Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

A - Y

£2,424 o ocsid nitraidd yn cael ei dynnu oddi ar strydoedd Caerdydd

Description
Llwyddwyd i dynnu capsiwlau o ocsid nitraidd oddi ar strydoedd Caerdydd yn sgil gorchymyn fforffediad llwyddiannus

Abide by the rules or you could end up in court

Description
Gyrrwr tacsi Cerbyd Hacni yn euog o dair trosedd

Achosion o geisio dwyn cŵn wedi eu hadrodd i ni

Description
Efallai eich bod wedi sylwi ar streuon o cheisio lladradau cŵn

Adeiladau a Cherbydau Di-fwg

Description
Mae ysmygu'n anghyfreithlon mewn mannau cyhoeddus a gweithleoedd os ydyn nhw'n gyfan gwbl neu'n rhannol gaeedig.

Adeiladwr Twyllodrus yn cael ei garcharu

Description
Adeiladwr Twyllodrus David McAllister yn cael ei garcharu yn Llys y Goron Caerdydd

Adroddiadau o bobl twyllodrus yn mynd o ddrws i ddrws yn cynnig 'pecynnau prawf Coronafeirws' yng Nghaerdydd

Description
Adroddiadau bod preswylwyr yng Ngogledd Caerdydd wedi derbyn ymweldiadau gan bobl yn cynnig profion Coronafeirws gartref.

Afiechydon Anifeiliaid

Description
Mae monitro anifeiliaid am symptomau afiechydon, a meithrin arferion gorau ffermio'n hanfodol wrth leihau risg ac arbed afiechydon rhag ymledu.

Anafiadau, Digwyddiadau a Damweiniau yn y Gweithle

Description
Mae dyletswydd ar bob cyflogwr a 'phobl gyfrifol' eraill i adrodd rhai damweiniau, clefydau galwedigaethol a digwyddiadau peryglus yn y gweithle.

Ansawdd Aer

Description
Air Monitoring

Ansawdd Aer - Ystadegau Blynyddol

Description
Air Monitoring Annual Statistics

Ansawdd Dŵr

Description
Gwybodaeth am ansawdd dŵr ac arweiniad ar gyfer cyflenwyr y prif gyflenwad a chyflenwadau preifat, baddonau, dŵr ymdrochi a Bae Caerdydd.

Ansawdd yr Aer a Llygredd

Description
Rheoli ansawdd yr aer, rheoleiddio allyriadau diwydiannol ac archwilio cwynion am lygru'r aer ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg.

Archwiliadau a Chyngor ar Iechyd a Diogelwch

Description
Rhennir y cyfrifoldeb dros weithredu deddfwriaeth Iechyd a Diogelwch rhwng corff y llywodraeth ganolog, yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE), ac awdurdodau lleol.

Archwiliadau Bwyd

Description
Mae gan Swyddogion Awdurdodedig hawl i fynd i mewn i fusnes bwyd a'i archwilio ar unrhyw amser rhesymol heb wneud apwyntiad, a heb rybudd ymlaen llaw fel rheol.

Arlwyo mewn digwyddiadau

Description
Os ydych chi'n arlwywr sy'n dymuno masnachu oddi ar stondin farchnad, uned fwyd symudol neu ddefnyddio adnoddau arlwyo ein Cynghorau ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Bro Morgannwg neu Gaerdydd, rhaid i chi gydymffurfio â deddfwriaeth hylendid bwyd.

Arolygiad Hylendid Bwyd yn arwain at erlyniad

Description
Brynti, budreddi, baw llygod - bach a mawr - ac annibendod. Dyna a welwyd yn siop prydau parod Tsieineaidd y Golden Cow ar Broadway, Sblot,

Atafaelwyd gwerthwr tybaco anghyfreithlon dros £ 7000 mewn arian parod o'i siop yng Nghaerdydd

Description
Perchennog siop yng Nghaerdydd wedi cael ei erlyn ar ôl i Swyddogion Safonau Masnach ddod o hyd i stash fawr o dybaco, ac arian parod, yn ei siop.

Bridiwr cŵn anghyfreithlon yn cael ei anfon i'r carchar gan Lys Ynadon Caerdydd

Description
Mae Christopher May, 32, o Kewstoke Avenue, Llanrhymni, Caerdydd, wedi cael ei ddedfrydu i 16 wythnos yn y carchar am fridio cŵn yn anghyfreithlon, anffurfio anifeiliaid, achosi dioddefaint diangen i anifail a mewnforio cŵn yn anghyfreithlon.

Busnes plymio o Fynydd Cynffig wedi'i gymeradwyo gan safonau masnachu

Description
Mae busnes plymio o Ben-y-bont ar Ogwr wedi dod yn aelod diweddaraf o gynllun sy'n rhoi stamp cymeradwyo Safonau Masnach

Busnesau a defnyddwyr i gael budd o gynllun yn hybu masnachu teg

Description
SRS has become the latest regulator to join the Buy with Confidence scheme

Cafodd perchennog nifer o geiliogod a oedd yn clochdar a pherchennog ci eu dirwyo am fethu â rheoli problemau aflonyddwch sŵn

Description
Mae perchennog nifer o geiliogod a oedd yn clochdar yn ddyddiol o bedwar o'r gloch bob bore wedi'i ddirwyo am beidio ag atal yr adar rhag aflonyddu preswylwyr sy'n byw gerllaw.

Cam-ddisgrifiodd ffermwr ei ieir ar werth fel rhai 'buarth'

Description
Derbyniodd Martyn David ddirwy am ystod o droseddau hylendid bwyd mewn cysylltiad â'i fusnes ar y fferm, Picketston Meats

Canllawiau Covid19 ar gyfer busnesau yn y sector iechyd a harddwch

Description
Mae busnesau yn y sector iechyd a harddwch, fel trinwyr gwallt, barbwyr a harddwyr o dan ddyletswydd gyfreithiol i gymryd mesurau rhesymol o dan reoliad 21 o Reoliadau Amddiffyn Iechyd (Cyfyngiadau Coronafirws) (Cymru) (Rhif 4) 2020

Canllawiau wedi'u diweddaru ar gyfer y sector lletygarwch

Description
Mae'r Rheoliadau sy'n effeithio ar y sector lletygarwch wedi newid ers cyflwyno'r cyfnod atal ar 23ain Hydref.

Canolfannau Cymunedol Aml-ddefnydd

Description
Mae'r gofyniad y dylai canolfannau cymunedol aml-ddefnydd aros ar gau oni bai bod darparu gwasanaeth gwirfoddol hanfodol neu wasanaeth cyhoeddus wedi'i ddileu.

Carchar i dwyllwr am 'ymddygiad gwarthus yn targedu'r henoed a phobl agored i niwed'

Description
Tom Connors, 51, from 7 Shirenewton, was sentenced to two years in prison for fraud and unfair trading at Newport Crown Court on June 21st

Cartrefi Gwag

Description
Rheoli cartrefi gwag ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg.

Ceffylau

Description
Gwybodaeth ynghylch Dogfennau Adnabod Ceffylau (Pasborts Ceffylau) a phori anghyfreithlon.

Clefydau Heintus a Gwenwyn Bwyd

Description
Clefydau Heintus.

Cludo a Chofnodi Anifeiliaid

Description
Mae angen trwyddedau cludiant ar gyfer rhai mathau o anifeiliaid fferm er mwyn cofnodi eu lleoliad.

Cofrestru Busnes Bwyd

Description
Cofrestru busnesau sy'n ymwneud â bwyd, yn cynnwys storio, gwerthu, paratoi, coginio a dosbarthu bwyd.

Colur ffug yn cynnwys lefelau peryglus o Blwm a Chromiwm

Description
Counterfeiter from St Mellons ran counterfeiting business from his home

Construction Site Advice

Description
Construction Site Advice

Coronafeirws: Diogelwch Bwyd

Description
Cyngor Diogelwch Bwyd i fusnesau mewn perthynas â coronafierws

Coronafeirws: Iechyd a Diogewlch

Description
Cyngor iechyd a diogelwch ar coronafeirws

Coronafeirws: Llygredd Sŵn

Description
Cyngor ar gwynion swn yn ystod coronafeirws

Coronafeirws: Sgamiau

Description
Cyngor a chanllawiau ar sut i osgoi sgamiau ar coronafeirws

Coronafeirws: Tai

Description
Gwybodaeth a chyngor mewn perthynas â coronafeirws i breswylwyr sy'n byw mewn llety preifat, cyngor landlord, morgais a dyled a chartrefi gwag

Coronafeirws: Yr hyn sydd angen i chi ei wybod

Description
The novel coronavirus, COVID-19, situation is changing every day. A daily update is available from Public Health England and Public Health Wales

Coronavirus: Animal Health

Description
We are frequently updating our website with advice to animal owners and farmers to help during the cornavirus pandemic.

Coronavirus: Hospitality

Description
Advice and guidance on Covid19 requirements, restrictions and measures for the hospitality sector, which includes pubs, bars, restaurants and cafes.

Cwmni bwyd a'i gyfarwyddwyr yn derbyn dirwyon uchel am dorri deddfau hylendid bwyd

Description
Business owners failed to comply with two hygiene improvement notices

Cwynion am Fwyd a Hylendid

Description
Cyngor a chanllawiau i'r cyhoedd am wneud cwynion am fwyd a hylendid.

Cyngor a gwybodaeth ar gyfer Gyrwyr Hacni a gyrwyr llogi preifat mewn perthynas â Choronafeirws

Description
Mae Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir wedi bod yn derbyn galwadau yn gofyn a all gyrwyr Cerbydau Hacni a llogi preifat wrthod cludo rhai teithwyr oherwydd ofn haint

Cyngor ar Fusnes

Description
Mae pob busnes, waeth beth ydy ei faint, o dan reolaeth ystod eang o ddeddfwriaeth wedi ei chynllunio i amddiffyn y defnyddiwr.

Cyngor ar Reoliadau Adnabod Ceffylau (Cymru) 2019

Description
Our advice on the new regulations and responsibilities of horse owners across Wales

Cyngor i berchnogion anifeiliaid anwes yn ystod y pandemig coronafeirws

Description
Ar hyn o bryd does dim tystiolaeth i awgrymu y gall anifeiliaid anwes fod yn gludwyr, ond byddem yn eich cynghori i gynnal arferion hylendid da

Cyngor i Ddefnyddwyr

Description
Pan fyddwch chi'n prynu nwyddau neu wasanaethau, mae'r gyfraith yn rhoi hawliau i chi fel defnyddiwr. Mae'r rhain yn eich amddiffyn rhag cael eich trin yn annheg gan fasnachwr.

Cyngor i fusnesau sy'n ailagor lleoliadau lletygarwch awyr agored

Description
O ddydd Llun 26 Ebrill, gall ardaloedd awyr agored mewn lleoliadau lletygarwch yng Nghymru ailagor ar ôl bod ar gau am fisoedd oherwydd cyfyngiadau Covid19.

Cyrsiau Hyfforddiant

Description
Cyrsiau hyfforddiant a gynigir gan Wasanaethau Rheoliadol a Rennir ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg

Cyrsiau Hyfforddiant

Description
Training Courses

Cysylltwch â ni am faterion Covid-19

Description
Contact us regarding any matters relating to Covid19 that fall within our remit

Daethpwyd o hyd i fwy nag 20 o eitemau bwyd ar werth y tu hwnt i ddyddiadau 'dod i ben' mewn siop ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Description
A shop owner from Bridgend has been found guilty of selling food beyond their 'use by' dates, potentially causing harm to customers in the process.

Daniel Cassar yn cael ei garcharu am dwyllo pobl allan o flaendaliadau am waith garddio nad oedd yn bwriadu ei wneud

Description
Twyllwr, a hyrwyddodd ei fusnes garddio drwy Facebook gan gymryd arian oddi ar ei ddioddefwyr heb unrhyw fwriad o wneud y gwaith, yn cael ei garcharu

Darganfod pla Chwilod Duon Almaenig mewn siop tecawê yng Nghaerdydd

Description
Cafwyd hyd i chwilod duon wrth ymyl bag agored o flawd, baw a bryntni ar y llawr, y waliau a'r offer, yn ogystal â bagiau gwastraff agored a adawyd mewn ardaloedd paratoi bwyd.

Deddf Masnachu ar y Sul

Description
Bydd angen i fân-werthwyr sy'n dymuno masnachu ar y Sul gydymffurfio â Deddf Masnachu ar y Sul 1994

Deddf sy'n sicrhau ffioedd gosod tecach i denantiaid yn dod i rym

Description
Deddf newydd gan Lywodraeth Cymru sy'n anelu at wneud pethau'n symlach ac yn decach i denantiaid yn dod i rym

Dedfryd ohiriedig ar gyfer masnachwr twyllodrus

Description
Mae töwr a gamarweiniodd gwsmeriaid, ac a dderbyniodd filoedd o bunnoedd heb gwblhau neu wneud gwaith, wedi pledio'n euog i dwyllo.

Dedfryd ohiriedig i fasnachwr twyllodrus Pen-y-bont ar Ogwr

Description
Masnachwr twyllodrus a gymerodd £6,000 gan un o drigolion oedrannus Pen-y-bont ar Ogwr wedi ei gael yn euog

Defnydd Uchelseinyddion Allanol ar Safleoedd Busnes

Description
Mae gan y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir (GRhR) bwerau i reoleiddio defnydd uchelseinyddion allanol ar safleoedd busnes.

Diogelwch & Safonau Bwyd

Description
Rhaid i bob safle lle mae bwyd yn cael ei storio, ei baratoi, ei gynhyrchu, ei goginio neu ei werthu ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg, gydymffurfio â deddfwriaeth gyfredol diogelwch bwyd.

Diogelwch a Hylendid Bwyd

Description
Food, safety, hygiene, training, law

Diogelwch Nwyddau

Description
Diogelwch Nwyddau

Dirwy o £66,000 yn Llys Ynadon Caerdydd i'r cwmni y tu cefn i Coyote Ugly Salon yng Nghaerdydd

Description
Roedd yr achos yn ymwneud â dau ddigwyddiad ar wahân yn ymwneud ag aelodau staff yn anafu eu hunain ar ôl dawnsio ar far

Dirwywyd busnes o Gaerdydd am werthu lensys cyffwrdd Calan Gaeaf

Description
Busnes iechyd a harddwch yn cael dirwy am werthu lensys cyffwrdd a ddylai fod wedi cael eu cyflenwi gan optometrydd cofrestredig yn unig.

Dod yn gyfarwydd â'n Partneriaid Prif Awdurdod

Description
Meet Our primary Authority Partners

Dydych chi ddim ar eich pen eich hun. Rydyn ni yma i chi a gallwn eich helpu a'ch cefnogi.

Description
Mae sefydliadau wedi dod at ei gilydd i sicrhau bod pobl hŷn yn gallu cael y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt i'w cadw'n ddiogel ac wedi'u hamddiffyn yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Dyn o Benarth yn cael ei erlyn am werthu nwyddau ffug, colur anniogel a throseddau dilysnodi

Description
Dechreuodd Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir ymchwilio Sean Payter ar ôl derbyn cwyn gan y Swyddfa Brawf

Dyn o Dresimwn yn cael dedfryd o garchar a gwaharddiad gydol oes am droseddau creulondeb anifeiliaid

Description
Mae masnachwr a bridiwr ceffylau wedi'i gael yn euog o achosi dioddefaint diangen i geffylau a defaid yn dilyn erlyniad llwyddiannus gan Gyngor Bro Morgannwg

Dyn yn cael ei erlyn am storio tân gwyllt yn anghywir

Description
Dirwy sylweddol i ddyn busnes am fethu â storio tân gwyllt yn gywir yn dilyn ymchwiliad llwyddiannus safonau masnach

Dywedwch wrthym beth yw eich barn

Description
We are always keen to improve the services we provide and value the feedback we receive.

Erlyn perchennog siop cebabs yn Llanilltud Fawr

Description
Kebab shop owner prosecuted for using a deep fat fryer that posed a major safety risk.

FarmWell

Description
Mae FarmWell yn ganolbwynt adnoddau ar-lein newydd sy'n llawn o'r wybodaeth fwyaf defnyddiol i helpu i gadw'ch busnes fferm, a chi'ch hun, yn wydn trwy newid amseroedd a'ch helpu chi i gynllunio'n gadarnhaol ar gyfer y dyfodol.

Ffliw Adar - Rhybudd ar gyfer yr holl geidwaid adar a'r cyhoedd

Description
Yn dilyn y diweddariad ym mis Rhagfyr 2020, mae'r mesurau tai gorfodol yn cael eu codi ar 31 Mawrth 2021.

Gall rhai camau syml helpu pobl hŷn i amddiffyn eu hunain rhag troseddau a sgamiau ar-lein

Description
Gyda mwy o bobl hŷn yn defnyddio cyfrifiaduron, tabledi a ffonau clyfar o ganlyniad i'r pandemig Covid-19, mae'n hollbwysig bod pobl hŷn yn cymryd rhai camau syml er mwyn iddyn nhw allu aros yn ddiogel ar-lein.

Gall sgamiau negesydd fod ar gynnydd yn ystod pandemig COVID

Description
Galw i gadw llygad am sgam adnabyddus ar ôl i breswylydd gael ei dargedu at dwyll soffistigedig a elwir yn 'sgam negesydd'.

Gemwaith yn cael ei dynnu oddi ar werth ar ôl i fusnesau fethu â bodloni gofynion marcio

Description
Shared Regulatory Services and the Assay Office have combined forces to check 300 items of jewellery for compliance with hallmarking laws

Gorchymyn i berchennog siop gludfwyd dalu dros £7,000 am droseddau hylendid bwyd

Description
Rat droppings, mouse droppings and accumulations of food debris and fat were found at Sicilian Pizza on Cowbridge Road East

Gorchymyn i gyn-berchennog ar fwyty yn y ddinas i dalu dros £1000 am droseddau hylendid bwyd

Description
Cyn-berchennog bwyty adnabyddus, ar Heol Wellfield, Caerdydd wedi derbyn dirwy sydd dros £1000 am gyfres o droseddau hylendid bwyd.

GRhR yn erlyn SA Brain ar ôl i ddyn ddisgyn a chael anafiadau difrifol

Description
A customer fell through an unlocked cellar door and was left with serious head injuries.

GRhR yn ffurfio partneriaeth Prif Awdurdod gyda darparwr hyfforddiant galwedigaethol cenedlaethol

Description
Shared Regulatory Services has recently agreed a formal partnership with a well-known Cardiff based training company.

Gwahoddir artistiaid tatŵs a thyllwyr corff i fynychu webinar Llywodraeth Cymru

Description
Bydd y webinar yn darparu cyngor a chefnogaeth ymarferol ar yr hyn y mae angen i ymarferwyr ei wneud i ailgychwyn gweithrediadau yn ystod pandemig COVID-19 yn unol â'r canllawiau.

Gwaith to gwael yn arwain at ad-daliad cwsmer Pen-y-bont ar Ogwr

Description
Mae perchennog busnes toi ym Mhen-y-bont ar Ogwr wedi cael dirwy a'i wneud i ad-dalu cwsmer a adawodd o'i boced a chyda to yn gollwng

Gweithdrefnau Glanhau a Diheintio Dyfnach ar gyfer Halogiad Firws

Description
Mae'r risg o haint o COVID-19 yn dilyn halogi'r amgylchedd yn lleihau dros amser. Cymerwch gip ar y cyngor y gallwn ei gynnig ar reoli'r risg o coronafeirws

Gwerthiant o Dan Oed a Nwyddau â Chyfyngiadau Oedran

Description
Gosodir cyfyngiadau oedran ar ystod eang o nwyddau defnyddwyr ar sail iechyd a diogelwch, i sicrhau na chânt eu gwerthu ond i ddefnyddwyr sy'n ddigon hen i'w prynu.

Gwerthodd pedwar busnes yn y Barri gynhyrchion â chyfyngiadau oedran i rai dan 18 oed

Description
Cynhaliodd swyddogion Wasanaethau Rheoliadol a Rennir, gan weithio ar y cyd â Swyddogion o Heddlu De Cymru, ymgyrch gwerthu dan oed yn ardal y Barri yr wythnos diwethaf

Gyrwyr llogi preifat yn cael eu herlyn

Description
Private hire taxi drivers prosecuted

HACCP

Description
food, safety, hazard, critical, control, hygiene

Hoffai'r Uned Siarcod Benthyg siard gyda benthycwyr Reddit

Description
Mae ymchwil diweddar a gomisiynwyd gan Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon Cymru yn datgelu bod dinasyddion Cymru yn defnyddio Reddit i chwilio am fenthyciadau gan ddefnyddwyr eraill

Housing Service Request Form

Description
Housing Service Request Form

HYdych chi wedi clywed am sgam y llygod mawr neu sgam y negesydd?

Description
SRS is supporting this year's Scams Awareness campaign by highlighting the many scams reported to us by residents over the past few months.

Hyfforddiant Rheoli Heintiau

Description
Infection Control training course

Hylendid a Diogelch Bwyd

Description
Os ydych chi'n rhedeg, neu'n bwriadu rhedeg, busnes bwyd, mae'n hanfodol fod gennych wybodaeth drylwyr am hylendid a diogelwch bwyd.

Hylendid Bwyd Anifeiliaid

Description
Mae'r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir yn gweithio mewn partneriaeth â'r Asiantaeth Safonau Bwyd i orfodi cydymffurfiaeth â deddfwriaeth hylendid ffid anifeiliaid ar safleoedd amaethyddol a lle cedwir stoc.

Iechyd a Diogelwch

Description
health, safety, training, compliance, law, legal

Iechyd a Diogelwch

Description
Amddiffyn y gweithlu a'r sawl a allai fod mewn perygl, yn cynnwys y cyhoedd; hyrwyddo ymwybyddiaeth o iechyd a diogelwch a gwella diogelwch yn y gweithle.

Iechyd a Lles Anifeiliaid

Description
Mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru ac Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion, y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir sy'n gyfrifol am orfodi deddfwriaeth iechyd a lles anifeiliaid ar safleoedd amaethyddol a lle cedwir da byw ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg.

Iechyd y Porthladd

Description
Mae'r GRhR yn gweithredu fel Awdurdod Iechyd y Porthladd ar gyfer Maes Awyr Caerdydd, Porthladd y Barri, Porthladd Caerdydd a'r ardal, yn cynnwys dyfroedd o amgylch Ynys Echni, Bae Caerdydd, Marina Penarth a llongau sy'n defnyddio Pier Penarth.

Iechyd yr Amgylchedd

Description
Iechyd yr Amgylchedd

Is your business Covid-19 Secure?

Description
Everyone is required to play their part in maintaining the relaxation of restrictions and prevent further lockdown measures.

Landlordiaid

Description
Os ydych chi'n gosod eich eiddo at ddibenion domestig, mae gennych amryw o gyfrifoldebau

Lles Anifeiliaid

Description
Yn unol â Deddf Lles Anifeiliaid 2006 mae'n ddyletswydd ar bob unigolyn sy'n gyfrifol am anifail, neu â gofal anifail, boed hynny ar sail barhaol neu dros dro, sicrhau ei fod yn diwallu anghenion yr anifail hwnnw.

Llygredd

Description
Ceir ystod eang o geisiadau am wasanaethau llygredd o safleoedd cartref a masnachol. Cynnal cynlluniau monitro llygredd amrywiol ar draws Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg

Llygredd Golau

Description
Golau artiffisial sy'n cael goleuo ardaloedd nad oedd i fod i gael eu goleuo ydy llygredd golau. Gall llygredd golau gael effaith niweidiol ar y gymuned leol ac ar yr amgylchedd.

Llygredd Sŵn

Description
Archwilio cwynion am sŵn sy'n tarddu o safleoedd cartref neu fasnachol o dan Ddeddf Amddiffyn yr Amgylchedd 1990, Deddf Sŵn a Niwsans Statudol 1993, Deddf Sŵn 1996 a Deddf Drwyddedu 2003.

Mae gan bob un ohonom ran i'w chwarae yn diogelu pobl hŷn rhag cael eu cam-drin

Description
Grŵp gweithredu yn annog y cyhoedd i roi gwybod am unrhyw bryderon sydd ganddynt y gallai person hŷn fod mewn perygl neu eu bod yn cael eu cam-drin.

Mae GRhR yn ymuno â'r Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd (CIEH) i dynnu sylw at bwysigrwydd iechyd yr amgylchedd

Description
The campaign looks to promote the work of EHPs across a range of vital policy areas

Mae'r gyfraith ar restrau alergenau a chynhwysion yn newid ar 1 Hydref 2021

Description
Er mwyn eich helpu i ddeall beth yw'r newidiadau hyn, rydym yn darparu gweithdai ar-lein am ddim i fusnesau bwyd ledled Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg.

Masnachu'n Deg

Description
Mae'r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir yn sicrhau bod trigolion Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg yn cael y fargen orau drwy orfodi ystod eang o ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â phrisio a disgrifio nwyddau, gwasanaethau ac eiddo.

Masnachwr a alwodd yn ddiwahoddiad yn derbyn dirwy am fethu â rhoi hawliau canslo i ddefnyddwyr

Description
Masnachwr o Bont-y-pŵl wedi cael ei erlyn am fethu â darparu hawliau canslo i ddefnyddiwr

Masnachwr twyllodrus yn wynebu mwy na 3 blynedd yn y carchar am dwyllo preswylwyr oedrannus ym Mhen-y-bont ar Ogwr a Chaerdydd

Description
Targedodd unigolyn ym Mhen-y-bont bedwar preswylydd hŷn yn ddi-alwad, gan eu hargyhoeddi bod angen toi a gwaith arall wedi'i gwblhau yn eu heiddo.

Methodd busnesau Caerdydd ag atal ysmygu mewn lleoedd di-fwg

Description
Officers found businesses permitting the smoking of charcoal lit shisha pipes and cigarettes in either fully, or substantially, enclosed areas.

Newyddion a Diweddariadau

Description
Y newyddion a'r digwyddiadau diweddaraf oddi wrth y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir.

Newyddion Bwyd a Diogelwch

Description
Mae ein cylchlythyr ar gael i lawrlwytho.

Newyddion Bwyd ac Iechyd

Description
Food & Safety News

Niwsans Arogl a Llwch

Description
Tîm Gwasanaethau'r Gymdogaeth sy'n archwilio cwynion sy'n ymwneud ag arogl a llwch.

Niwsans Cyfraith Gyffredin a Niwsans Statudol

Description
Mae gan y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir (GRhR) bwerau i ddelio â rhai mathau o niwsans. Gallai'r GRhR helpu pan fo aelod o'r cyhoedd yn dioddef niwsans a achosir gan arogl, mwg, sŵn neu lwch.

Noise nuisance: A guide on how to take your own action

Description
In cases where noise nuisance cannot be substantiated, you are able to take your own action under Section 82 of the Environmental Protection Act 1990

Peidiwch â chael eich twyllo gan sgam llygod mawr

Description
Don't get trapped by rat scam

Petroliwm a Ffrwydron

Description
Rhaid i bob gorsaf danwydd a busnes sy'n cyflenwi petroliwm ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg gael eu trwyddedu gan bob awdurdod lleol.

Pla chwilod duon wedi'i ddarganfod yng nghaffi a siop gludfwyd

Description
Gorchymynnwyd i gwpl priod dalu dros £2,000 yn Llys Ynadon Caerdydd ar 9 Gorffennaf ar ôl i bla chwilod duon gael ei ddarganfod yn eu caffi - Mr Tikka - ar Heol y Plwca y llynedd.

Pla o lygod wedi'i ganfod mewn ystorfa blawd becws yng Nghaerdydd

Description
Waliau budron, llwyni a phla mawr o lygod wedi eu canfod ym Mecws Allens y Rhath

Podlediadau

Description
Rydym am wneud gwybodaeth a chyngor ar yr holl faterion rheoleiddio mor hawdd â phosibl, a dyna pam rydym wedi lansio ein gwasanaeth Podcast newydd yn 2021.

Pollution Service Request Form

Description
Pollution Service Request Form

PPE am ddim i helpu i gadw gyrwyr tacsis a cherbydau hurio preifat yn ddiogel

Description
DYDDIAD WEDI EI ESTYN HYD MAWRTH 26AIN: Offer PPE am ddim yn cael ei gynnig i bobl sy'n gyrru tacsis a cherbydau hurio preifat i'w diogelu rhag lledaeniad Covid-19.

Prif Awdurdod

Description
Partneriaeth yw Prif Awdurdod rhwng y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir a'ch busnes sy'n cael ei gydnabod gan yr Ysgrifennydd Gwladol.

Problemau ffôn

Description
There is currently an issue with our 0300 telephone number, which is unobtainable for inbound callers.

Public Consultation on Environmental Permit applications

Description
Public Consultation on Environmental Permit applications

Pwysau a Mesurau

Description
Y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir sy'n gyfrifol am fesureg, sef pwysau a mesurau gynt, ac am orfodi Deddf Pwysau a Mesurau 1985.

Rhentu Doeth Cymru

Description
Rhentu Doeth Cymru

Rhentu Doeth Cymru

Description
Rhentu Doeth Cymru

Rheoli Adeiladau Sydd wedi'u Rhoi o'r Neilltu / â Meddiannaeth Isel yn ystod Cyfnod Argyfwng COVID-19

Description
The Management of Mothballed / Low Occupancy Buildings during the COVID-19 Emergency Period

Rheoli Diogelwch Bwyd

Description
Mae system Dadansoddi Perygl a Rheolaeth Pwynt Difrifol (HACCP) yn helpu perchnogion busnesau bwyd i edrych ar y ffordd maen nhw'n trin bwyd ac yn cyflwyno dulliau i sicrhau bod y bwyd sy'n cael ei gynhyrchu'n ddiogel i'w fwyta.

Rheoli Plâu

Description
Eich awdurdod lleol sydd â gofal rheoli plâu. Mae'n darparu triniaeth ar gyfer amrywiaeth o blâu o dan do a'r tu allan.

Rhybudd am sgamiau cardiau rhodd yn y cyfnod cyn y Nadolig

Description
We have recently been made aware of residents being asked to buy gift cards as a means to pay for debt or fines

Rhybudd am sgamiau yn ymwneud â rhaglen frechu Covid-19

Description
Derbyniodd un preswylydd 90 oed neges destun yn honni ei bod gan y GIG yn nodi y gallai wneud cais am ei brechiad

Rhybudd brys i gyflogwyr a busnesau ynghylch cyfraddau heintiau uchel Covid19 ymhlith staff

Description
Ar hyn o bryd mae cyfraddau COVID-19 yn Ne Cymru yr uchaf yn y DU. Felly mae'r risg o bobl heintiedig ond asymptomatig yn y gweithle yn uchel.

Rhybudd Diogelwch y DU wedi'i gyhoeddi ar gyfer atodiad disg llif gadwyn grinder ongl

Description
Mae OPSS wedi cyhoeddi Rhybudd Diogelwch ar gyfer atodiad disg llif gadwyn a werthwyd yn anghywir i'w ddefnyddio gyda llifanu ongl.

Rhybudd gan Safonau Masnach i fusnesau sy'n gwerthu tybaco anghyfreithlon ar ôl i berchennog siop gael dirwy

Description
Perchennog siop o Gaerdydd wedi cael ei erlyn ar ôl i Swyddogion Safonau Masnach ddarganfod ei fod yn gwerthu sigaréts ffug.

Rhybudd i ddefnyddwyr am sgamiau cŵn bach ar-lein

Description
Cynghorir defnyddwyr i fod yn ofalus wrth ystyried prynu ci bach neu gi sy'n cael ei hysbysebu ar wefannau amrywiol

Rhybudd i drigolion y Fro ynghylch twyll Treth Gyngor

Description
Mae trigolion yn cael eu rhybuddio am sgamiau sy'n cynnig nifer o wasanaethau Treth Gyngor, gyda'r bwriad o gael gafael ar fanylion talu.

Rhybudd i fusnesau Shisha yng Nghaerdydd am archwiliadau ar hap

Description
Mae bars a lolfeydd Shisha yng Nghaerdydd wedi cael rhybudd bod rhaid iddyn nhw gydymffurfio â deddfau di-fwg neu wynebu cael eu herlyn yn y llysoedd.

Rhybudd i'r holl geidwaid adar a'r cyhoedd ar Ffliw Adar

Description
Hoffem atgoffa pob ceidwad adar o'r angen i gynnal y safonau bioddiogelwch uchaf i atal clefyd rhag cael ei gyflwyno, ac i adrodd unrhyw arwyddion clinigol sy'n arwydd o ffliw adar mewn dofednod.

Rhybuddion Gwella wedi'u Cyflwyno

Description
Cyflwynwyd yr hysbysiadau a ganlyn o dan Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020 fel y'u diwygiwyd

Routine food safety inspections to resume across Bridgend, Cardiff and the Vale

Description
Gyda chodi cyfyngiadau yn raddol ac ailagor busnesau bwyd, bydd swyddogion diogelwch bwyd yn dechrau archwiliadau bwyd arferol eto.

Safleoedd Carafanau a Gwersylla Gwyliau

Description
caravan, rules, law, holiday, homes

Safleoedd Cymeradwy

Description
Cyngor ac arweiniad i werthwyr bwyd sy'n gwneud cais am gymeradwyaeth; archwiliadau a gweithredu o fewn safleoedd cymeradwy, a chymeradwyo busnesau bwyd (llawn ac amodol).

Safonau Bwyd

Description
Mae deddfwriaeth Safonau Bwyd yn berthnasol i gyfansoddiad, labelu a disgrifiadau a roddir i fwyd.

Safonau Masnach

Description
Hyrwyddo, cynnal a sicrhau amgylchedd fasnachu deg a chytbwys ar y cyd ag amddiffyn diddordebau defnyddwyr a busnesau lleol.

Samplu Bwyd

Description
Samplu bwyd wedi ei becynnu ymlaen llaw a heb ei becynnu ymlaen llaw i wirio heintio microbiolegol neu gemegol.

Siarcod benthyg ar-lein yn cylchu ar Facebook, Instagram a Snapchat y Nadolig hwn

Description
Mae siarcod benthyciad yn troi at gyfryngau cymdeithasol i fachu pobl i mewn i gylch o ddyled beryglus

Sigarét a gostiodd £280 i yrrwr tacsis Caerdydd

Description
Gyrrwr tacsis llogi preifat yn derbyn dirwy am ysmygu sigarét yn ei dacsi

Stopiwch Fasnachwyr Twyllodrus…y drosedd sy'n ysglyfaethu pobl fregus yn eu cartrefi eu hunain

Description
Adroddwch ddigwyddiadau a gwybodaeth i Crimsetoppers ar-lein ac ar y ffôn yn ddienw

Sut i helpu i gadw cŵn yn ddigynnwrf yr adeg hon o'r flwyddyn

Description
Rydym yn gweithio ochr yn ochr â RSPCA Cymru i atgoffa perchnogion anifeiliaid anwes o'r camau syml i helpu i sicrhau bod cŵn yn aros mor ddiogel, digynnwrf a hamddenol â phosibl .

Tai

Description
Tai

Tai Myfyrwyr

Description
Cyngor i fyfyrwyr sy'n symud o neuadd breswyl i dŷ neu lety preifat.

Tâl am Fagiau Plastig Untro

Description
Ar 1 Hydref 2011 daeth y Rheoliadau Tâl am Fagiau Plastig Untro (Cymru) i rym. Cymru oedd y wlad gyntaf yn y Deyrnas Unedig i godi tâl am fagiau o'r fath.

Tatŵio a Thyllu

Description
Cyngor iechyd a diogelwch ac arweiniad ar datŵio a thyllu, yn cynnwys cydymffurfiaeth trwyddedu ac is-ddeddfau.

Teithio i Gymru o wledydd De Affrica a De America

Description
Nid oes unrhyw gategorïau o berson bellach sydd wedi'u heithrio o'r gofyniad i hunan-ynysu wrth deithio o'r gwledydd hyn.

Tenantiaid

Description
Os ydych chi'n denant mewn tŷ rhent preifat ac yn profi anawsterau, gall y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir (GRhR) eich helpu.

Tir Llygredig

Description
Yn unol ag Adran 2A Deddf Amddiffyn yr Amgylchedd 1990, mae'n ofynnol ar y GRhR i archwilio tir ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg i adnabod safleoedd lle gallai fod y tir yn llygredig oherwydd ei ddefnydd hanesyddol, ac y gallai hyn achosi niwed i iechyd y cyhoedd neu'r amgylchedd.

Trefn Trwyddedu Amgylcheddol

Description
I sicrhau ein bod yn amddiffyn yr amgylchedd ac ansawdd yr aer, mae gofyn cael trwydded ar gyfer rhai gweithgareddau, fel cynhyrchu paent neu sych-lanhau.

Trefnwyd clinig microsglodion ceffylau a phasbort GRhR cyntaf ym mis Awst

Description
Wrth edrych ar hyrwyddo cydymffurfiaeth â'r Rheoliadau Adnabod Ceffylau newydd, mae GRhR yn trefnu clinigau microsglodion a phasbortau ar gyfer aelodau'r cyhoedd

Troseddau Eiddo Deallusol / nwyddau ffug

Description
Troseddau Eiddo Deallusol / nwyddau ffug

Troseddau Stepen Drws

Description
Mae'r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir wedi ymrwymo i amddiffyn defnyddwyr rhag niwed, a mynd i'r afael ag arferion masnachu gwael. I gyflawni hyn, rydyn ni'n gweithio gydag asiantaethau partner ledled ardaloedd Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg.

Trwyddedu HMO

Description
Bwriad Deddf Tai 2004 ydy codi safonau ar gyfer tenantiaid yn y sector rhentu preifat.

Trwyddedu HMO ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Description
Trwyddedu Tai â Phreswylwyr Lluosol (HMO) ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Mae'r gyfraith yn datgan bod angen trwyddedu mathau penodol o dai rhent er mwyn cydymffurfio â safonau sy'n golygu bod tŷ yn ddiogel i breswylwyr fyw ynddo.

Trwyddedu HMO ym Mro Morgannwg

Description
Trwyddedu HMO ym Mro Morgannwg. Mae'r gyfraith yn datgan bod angen trwyddedu mathau penodol o dai rhent er mwyn cydymffurfio â safonau sy'n golygu bod tŷ yn ddiogel i breswylwyr fyw ynddo.

Trwyddedu HMO yng Nghaerdydd

Description
Bwriad Deddf Tai 2004 ydy codi safonau ar gyfer tenantiaid yn y sector rhentu preifat.

Twyll

Description
Ymdrech gan unigolyn neu sefydliad i ddwyn arian gennych drwy ddulliau camarweiniol ydy twyll.

Twyll fasnachwr wedi'i anfon i'r carchar

Description
Ymchwiliodd syrfëwr annibynnol y gwaith a daeth i'r casgliad bod ffi ormodol o oleiaf £16,000 wedi'i osod ar y defnyddiwr

Twyll Insiwleiddio Waliau Cau

Description
Mae Asiantaeth Gwarantu Insiwleiddio Waliau Cau (CIGA) a Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir (GRhR) wedi dod i ddeall yn ddiweddar am sgâm newydd gan gwmni o'r enw JPO Legal Solutions.

Tyrau Oeri

Description
Gall gwaith cynnal a chadw gwael ar systemau oeri gwlyb feithrin amgylchiadau lle gall achosion o glefyd y llengfilwyr ddigwydd.

Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon Cymru

Description
Mae Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon Cymru'n targedu benthycwyr arian anghyfreithlon.

Vydex Corporation yn manteisio ar ein pecynnau cyngor a hyfforddiant

Description
Sports nutrition company tell us more about why they chose Primary Authority to support their business

Wardeniaid Cŵn ac Anifeiliaid eraill

Description
Yn gweithio i sicrhau bod y cyhoedd yn ddiogel rhag cŵn crwydr a chŵn peryglus ac anifeiliaid crwydr eraill. Yn ogystal, darparu gwybodaeth ac addysg ar berchnogaeth gyfrifol.

Y Wobr Dewis Iachus

Description
Datblygwyd y Wobr Dewis Iachus i wobrwyo arlwywyr ledled Cymru sy'n ei gwneud yn haws i'w cwsmeriaid wneud dewisiadau iachus pan maen nhw'n bwyta'r tu allan i'r cartref.

Ymweliadau Cyngor Hylendid Bwyd

Description
Cyngor i fusnesau bwyd yng nghyd-destun cydymffurfio â deddfwriaeth hylendid bwyd a chyrraedd y Sgôr Hylendid Bwyd uchaf.

Ymwybyddiaeth o Alergenau

Description
allergen, training, trading, standards, legal

Ystyriaethau ar gyfer agor mannau awyr agored mewn Tafarndai, Barrau, Caffis a Bwytai

Description
Wrth i gyfyngiadau'r cyfnod cloi ddechrau cael eu codi ac wrth i adeiladau ddechrau ailagor, mae GRhR wedi coladu canllawiau gan Lywodraeth Cymru a rheoleiddwyr i gefnogi busnesau yn ystod y cyfnod hwn.
Canfuwyd 180 o dudalennau