i gyfarwyddwyr yn derbyn dirwyon uchel am dorri deddfau hylendid bwyd

Description
Business owners failed to comply with two hygiene improvement notices

Cŵn XL Bully sydd wedi'u cynnwys yn Neddf Cŵn Peryglus 1991

Description
Ar 31 Hydref, cyhoeddodd llywodraeth y DU fod cŵn tebyg i gŵn 'XL Bully' bellach wedi'u cynnwys yn Neddf Cŵn Peryglus 1991, gyda mesurau'n dod i rym mewn dau gam.

Cwynion am Fwyd a Hylendid

Description
Cyngor a chanllawiau i'r cyhoedd am wneud cwynion am fwyd a hylendid.

Cyfarwyddwr cwmni siop gyfleustra Caerdydd wedi'i erlyn am werthu tybaco anghyfreithlon

Description
Kovan Nasser o Santos Off Licence Limited, 323 Cowbridge Road East yn derbyn dirwy sylweddol a gorchymyn cymunedol ar ôl ymchwiliad Safonau Masnach

Cyflenwadau yn dychwelyd i normal ar ôl byrstio prif gyflenwad dŵr yn Llanedern

Description
Mae Dŵr Cymru wedi dweud bod prif bibell ddŵr wedi byrstio yn Llanedern, sy'n debygol o fod wedi effeithio ar y cyflenwad dŵr i lawer o eiddo yn yr ardal.in the area.

Cymerodd masnachwr o Borthcawl daliad gan gwsmer am warant modur nad oedd erioed yn bodoli

Description
Canfu ymchwiliad gan Safonau Masnach fod Mr Liam Thomas wedi achosi colled o fwy na £300 i breswylydd lleol

Cyn Rhoi Gwybod am Broblem Sŵn

Description
Our experience shows that often the person causing the noise is not aware of the impact it is having on others.

Cyngor Bro Morgannwg wedi erlyn bridwyr cwn

Description
Cwpl o Dresimwn oedd yn bridio cŵn yn anghyfreithlon wedi cael gorchymyn i dalu mwy na £450,000 yn dilyn erlyniad llwyddiannus gan Gyngor Bro Morgannwg.

Cyngor diogelwch bwyd yn ystod misoedd yr haf

Description
Er mwyn cadw'ch teulu'n ddiogel pan fyddwch allan yn cael barbeciw, picnic neu pigo ffrwythau, dyma rai awgrymiadau defnyddiol i'ch helpu i fwynhau'ch haf.

Cyngor i Ddefnyddwyr

Description
Pan fyddwch chi'n prynu nwyddau neu wasanaethau, mae'r gyfraith yn rhoi hawliau i chi fel defnyddiwr. Mae'r rhain yn eich amddiffyn rhag cael eich trin yn annheg gan fasnachwr.

Cyngor i Fusnesau

Description
Mae pob busnes, waeth beth ydy ei faint, o dan reolaeth ystod eang o ddeddfwriaeth wedi ei chynllunio i amddiffyn y defnyddiwr.

Cyngor RIDDOR i fusnesau

Description
If someone has died or been injured because of a work-related accident, this may have to be reported. Not all accidents need to be reported, other than for certain gas incidents.

Cyngor yn lansio Cynllun Gweithredu Ansawdd Aer ar gyfer Stryd y Parc ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Description
Ar Dydd Llun 5 Medi 2022, lawnsiodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ymgynghoriad cyhoeddus ar Gynllun Gweithredu Ansawdd Aer Drafft ar gyfer Stryd y Parc ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd

Description
Food Hygiene Rating Scheme

Cyrsiau Hyfforddiant

Description
Cyrsiau hyfforddiant a gynigir gan Wasanaethau Rheoliadol a Rennir ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg

Cyrsiau Hyfforddiant

Description
Training Courses

Cysylltwch â ni am faterion Covid-19

Description
Contact us regarding any matters relating to Covid19 that fall within our remit

Darganfod pla Chwilod Duon Almaenig mewn siop tecawê yng Nghaerdydd

Description
Cafwyd hyd i chwilod duon wrth ymyl bag agored o flawd, baw a bryntni ar y llawr, y waliau a'r offer, yn ogystal â bagiau gwastraff agored a adawyd mewn ardaloedd paratoi bwyd.

Dau landlord wedi cael dirwy o £23,000

Description
Mae rhentu eiddo peryglus allan yng Nghaerdydd wedi costio miloedd o bunnoedd i ddau landlord

Daw'r gwaharddiad ar blastigau untro yng Nghymru i rym ar 30 Hydref

Description
Bydd Deddf Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru) 2023 yn cyflwyno Cam 1 o'r gwaharddiad a fydd yn golygu na fydd busnesau bellach yn gallu gwerthu neu gyflenwi eitemau penodol i'r defnyddiwr terfynol

Deddf Masnachu ar y Sul

Description
Bydd angen i fân-werthwyr sy'n dymuno masnachu ar y Sul gydymffurfio â Deddf Masnachu ar y Sul 1994

Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016

Description
Daeth Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 i rym ar 1 Rhagfyr 2022, gan effeithio ar landlordiaid preifat a chymdeithasol, dyma'r newid mwyaf i gyfraith tai yng Nghymru ers degawdau.

Dedfryd ohiriedig ar gyfer masnachwr twyllodrus

Description
Mae töwr a gamarweiniodd gwsmeriaid, ac a dderbyniodd filoedd o bunnoedd heb gwblhau neu wneud gwaith, wedi pledio'n euog i dwyllo.

Dedfryd ohiriedig i fasnachwr twyllodrus Pen-y-bont ar Ogwr

Description
Masnachwr twyllodrus a gymerodd £6,000 gan un o drigolion oedrannus Pen-y-bont ar Ogwr wedi ei gael yn euog

Dedfrydwyd aelodau o grŵp troseddau cyfundrefnol (GTC) yn ne Cymru i gyfanswm o 25 mlynedd o garchar ar unwaith a 9 mlynedd o ddedfryd ohiriedig

Description
Dedfrydwyd aelodau o grŵp troseddau cyfundrefnol (GTC) yn ne Cymru a werthodd dybaco, sigaréts ac ocsid nitraidd anghyfreithlon tra'n gwyngalchu arian gwerth dros £1.5m

Defnydd Uchelseinyddion Allanol ar Safleoedd Busnes

Description
Mae gan y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir (GRhR) bwerau i reoleiddio defnydd uchelseinyddion allanol ar safleoedd busnes.

Diogelwch & Safonau Bwyd

Description
Rhaid i bob safle lle mae bwyd yn cael ei storio, ei baratoi, ei gynhyrchu, ei goginio neu ei werthu ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg, gydymffurfio â deddfwriaeth gyfredol diogelwch bwyd.

Diogelwch a Hylendid Bwyd

Description
Cyrsiau hylendid bwyd gan Wasanaethau Rheoliadol a Rennir

Diogelwch Nwyddau

Description
Diogelwch Nwyddau

Dirwy enfawr i landlord yng Nghaerdydd

Description
Mae Mulberry Real Estate Ltd, a'i gyfarwyddwr, Mr David Bryant, sy'n landlordiaid eiddo yng Nghaerdydd, wedi cael dirwy am fethu â gwneud gwaith atgyweirio angenrheidiol i ddrysau tân, ffenestri dianc a cheginau ac am fethu ag ail-drwyddedu dau eiddo.

Dirwy i berchennog busnes o Ben-y-bont ar Ogwr am werthu bwyd heibio dyddiad 'defnyddio erbyn'

Description
Daeth Swyddogion Safonau Masnach o hyd i 5 eitem ar werth yn Garth General Stores

Dirwy i berchennog bwyty am fethu ag arddangos sgôr hylendid bwyd

Description
Mae Blerdo Bros Limited a'i gyfarwyddwr Mr Sofoklis Christou yn gweithredu bwyty Colosseo ym Mhen-y-bont ar Ogwr a oedd wedi derbyn sgôr hylendid bwyd o 1

Dirwy i landlord am gyfres o fethiannau

Description
Mae landlord wedi derbyn dirwy yn Llys Ynadon Caerdydd am gyfres o fethiannau yn ymwneud â thŷ y mae hi'n berchen arno ac yn ei osod ar rent fel Tŷ Amlfeddiannaeth

Diwedderiad ar XL Bully

Description
Daeth y gwaharddiad ar gŵn XL Bully, a gyflwynwyd y llynedd, i rym ar 1 Chwefror 2024

Dod yn gyfarwydd â'n Partneriaid Prif Awdurdod

Description
Meet Our primary Authority Partners

Dyn o Dresimwn wedi ei ddedfrydu i chwe mis arall am droseddau lles anifeiliaid

Description
Mae dyn o Dresimwn wedi cael ei ddedfrydu i chwe mis o garchar am gam-drin ceffylau a chŵn a thorri gwaharddiad oes ar gadw anifeiliaid, a hynny yn dilyn erlyniad ar ran Cyngor Bro Morgannwg.

Dyn yn cael ei erlyn am storio tân gwyllt yn anghywir

Description
Dirwy sylweddol i ddyn busnes am fethu â storio tân gwyllt yn gywir yn dilyn ymchwiliad llwyddiannus safonau masnach

Dywedwch wrthym beth yw eich barn

Description
Rydym bob amser yn awyddus i wella'r gwasanaethau a ddarparwn ac yn gwerthfawrogi'r adborth a gawn.

Effaith benthycwyr arian didrwydded ar y sector tai cymdeithasol yng Nghymru

Description
Mae costau byw cynyddol yn golygu bydd benthycwyr anghyfreithlon yn edrych i ecsbloetio pobl yn eu munudau o argyfwng. Mae Liz Emmons o Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon Cymru yn esbonio mwy i Cartrefi Cymunedol Cymru trwy eu blog

Esbonio cyfraith Iechyd a Diogelwch

Description
Rhennir y cyfrifoldeb dros weithredu deddfwriaeth Iechyd a Diogelwch rhwng corff y llywodraeth ganolog, yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE), ac awdurdodau lleol.

FarmWell

Description
Mae FarmWell yn ganolbwynt adnoddau ar-lein newydd sy'n llawn o'r wybodaeth fwyaf defnyddiol i helpu i gadw'ch busnes fferm, a chi'ch hun, yn wydn trwy newid amseroedd a'ch helpu chi i gynllunio'n gadarnhaol ar gyfer y dyfodol.

Ffliw Adar - Rhybudd ar gyfer yr holl geidwaid adar a'r cyhoedd

Description
Yn dilyn y diweddariad ym mis Rhagfyr 2020, mae'r mesurau tai gorfodol yn cael eu codi ar 31 Mawrth 2021.

Ffliw Adar wedi'i ganfod mewn eiddo ar Ynys Môn

Description
Mae Llywodraeth Cymru wedi datgan Parth Atal Ffliw Adar Cymru gyfan o 17 Hydref 2022 ar ôl darganfod bod yna Ffliw Adar mewn dofednod ar safle ar Ynys Môn.

Ffliw adar: parth atal wedi'i ddatgan ledled Prydain Fawr

Description
Mae Parth Atal Ffliw Adar Cymru (AIPZ) wedi'i ymestyn a'i ddiweddaru i gynnwys mesurau tai newydd a fydd yn dod i rym ar 00:01 ddydd Llun 29 Tachwedd 2021.

Gofyn i'r cyhoedd a busnesau i roi gwybod am fridio cŵn yn anghyfreithlon

Description
Siaradwch am fridio cŵn bach anghyfreithlon a rhowch wybod i Crimestoppers yn ddienw

Gorchymyn i gyfarwyddwr a chwmni talu a chario yng Nghaerdydd dalu dros £10,000 yn Llys Ynadon Caerdydd

Description
Mae cyn-gyfarwyddwr busnes cyfanwerthu talu a chario mawr ar Heol Bessemer yng Nghaerdydd wedi cael gorchymyn i dalu cyfanswm o £2,517

Gorchymyn i gyn-berchennog ar fwyty yn y ddinas i dalu dros £1000 am droseddau hylendid bwyd

Description
Cyn-berchennog bwyty adnabyddus, ar Heol Wellfield, Caerdydd wedi derbyn dirwy sydd dros £1000 am gyfres o droseddau hylendid bwyd.

Gwaith adeiladu a dymchwel

Description
Mae Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir yn cydnabod y balans rhwng yr angen am ddatblygiadau newydd ar draws y tri Chyngor, tra'n sicrhau ar yr un pryd fod trigolion a busnesau yn cael eu gwarchod rhag aflonyddwch amgylcheddol yn ystod adeiladaeth o ddatblydgiadau mawr a bach.

Gwasanaeth Sŵn Gyda'r Nos – trigolion Cyngor Caerdydd

Description
Shared Regulatory Services delivers a Night Time Noise Service on behalf of Cardiff Council for its residents.

Gweithdrefnau Glanhau a Diheintio Dyfnach ar gyfer Halogiad Firws

Description
Mae'r risg o haint o COVID-19 yn dilyn halogi'r amgylchedd yn lleihau dros amser. Cymerwch gip ar y cyngor y gallwn ei gynnig ar reoli'r risg o coronafeirws

Gwerthiant o Dan Oed a Nwyddau â Chyfyngiadau Oedran

Description
Gosodir cyfyngiadau oedran ar ystod eang o nwyddau defnyddwyr ar sail iechyd a diogelwch, i sicrhau na chânt eu gwerthu ond i ddefnyddwyr sy'n ddigon hen i'w prynu.

Gwobr Highfield Lefel 3 mewn Diogelwch Bwyd ar gyfer Arlwyo (RQF)

Description
Mae'r cymhwyster hwn wedi'i anelu at y rheini sy'n gweithio yn y diwydiant arlwyo sydd ar lefel uwch neu lefel oruchwyliol, neu sy'n dymuno symud ymlaen i hynny.

Gwobr Lefel 1 Highfield mewn Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo

Description
Yn ôl y gyfraith, rhaid i weithredwyr busnesau bwyd sicrhau bod y rhai sy'n trin bwyd yn cael yr oruchwyliaeth a'r hyfforddiant priodol mewn hylendid bwyd.

Gwybodaeth lles anifeiliaid ynghylch reidiau mulod ar Draeth Coney

Description
Tra bod y reidiau asynnod tymhorol ar waith yn Coney Beach, mae swyddogion o'r Gwasanaeth Rheoliadol a Rennir yn cynnal gwiriadau lles i sicrhau bod y gweithredwr yn gweithio o fewn amodau ei drwydded yn unol â'r Ddeddf Lles Anifeiliaid.

Gwylanod - cyngor rheoli pla

Description
Cyngor a gwybodaeth i drigolion ar sut i drin gwylanod

Gwyliwch rhag gweithwyr elusen ffug yn mynd o ddrws i ddrws

Description
Rydym yn annog trigolion i fod yn ymwybodol o unigolion yn mynd o ddrws i ddrws, gan esgusodi fel gwirfoddolwyr elusennol. Gall yr unigolion hyn ofyn i chi am roddion neu wybodaeth bersonol arall

Gwyliwch rhag 'wardeniaid anifeiliaid' ffug yn mynd o ddrws i ddrws

Description
Rydym yn annog trigolion i roi gwybod am unigolion amheus yn mynd o ddrws i ddrws, yn ymddwyn fel wardeniaid anifeiliaid y cyngor.

HACCP

Description
food, safety, hazard, critical, control, hygiene

Hoffai'r Uned Siarcod Benthyg siard gyda benthycwyr Reddit

Description
Mae ymchwil diweddar a gomisiynwyd gan Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon Cymru yn datgelu bod dinasyddion Cymru yn defnyddio Reddit i chwilio am fenthyciadau gan ddefnyddwyr eraill

Housing Service Request Form

Description
Housing Service Request Form

Hyfforddiant Rheoli Heintiau

Description
Infection Control training course

Hylendid a Diogelch Bwyd

Description
Os ydych chi'n rhedeg, neu'n bwriadu rhedeg, busnes bwyd, mae'n hanfodol fod gennych wybodaeth drylwyr am hylendid a diogelwch bwyd.

Hylendid Bwyd Anifeiliaid

Description
Mae'r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir yn gweithio mewn partneriaeth â'r Asiantaeth Safonau Bwyd i orfodi cydymffurfiaeth â deddfwriaeth hylendid ffid anifeiliaid ar safleoedd amaethyddol a lle cedwir stoc.

Iechyd a Diogelwch

Description
health, safety, training, compliance, law, legal

Iechyd a Diogelwch

Description
Amddiffyn y gweithlu a'r sawl a allai fod mewn perygl, yn cynnwys y cyhoedd; hyrwyddo ymwybyddiaeth o iechyd a diogelwch a gwella diogelwch yn y gweithle.

Iechyd a Lles Anifeiliaid

Description
Mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru ac Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion, y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir sy'n gyfrifol am orfodi deddfwriaeth iechyd a lles anifeiliaid ar safleoedd amaethyddol a lle cedwir da byw ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg.

Iechyd y Porthladd

Description
Mae'r GRhR yn gweithredu fel Awdurdod Iechyd y Porthladd ar gyfer Maes Awyr Caerdydd, Porthladd y Barri, Porthladd Caerdydd a'r ardal, yn cynnwys dyfroedd o amgylch Ynys Echni, Bae Caerdydd, Marina Penarth a llongau sy'n defnyddio Pier Penarth.

Iechyd yr Amgylchedd

Description
Iechyd yr Amgylchedd

Illegal loan sharks cash in on cost of living pressures

Description
Mae ymchwil newydd, a gomisiynwyd gan Atal Siarcod Benthyg Arian Cymru a Llywodraeth Cymru, yn cadarnhau ofnau y gallai'r caledi ariannol presennol ysgogi mwy o bobl yng Nghymru i fenthyca gan fenthycwyr arian anghyfreithlon, a elwir yn fwy cyffredin fel siarcod arian.Wales to borrow from illegal money lenders, more commonly known as loan sharks.

Isafswm Safonau Effeithlonrwydd Ynni

Description
Rydym wedi ymrwymo i helpu Llywodraeth Cymru i gyflawni eu hamcanion i leihau tlodi tanwydd a nifer y cartrefi ynni effeithlon sy'n annigonol sy'n cael eu rhentu yng Nghymru.

Landlordiaid

Description
Os ydych chi'n gosod eich eiddo at ddibenion domestig, mae gennych amryw o gyfrifoldebau

Lles Anifeiliaid

Description
Yn unol â Deddf Lles Anifeiliaid 2006 mae'n ddyletswydd ar bob unigolyn sy'n gyfrifol am anifail, neu â gofal anifail, boed hynny ar sail barhaol neu dros dro, sicrhau ei fod yn diwallu anghenion yr anifail hwnnw.

Llygredd

Description
Ceir ystod eang o geisiadau am wasanaethau llygredd o safleoedd cartref a masnachol. Cynnal cynlluniau monitro llygredd amrywiol ar draws Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg

Llygredd Golau

Description
Golau artiffisial sy'n cael goleuo ardaloedd nad oedd i fod i gael eu goleuo ydy llygredd golau. Gall llygredd golau gael effaith niweidiol ar y gymuned leol ac ar yr amgylchedd.

Llygredd Sŵn

Description
Cyngor ac arweiniad i breswylwyr ar faterion yn ymwneud â sŵn, gan gynnwys yr hyn y gallwn ac na allwn eich helpu ag ef

Mae angen cynllunio cyfrifol ar arddangosfeydd tân gwyllt

Description
Os ydych chi'n trefnu digwyddiad cyhoeddus mawr, mae'n amlwg y bydd angen dull cadarn a manwl o gynllunio yn ogystal â chynnwys proffesiynol.

Mae Dogs Choice UK wedi adalw nifer o fwydydd cŵn amrwd wedi rhewi

Description
Mae Salmonela wedi'i ddarganfod yn y bwydydd cŵn, ac felly mae'r cynhyrchion yr effeithir arnynt yn cael eu hadalw

Mae Ffliw Adar Pathogenig Iawn (HPAI) wedi'i gadarnhau mewn nifer o leoliadau yng Nghymru

Description
Mae rhai o'r lleoliadau hyn yn debygol o arwain at adar marw a/neu sâl yn cael eu golchi i'r lan ar draethau a ddefnyddir gan y cyhoedd

Masnachu'n Deg

Description
Mae'r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir yn sicrhau bod trigolion Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg yn cael y fargen orau drwy orfodi ystod eang o ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â phrisio a disgrifio nwyddau, gwasanaethau ac eiddo.

Menter i hyrwyddo perchnogaeth cŵn diogel a chyfrifol yn cael ei lansio ym Morgannwg Ganol

Description
Mae'r prosiect LEAD (Ymwybyddiaeth Amgylcheddol Leol ar Gŵn) wedi'i gynllunio i wella ymgysylltiad â pherchnogion cŵn o bob brid.

Mesurau bioddiogelwch a llety gorfodol newydd ar gyfer yr holl ddofednod ac adar caeth yng Nghymru

Description
Bydd y mesurau'n cael eu cyflwyno ar 2 Rhagfyr 2022, yn dilyn penderfyniad gan Brif Swyddog Milfeddygol dros dro Cymru.

Miloedd o ddiodydd meddal wedi'u mewnforio wedi'u tynnu o farchnad y DU

Description
Mae Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir wedi cael gwared ar filoedd o ddiodydd meddal a melysion Americanaidd a fewnforiwyd gan gynnwys Mountain Dew, Bang Energy, Cheetos & Takis oherwydd eu bod yn cynnwys ychwanegion gwaharddedig.

Newyddion a Diweddariadau

Description
Y newyddion a'r digwyddiadau diweddaraf oddi wrth y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir.

Newyddion Bwyd a Diogelwch

Description
Mae ein cylchlythyr ar gael i lawrlwytho.

Newyddion Bwyd ac Iechyd

Description
Food & Safety News

Niwsans Arogl a Llwch

Description
Tîm Gwasanaethau'r Gymdogaeth sy'n archwilio cwynion sy'n ymwneud ag arogl a llwch.

Niwsans Cyfraith Gyffredin a Niwsans Statudol

Description
Mae gan y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir (GRhR) bwerau i ddelio â rhai mathau o niwsans. Gallai'r GRhR helpu pan fo aelod o'r cyhoedd yn dioddef niwsans a achosir gan arogl, mwg, sŵn neu lwch.

Noise nuisance: A guide on how to take your own action

Description
In cases where noise nuisance cannot be substantiated, you are able to take your own action under Section 82 of the Environmental Protection Act 1990

Norofeirws: Gweithdrefnau Glanhau a Diheintio'n Ddwfn

Description
Dyma ychydig o gyngor defnyddiol i fusnesau ar fynd i'r afael â Norofirws trwy gydol y flwyddyn, ond yn enwedig yn ystod misoedd y gaeaf

Pa mor ddiogel yw eich peiriant coffi masnachol?

Description
Rydym wedi rhoi cyngor defnyddiol at ei gilydd i fusnesau, yn enwedig defnyddwyr peiriannau coffi masnachol wedi'u gosod, a pherchnogion nwyddau symudol cyfatebol.

Pàs COVID - yr hyn y mae angen i chi ei wybod

Description
Bydd yn rhaid profi eich bod naill ai wedi'u brechu'n llawn neu wedi cael prawf llif unffordd (LFT) negatif yn y 48 awr ddiwethaf neu wedi cael canlyniad positif i brawf PCR

Perchennog trwyddedig yn cael ei erlyn yn dilyn gwerthiant alcohol dan oed

Description
Mae gweithredwr siop drwyddedig yn Y Barri wedi cael dirwy o fwy na £2,500 am werthu alcohol dan oed a throseddau trwyddedu yn dilyn erlyniad llwyddiannus gan Gyngor Bro Morgannwg.

Petroliwm a Ffrwydron

Description
Rhaid i bob gorsaf danwydd a busnes sy'n cyflenwi petroliwm ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg gael eu trwyddedu gan bob awdurdod lleol.

Podlediadau

Description
Rydym am wneud gwybodaeth a chyngor ar yr holl faterion rheoleiddio mor hawdd â phosibl, a dyna pam rydym wedi lansio ein podlediad 'Holi'r Rheoleiddiwr'.

Pollution Service Request Form

Description
Pollution Service Request Form

Prif Awdurdod

Description
Partneriaeth yw Prif Awdurdod rhwng y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir a'ch busnes sy'n cael ei gydnabod gan yr Ysgrifennydd Gwladol.

Prif gyflenwad dŵr wedi byrstio ym Mhenarth yn debygol o effeithio ar gyflenwad dŵr

Description
Mae Dŵr Cymru wedi rhoi gwybod bod prif gyflenwad dŵr wedi'i effeithio gan ddŵr wedi byrstio yn Allt Cogan, Penarth, sy'n debygol o effeithio ar y cyflenwad dŵr i lawer o eiddo yn yr ardal tan yn ddiweddarach y bore yma (Awst 19eg)

Prif gyflenwad dŵr wedi byrstio yng Nghaerdydd yn debygol o effeithio ar gyflenwad dŵr

Description
Mae Dŵr Cymru Welsh Water wedi dweud bod prif gyflenwad dŵr wedi byrstio yn ardaloedd Trelái / Caerau yng Nghaerdydd sy'n debygol o effeithio ar y cyflenwad dŵr i lawer o eiddo yn yr ardal tan yn ddiweddarach y prynhawn yma (Mai 11eg).

Problemau ffôn

Description
There is currently an issue with our 0300 telephone number, which is unobtainable for inbound callers.

Public Consultation on Environmental Permit applications

Description
Public Consultation on Environmental Permit applications

Pwysau a Mesurau

Description
Y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir sy'n gyfrifol am fesureg, sef pwysau a mesurau gynt, ac am orfodi Deddf Pwysau a Mesurau 1985.

Rhentu Doeth Cymru

Description
Rhentu Doeth Cymru

Rhentu Doeth Cymru

Description
Rhentu Doeth Cymru

Rheoli Diogelwch Bwyd

Description
Mae system Dadansoddi Perygl a Rheolaeth Pwynt Difrifol (HACCP) yn helpu perchnogion busnesau bwyd i edrych ar y ffordd maen nhw'n trin bwyd ac yn cyflwyno dulliau i sicrhau bod y bwyd sy'n cael ei gynhyrchu'n ddiogel i'w fwyta.

Rheoli Plâu

Description
Eich awdurdod lleol sydd â gofal rheoli plâu. Mae'n darparu triniaeth ar gyfer amrywiaeth o blâu o dan do a'r tu allan.

Rheoli'r Risg o Fodrwy'r Maer mewn Trin Gwallt a Gwaith Barbwr

Description
Following concerns raised locally about ringworm infections and the effective cleaning and disinfection (including disinfection frequency of hair cutting equipment etc.) the information below is provided to clarify expectations.

Rhoi gwybod am Lygredd Sŵn

Description
Before you report a noise problem to us, you should try to deal with the problem in person first

Rhybudd am sŵn tân gwyllt

Description
Gall sŵn tân gwyllt darfu ar drigolion lleol, yn enwedig os cânt eu defnyddio yn rheolaidd

Rhybudd Diogelwch y DU wedi'i gyhoeddi ar gyfer atodiad disg llif gadwyn grinder ongl

Description
Mae OPSS wedi cyhoeddi Rhybudd Diogelwch ar gyfer atodiad disg llif gadwyn a werthwyd yn anghywir i'w ddefnyddio gyda llifanu ongl.

Rhybudd i ddefnyddwyr am sgamiau cŵn bach ar-lein

Description
Cynghorir defnyddwyr i fod yn ofalus wrth ystyried prynu ci bach neu gi sy'n cael ei hysbysebu ar wefannau amrywiol

Rhybudd i drigolion am sgamiau dros gyfnod y Nadolig

Description
Mae'r Nadolig yn amser prysur o'r flwyddyn gyda digon o bethau sy'n tynnu'r sylw, sy'n gallu golygu nad ydym mor effro i beryglon sgamiau ag y byddem fel arfer

Rhybuddion Gwella wedi'u Cyflwyno

Description
Cyflwynwyd yr hysbysiadau a ganlyn o dan Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020 fel y'u diwygiwyd

Safleoedd Carafanau a Gwersylla Gwyliau

Description
caravan, rules, law, holiday, homes

Safleoedd Cymeradwy

Description
Cyngor ac arweiniad i werthwyr bwyd sy'n gwneud cais am gymeradwyaeth; archwiliadau a gweithredu o fewn safleoedd cymeradwy, a chymeradwyo busnesau bwyd (llawn ac amodol).

Safonau Bwyd

Description
Mae deddfwriaeth Safonau Bwyd yn berthnasol i gyfansoddiad, labelu a disgrifiadau a roddir i fwyd.

Safonau Masnach

Description
Hyrwyddo, cynnal a sicrhau amgylchedd fasnachu deg a chytbwys ar y cyd ag amddiffyn diddordebau defnyddwyr a busnesau lleol.

Samplu Bwyd

Description
Samplu bwyd wedi ei becynnu ymlaen llaw a heb ei becynnu ymlaen llaw i wirio heintio microbiolegol neu gemegol.

'Siarc benthyg hynaf y DU' yn cael gorchymyn i dalu dros £173,000 gan Lys Caerdydd

Description
Mae benthyciwr 83 oed wedi cael gorchymyn i ad-dalu dros £173,000 o'i harian twyll, gyda mwy na £35,000 yn cael ei ddychwelyd i'w dioddefwyr mewn iawndal

Sut i helpu i gadw cŵn yn ddigynnwrf yr adeg hon o'r flwyddyn

Description
Gyda dathliadau Calan Gaeaf, Noson Tân Gwyllt a Blwyddyn Newydd yn prysur agosáu, rydym yn gweithio ochr yn ochr â RSPCA Cymru i atgoffa perchnogion anifeiliaid anwes o'r camau syml i helpu i sicrhau bod cŵn a mor ddiogel, digynnwrf a hamddenol â phosibl

Sut i reoli'r risgiau sy'n gysylltiedig â Choncrit Awyredig Awtoclafiedig Cyfnerth

Description
Ffurf ysgafn o goncrit a ddefnyddir i adeiladu toeau, lloriau, cladin a waliau yn y DU rhwng canol y 1950au a chanol y 1980au yw RAAC (Concrit Awyredig Awtoclafiedig Cyfnerth)

Sut i weini bwyd diogel dros Ŵyl y Banc sydd i ddod

Description
Rydym yn gweithio gyda'r Asiantaeth Safonau Bwyd ar sut i weini bwyd diogel dros Ŵyl y Banc sydd i ddod

Tai

Description
Tai

Tai Gwag Bro Morgannwg

Description
Tai Gwag Bro Morgannwg

Tai Gwag Caerdydd

Description
Tai Gwag yng Nghaerdydd

Tai Gwag Pen-y-Bont ar Ogwr

Description
Empty Homes Bridgend

Tai Myfyrwyr

Description
Cyngor i fyfyrwyr sy'n symud o neuadd breswyl i dŷ neu lety preifat.

Tâl am Fagiau Plastig Untro

Description
Ar 1 Hydref 2011 daeth y Rheoliadau Tâl am Fagiau Plastig Untro (Cymru) i rym. Cymru oedd y wlad gyntaf yn y Deyrnas Unedig i godi tâl am fagiau o'r fath.

Tatŵio a Thyllu

Description
Cyngor iechyd a diogelwch ac arweiniad ar datŵio a thyllu, yn cynnwys cydymffurfiaeth trwyddedu ac is-ddeddfau.

Tenantiaid

Description
Os ydych chi'n denant mewn tŷ rhent preifat ac yn profi anawsterau, gall y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir (GRhR) eich helpu.

Tir Llygredig

Description
Yn unol ag Adran 2A Deddf Amddiffyn yr Amgylchedd 1990, mae'n ofynnol ar y GRhR i archwilio tir ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg i adnabod safleoedd lle gallai fod y tir yn llygredig oherwydd ei ddefnydd hanesyddol, ac y gallai hyn achosi niwed i iechyd y cyhoedd neu'r amgylchedd.

Tocynnau am ddim ar gael ar gyfer dau ddigwyddiad cynhwysiant ariannol yng Nghymru

Description
Mae'n bleser gan Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon Cymru gyhoeddi digwyddiadau rhad ac am ddim yng Nghaerdydd a Llandudno ar 'Y DirweddA4 Loan welsh (002) Ôl-Covid a'r Argyfwng Costau Byw.'

Trefn Trwyddedu Amgylcheddol

Description
I sicrhau ein bod yn amddiffyn yr amgylchedd ac ansawdd yr aer, mae gofyn cael trwydded ar gyfer rhai gweithgareddau, fel cynhyrchu paent neu sych-lanhau.

Trin pysgod cregyn yn ddiogel

Description
Handling and serving live oysters is different to handling and serving other ready-to-eat foods. You need to ensure that shellfish remain alive until either eaten or cooked so the quality does not start to deteriorate.

Troseddau Eiddo Deallusol / nwyddau ffug

Description
Troseddau Eiddo Deallusol / nwyddau ffug

Troseddau Stepen Drws

Description
Mae'r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir wedi ymrwymo i amddiffyn defnyddwyr rhag niwed, a mynd i'r afael ag arferion masnachu gwael. I gyflawni hyn, rydyn ni'n gweithio gydag asiantaethau partner ledled ardaloedd Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg.

Trwyddedu HMO

Description
Bwriad Deddf Tai 2004 ydy codi safonau ar gyfer tenantiaid yn y sector rhentu preifat.

Trwyddedu HMO ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Description
Trwyddedu Tai â Phreswylwyr Lluosol (HMO) ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Mae'r gyfraith yn datgan bod angen trwyddedu mathau penodol o dai rhent er mwyn cydymffurfio â safonau sy'n golygu bod tŷ yn ddiogel i breswylwyr fyw ynddo.

Trwyddedu HMO ym Mro Morgannwg

Description
Trwyddedu HMO ym Mro Morgannwg. Mae'r gyfraith yn datgan bod angen trwyddedu mathau penodol o dai rhent er mwyn cydymffurfio â safonau sy'n golygu bod tŷ yn ddiogel i breswylwyr fyw ynddo.

Trwyddedu HMO yng Nghaerdydd

Description
Bwriad Deddf Tai 2004 ydy codi safonau ar gyfer tenantiaid yn y sector rhentu preifat.

Twyll

Description
Ymdrech gan unigolyn neu sefydliad i ddwyn arian gennych drwy ddulliau camarweiniol ydy twyll.

Twyllwr rheibus yn dwyn arbedion bywyd menyw mewn sgam rheoli plau cymhleth

Description
Bydd twyllwr rheibus yn y carchar am 12 mis ychwanegol am godi mwy nag £20,000 ar ddau ddioddefwr oedrannus ac agored i niwed, mewn sgâm rheoli plâu cymhleth a fyddai fel arfer yn costio £48 i'w gywiro.

Tyrau Oeri

Description
Gall gwaith cynnal a chadw gwael ar systemau oeri gwlyb feithrin amgylchiadau lle gall achosion o glefyd y llengfilwyr ddigwydd.

Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon Cymru

Description
Mae Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon Cymru'n targedu benthycwyr arian anghyfreithlon.

Wardeniaid Cŵn ac Anifeiliaid eraill

Description
Yn gweithio i sicrhau bod y cyhoedd yn ddiogel rhag cŵn crwydr a chŵn peryglus ac anifeiliaid crwydr eraill. Yn ogystal, darparu gwybodaeth ac addysg ar berchnogaeth gyfrifol.

Wedi syrthio ar ei hôl hi gyda'ch rhent oherwydd COVID?

Description
Os ydych chi'n rhentu eich cartref ac wedi syrthio ar ei hôl hi gyda'ch rhent oherwydd COVID-19, efallai y byddwch yn gymwys ar gyfer grant newydd gan Lywodraeth Cymru.

Y Wobr Dewis Iachus

Description
Datblygwyd y Wobr Dewis Iachus i wobrwyo arlwywyr ledled Cymru sy'n ei gwneud yn haws i'w cwsmeriaid wneud dewisiadau iachus pan maen nhw'n bwyta'r tu allan i'r cartref.

Ymgynghoriad ar ddatganiad pellach o Gynllun Trwyddedu Ychwanegol Cathays yn cychwyn

Description
Rydym yn gwahodd sylwadau ar y cynnig hwn gan denantiaid, preswylwyr, landlordiaid, asiantau, busnesau lleol a phartïon eraill â diddordeb.

Ymweliadau Cyngor Hylendid Bwyd

Description
Cyngor i fusnesau bwyd yng nghyd-destun cydymffurfio â deddfwriaeth hylendid bwyd a chyrraedd y Sgôr Hylendid Bwyd uchaf.

Ymwybyddiaeth o Alergenau

Description
allergen, training, trading, standards, legal

Yr achos gwaethaf o esgeulustod mewn bwyty ry'n ni wedi dod ar ei draws yn y 15 mlynedd diwetha

Description
Mae tad a merch wedi eu gorchymyn i dalu £10,000 am gyfres o droseddau hylendid ac iechyd a diogelwch
Canfuwyd 176 o dudalennau